Parodoje eksponuojama spaudos fotografija

Ie­vos SLONKS­NY­TĖS nuo­tr.
Apie spau­dos fo­tog­ra­fi­ją kal­basi fo­tog­ra­fas Ro­lan­das Pa­ra­fi­na­vi­čius (de­ši­nė­je) ir bib­lio­te­kos pa­ro­dų ku­ra­to­rius pro­fe­so­rius Vai­do­tas Ja­nu­lis.
Ket­vir­ta­die­nį Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos III aukš­to ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­ta 18-ojo na­cio­na­li­nio fo­tog­ra­fi­jų kon­kur­so "Lie­tu­vos spau­dos fo­tog­ra­fi­ja 2019" lau­rea­tų dar­bų pa­ro­da.

Pa­ro­dą pri­sta­tė fo­tog­ra­fas Ro­lan­das Pa­ra­fi­na­vi­čius, me­no­ty­ri­nin­kas Vir­gi­ni­jus Kin­či­nai­tis, bib­lio­te­kos pa­ro­dų ku­ra­to­rius pro­fe­so­rius Vai­do­tas Ja­nu­lis.

Spau­dos fo­tog­ra­fi­jos at­spin­di svar­biau­sius praė­ju­sių me­tų ša­lies įvy­kius, ak­tua­li­jas, as­me­ny­bes.

Praė­ju­siais me­tais vy­ku­siam kon­kur­sui be­veik ke­tu­ris tūks­tan­čius fo­tog­ra­fi­jų pri­sta­tė 111 au­to­rių. Jie var­žė­si vie­nuo­li­ko­je no­mi­na­ci­jų. Per­nai kon­kur­sas at­si­sa­kė te­mos "Spin­de­sys".

Nu­ga­lė­to­jais ta­po Do­man­tas Pi­pas ("Nau­jie­nos" ir "Ko­le­gų pri­zas"), Ma­tas Ba­ra­naus­kas ("Gy­ve­ni­mas"), Ai­da Au­re­li­ja Ga­ras­tai­tė ("Port­re­tas"), In­ga Din­ga (Dron­su­ta­vi­čie­nė) ("Eu­ro­pos me­tai: 15 me­tų drau­ge"), Lau­ra Van­se­vi­čie­nė ("Kul­tū­ra"), Rū­ta Šalt­me­ry­tė ("Ka­riuo­me­nė"), Sau­lius Žiū­ra ("Spor­tas"), Aud­rius So­lo­mi­nas ("Pra­mo­gos"), Jo­nas Sta­se­lis ("Gam­ta ir jos ap­sau­ga"), Ra­mū­nas Da­ni­se­vi­čius ("Re­por­ta­žas" ir "Fo­to­pa­sa­ko­ji­mas").

"Auk­si­nio kad­ro" ap­do­va­no­ji­mai bu­vo įteik­ti praė­ju­sių me­tų pa­va­sa­rį Vil­niaus ro­tu­šė­je.

Kon­kur­są "Lie­tu­vos spau­dos fo­tog­ra­fi­ja" ren­gia ne­pel­no or­ga­ni­za­ci­ja VšĮ Lie­tu­vos spau­dos fo­tog­ra­fų klu­bas, vie­ni­jan­tis per pus­šim­tį Lie­tu­vos spau­dos fo­tog­ra­fų pro­fe­sio­na­lų. Kon­kur­sas at­vi­ras vi­siems Lie­tu­vos ži­niask­lai­do­je dir­ban­tiems ar nuo­lat bend­ra­dar­biau­jan­tiems fo­tog­ra­fams.

Pa­ro­da Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je bus eks­po­nuo­ja­ma iki sau­sio 29 die­nos.

Ie­vos SLONKS­NY­TĖS nuo­tr.
Spau­dos fo­tog­ra­fi­jos at­spin­di svar­biau­sius praė­ju­sių me­tų ša­lies įvy­kius, ak­tua­li­jas, as­me­ny­bes.
Ie­vos SLONKS­NY­TĖS nuo­tr.
Spau­dos fo­tog­ra­fi­jos at­spin­di svar­biau­sius praė­ju­sių me­tų ša­lies įvy­kius, ak­tua­li­jas, as­me­ny­bes.