Režisierus atidarė tapybos parodą

Da­riaus AN­ČE­RE­VI­ČIAUS nuo­tr.
Re­ži­sie­rių Al­gi­man­tą Pui­pą ir jo žmo­ną Ja­ni­ną La­pins­kai­tę svei­ki­na Šiau­lių "Laip­tų" ga­le­ri­jos di­rek­to­rė Ja­ni­na Ali­šaus­kie­nė (kai­rė­je).
Penk­ta­die­nį Šiau­lių "Laip­tų" ga­le­ri­jo­je gau­siai su­si­rin­ku­siai pub­li­kai pri­sta­ty­ta ki­no re­ži­sie­riaus, praė­ju­sių me­tų Na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­rea­to Al­gi­man­to Pui­pos ta­py­bos pa­ro­da "Ki­ta ty­los pu­sė".

Pa­ro­dos ati­da­ry­me A. Pui­pa da­ly­va­vo su žmo­na, iš Šiau­lių ki­lu­sia re­ži­sie­re Ja­ni­na La­pins­kai­te.

"Ki­ta ty­los pu­sė" va­di­na­si ir nau­jau­sias A. Pui­pos fil­mas pa­gal gar­saus šve­dų ra­šy­to­jo Torg­ny Lindg­re­no ro­ma­ną "Ka­ma­nių me­dus". 4-aja­me tarp­tau­ti­nia­me Skan­di­na­vi­jos ki­no fes­ti­va­ly­je fil­mas pel­nė du pa­grin­di­nius ap­do­va­no­ji­mus – tarp­tau­ti­nė žiu­ri jį pri­pa­ži­no ge­riau­siu il­ga­met­ra­žio vai­dy­bi­nio fil­mo ka­te­go­ri­jo­je, o pa­grin­di­nio vaid­mens at­li­kė­jas ak­to­rius Juo­zas Bud­rai­tis pel­nė pri­zą už ge­riau­sią vy­ro vaid­me­nį.

Tep­tu­ką į ran­kas A. Pui­pa paė­mė prieš de­šimt me­tų.

"Ne­no­rė­čiau, kad ma­no ta­py­bą priim­tu­mė­te la­bai rim­tai, kaip no­rą įtei­sin­ti sa­ve kaip dai­li­nin­ką. Tai ki­no re­ži­sie­riaus lais­va­lai­kio žai­di­mai. Vie­ni kur­da­mi sce­na­ri­jus re­mia­si poe­zi­ja, ki­ti mu­zi­ka. Aš idė­jų ieš­kau ta­py­bo­je, fo­tog­ra­fi­jos me­ne", – taip pa­ro­dą pri­sta­to pa­ts au­to­rius.

Pa­ro­da "Laip­tų" ga­le­ri­jo­je veiks iki va­sa­rio 5 die­nos.

Da­riaus AN­ČE­RE­VI­ČIAUS nuo­tr.
Pa­ro­do­je "Ki­ta ty­los pu­sė" eks­po­nuo­ja­ma re­ži­sie­riaus Al­gi­man­to Pui­pos ta­py­ba.

Susijusios naujienos