Parodoje – modernizmo stiliaus inkilai

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Šiau­lių Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­jaus te­ra­so­je eks­po­nuo­ja­mi Ti­mo­tie­jaus Nor­vi­los su­kur­ti in­ki­lai tar­pu­ka­rio mo­der­niz­mo sti­liu­mi.
Šiau­lių Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­jaus sto­go te­ra­so­je ati­da­ry­ta kau­nie­čio me­ni­nin­ko Ti­mo­tie­jaus Nor­vi­los pa­ro­da "In­ki­lai tar­pu­ka­rio mo­der­niz­mo sti­liu­mi".

T. Nor­vi­la, dar ži­no­mas pseu­do­ni­mu Mor­fai, pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja de­šimt me­di­nių mi­nia­tiū­rų-imp­ro­vi­za­ci­jų, įkvėp­tų tar­pu­ka­rio mo­der­nis­ti­nės Kau­no ar­chi­tek­tū­ros, ku­rio­se ga­li­ma įžvelg­ti ir bend­rų mo­der­niz­mo ar­chi­tek­tū­ros bruo­žų, bū­din­gų mies­tų tar­pu­ka­rio mo­der­nia­jai ar­chi­tek­tū­rai.

Daug to­kių ob­jek­tų yra ir Šiau­liuo­se. Sim­bo­liš­ka, kad pa­ro­da ati­da­rytma Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­ju­je, ku­rio pa­sta­tas at­spin­di tar­pu­ka­rio mo­der­niz­mo sti­lių.

Vi­si in­ki­lai yra tik­ri, pe­rė­ji­mui skir­ti paukš­čių na­me­liai, pa­ga­min­ti pa­gal or­ni­to­lo­gų re­ko­men­da­ci­jas. Praė­ju­sį pa­va­sa­rį de­šimt to­kių in­ki­lų jau bu­vo įkel­ta į Kau­no me­džius ir su­lau­kė nau­ja­ku­rių. Šios pa­ro­dos in­ki­lai taip pat taps paukš­čių na­me­liais Kau­ne.

Pa­ro­do­je kal­ba­ma apie tai, ko­kia svar­bi žmo­gaus pa­gal­ba paukš­čiams iš­gy­ven­ti mies­te ir kaip svar­bu sau­go­ti ma­žų­jų mies­to gy­ven­to­jų prie­globs­tį – ža­lią­jį mies­to rū­bą.

Mu­zie­ju­je vai­kai ras me­ni­nin­kės Eg­lės Nar­bu­tai­tės su­kur­tą sten­dą-žai­di­mą "Ap­gy­ven­dink paukš­te­lį", o suau­gu­sie­ji tu­ri ga­li­my­bę pa­gi­lin­ti ar­chi­tek­tū­ros ži­nias ir at­lik­ti trum­pą žais­min­gą tes­tą.

Pa­va­sa­ris – tai Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­jaus sto­go te­ra­sos se­zo­no lan­ky­mo pra­džia, tad į ją vėl su­grįš edu­ka­ci­niai "Fo­tog­ra­fi­niai filt­rai", sta­liu­kai bei kė­dės šil­tos ar­ba­tos puo­de­liui gry­na­me ore.

Pa­ro­da mu­zie­jaus te­ra­so­je veiks iki ba­lan­džio 5 die­nos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.