Šiauliuose dainavo studentų chorai

To­mo LAU­GA­LIO nuo­tr.
Bai­gia­ma­sis XXI Lie­tu­vos aukš­tų­jų mo­kyk­lų stu­den­tų cho­rų fes­ti­va­lis jung­ti­niu kon­cer­tu bai­gė­si Šiau­lių kon­cer­tų sa­lė­je "Sau­lė".
Lapk­ri­čio 15–17 die­no­mis Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me XXI Lie­tu­vos aukš­tų­jų mo­kyk­lų stu­den­tų cho­rų fes­ti­va­ly­je da­ly­va­vo 17 cho­rų iš vi­sų ša­lies uni­ver­si­te­tų bei kai ku­rių ko­le­gi­jų.

Per tris fes­ti­va­lio die­nas bu­vo su­reng­ta 12 kon­cer­tų Šiau­lių kon­cer­tų sa­lė­se ir baž­ny­čio­se, Rad­vi­liš­ky­je, Pak­ruo­jy­je, Šiau­lių ra­jo­ne.

Bai­gia­ma­sis fes­ti­va­lio kon­cer­tas vy­ko Šiau­lių kon­cer­tų sa­lė­je "Sau­lė". Pil­nu­tė­lė­je kon­cer­tų sa­lė­je skam­bė­jo ge­rai ži­no­mi bei spe­cia­liai fes­ti­va­liui su­kur­ti kū­ri­niai.

Jung­ti­nis Lie­tu­vos aukš­tų­jų mo­kyk­lų stu­den­tų cho­ras at­li­ko Juo­zo Nau­ja­lio "Jau­ni­mo gies­mė", lie­tu­vių liau­dies dai­ną, iš­plė­to­tą Li­nos Kai­ry­tės "Už­te­ka sau­lu­žė", Bo­ri­so Rez­ni­ko "Bun­da jau Bal­ti­ja", Li­no Ado­mai­čio "Van­de­ny­nai",, Juo­zo Gu­da­vi­čiaus "Kur gi­ria ža­liuo­ja", stu­den­tų him­ną "Gau­dea­mus".

Kon­cer­te pir­mą kar­tą at­lik­tas kom­po­zi­to­riaus, Šiau­lių uni­ver­si­te­to dės­ty­to­jo Ge­di­mi­no Dap­ke­vi­čiaus spe­cia­liai šiam fes­ti­va­liui su­kur­tas sep­ty­nių dai­nų cik­las "Sep­ty­nios švie­sos dai­nos".

Jung­ti­niam stu­den­tų cho­rui di­ri­ga­vo įvai­rių aukš­tų­jų mo­kyk­lų cho­rų va­do­vai: Ra­mu­nė Na­vic­kie­nė, Ar­vy­das Ada­mo­nis, Gin­tau­tas Ve­nis­lo­vas, Al­gir­das Šums­kis, Vi­lius Ta­vo­ras, Ra­sa Vis­kan­tai­tė, Ro­lan­das Dau­gė­la, Bi­ru­tė Ja­no­nie­nė, Ge­di­mi­nas Ra­ma­naus­kas.

Jung­ti­nia­me stu­den­tų cho­re dai­na­vo ir Šiau­lių uni­ver­si­te­to miš­rus cho­ras "Stu­dium" bei mer­gi­nų cho­ras "Pa­va­sa­ris".

Kon­cer­to pa­bai­go­je fes­ti­va­lio me­no va­do­vas doc. Ge­di­mi­nas Ra­ma­naus­kas pe­rei­na­mą­ją fes­ti­va­lio tau­rę įtei­kė Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to miš­rio­jo cho­ro "Jau­nys­tė" va­do­vei Dan­guo­lei Bei­na­ry­tei: ki­tų me­tų fes­ti­va­lis vyks Kau­ne.

XXI Lie­tu­vos aukš­tų­jų mo­kyk­lų stu­den­tų cho­rų fes­ti­va­lį or­ga­ni­za­vo Šiau­lių uni­ver­si­te­tas ir Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis kul­tū­ros cent­ras.