Režisierius galerijoje pristatys filmą

Ri­čar­do DAI­LI­DĖS nuo­tr.
Ri­čar­do Dai­li­dės įam­žin­tos ak­to­rės Eg­lė Ja­sels­ky­tė ir Auš­ra Venc­kū­nai­tė (mer­gai­tė), Al­gi­man­to Pui­pos fil­me "El­zė iš Gi­li­jos" at­li­ku­sios El­zės vaid­me­nį.
Penk­ta­die­nį Šiau­lių "Laip­tų" ga­le­ri­jo­je vyks Na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­rea­to, re­ži­sie­riaus Al­gi­man­to Pui­pos fil­mo "Ki­ta ty­los pu­sė" per­žiū­ra. Fil­mo kū­ri­mo įspū­džiais, įžval­go­mis da­ly­sis A. Pui­pa, ak­to­rius Juo­zas Bud­rai­tis.

Šiau­liuo­se pri­sta­ty­ti nau­jau­sią fil­mą A. Pui­pa pa­ža­dė­jo per sa­vo ta­py­bos pa­ro­dos "Ki­ta ty­los pu­sė" pri­sta­ty­mą – kū­ri­nius ga­le­ri­jo­je ga­li­ma ap­žiū­rė­ti iki va­sa­rio 5 die­nos.

Fil­mas "Ki­ta ty­los pu­sė" pa­sa­ko­ja apie du bro­lius Ei­na­rą (ak­to­rius J. Bud­rai­tis) ir Kas­pa­rą (ak­to­rius Po­vi­las Stan­kus), ku­riuos jun­gia nea­py­kan­ta, ka­dai­se at­si­ra­du­si dėl mei­lės tai pa­čiai mo­te­riai.

Fil­mas su­kur­tas pa­gal gar­saus šve­dų ra­šy­to­jo Torg­ny Lindg­re­no ro­ma­ną "Ka­ma­nių me­dus".

IV-aja­me tarp­tau­ti­nia­me Skan­di­na­vi­jos ki­no fes­ti­va­ly­je fil­mas pel­nė du pa­grin­di­nius ap­do­va­no­ji­mus – tarp­tau­ti­nė žiu­ri jį pri­pa­ži­no ge­riau­siu il­ga­met­ra­žio vai­dy­bi­nio fil­mo ka­te­go­ri­jo­je, o pa­grin­di­nio vaid­mens at­li­kė­jas ak­to­rius J. Bud­rai­tis pel­nė pri­zą už ge­riau­sią vy­ro vaid­me­nį.

Fil­mo sce­na­ri­jaus au­to­rius Jo­nas Cor­nell, vai­di­na J. Bud­rai­tis, Po­vi­las Stan­kus, Vik­to­ri­ja Kuo­dy­tė, As­ta Stan­kū­nai­tė ir ki­ti.

A. Pui­pos fil­mog­ra­fi­jo­je – ke­lios de­šim­tys vai­dy­bi­nių ir do­ku­men­ti­nių fil­mų. Re­ži­sie­riaus kū­ry­ba įver­tin­ta Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je – fes­ti­va­liuo­se Pran­cū­zi­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, Ru­si­jo­je, Ita­li­jo­je, Es­ti­jo­je, Mol­do­vo­je, Ta­dži­ki­jo­je.

Šiau­lie­tis fo­to­me­ni­nin­kas Ri­čar­das Dai­li­dė pa­si­da­li­jo už­fik­suo­ta aki­mir­ka, kai 1999 me­tais A. Pui­pa Ni­do­je kū­rė fil­mą "El­zė iš Gi­li­jos".

R. Dai­li­dė įam­ži­no dvi El­zes – vie­no vaid­mens at­li­kė­jas Auš­rą Venc­kū­nai­tę ir Eg­lę Ja­sels­ky­tę.

Prieš du de­šimt­me­čius fo­to­me­ni­nin­kas tu­rė­jo ga­li­my­bę ste­bė­ti kū­ry­bi­nės ko­man­dos dar­bą Kur­šių ma­rio­se, smė­ly­nuo­se. Ant­ruo­ju ope­ra­to­riu­mi fil­me "El­zė iš Gi­li­jos" dir­bo bu­vęs šiau­lie­tis Vy­gin­tas Apu­tis.

"Jis yra Lie­tu­vos ki­no kla­si­kas", – apie A. Pui­pą sa­ko R. Dai­li­dė.

Susijusios naujienos