Paroda už Lietuvos laisvę kovojusiems žydams

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Nuot­rau­ko­je – 6-aja­me Mar­gio pės­ti­nin­kų pul­ke tar­nau­jan­tys žy­dų ka­riai prie val­gyk­los, kur pa­ruoš­tas Pei­sa­cho va­ka­rie­nė.
Jo­niš­kio Bal­to­jo­je si­na­go­go­je iki va­sa­rio 20 die­nos eks­po­nuo­ja­ma pa­ro­da „Žy­dų nar­suo­liai ko­vo­se už Lie­tu­vos laisvę”, ku­rio­je pa­teik­ta me­džia­ga – fo­tog­ra­fi­jos, do­ku­men­tų fak­si­mi­lės, ap­ra­šy­mai – liu­di­ja, kad vals­ty­bę gy­nė ne tik et­ni­niai lie­tu­viai, bet ir ki­ti čia gy­ve­nę žmo­nės.

Pa­ro­do­je, ku­rią pa­ren­gė Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nė ir Vy­čio pa­ra­mos fon­das, o eks­po­nuo­ja Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jus, pri­sta­to­mi 20 Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės ko­vo­se da­ly­va­vu­sių žy­dų, ku­rie bu­vo ap­do­va­no­ti pir­mo­jo, ant­ro­jo, tre­čio­jo laips­nio Vy­čio kry­žiais – aukš­čiau­siais įver­ti­ni­mo ženk­lais.

Tarp jų – įvai­rių pro­fe­si­jų at­sto­vai: ke­pė­jas, žem­dir­bys, pre­ky­bi­nin­kas, bat­siu­vys, gy­dy­to­jas, taip pat – jau­nuo­liai, bai­gę stu­di­jas. Ki­lę iš Ma­ri­jam­po­lės, Tau­ra­gės, Kau­no, Tra­kų, Uk­mer­gės ir ki­tų ra­jo­nų. Vie­nin­te­lė ap­do­va­no­to­ji mo­te­ris – Li­ba Med­ni­kie­nė iš Šir­vin­tų – rink­da­vo ir teik­da­vo ži­nias Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei, par­ti­za­nų va­dams. Mū­šių me­tu ji priim­da­vo sau­go­ti stam­bias par­ti­za­nų pi­ni­gų su­mas, jos ži­nio­je bu­vo ir neut­ra­lio­jo­je zo­no­je vei­kian­čių par­ti­za­nų šo­vi­nių, gra­na­tų at­sar­ga.

Dau­giau kaip 100 žy­dų bend­ruo­me­nės at­sto­vų tu­rė­jo ka­ri­nin­ko laips­nius – ak­ty­vio­je tar­ny­bo­je ir re­zer­ve. Žy­dų ka­rių ve­te­ra­nų or­ga­ni­za­ci­jos stip­ri­no bend­rą pa­trio­ti­nį auk­lė­ji­mą, rin­ko au­kas Gink­lų fon­dui.

Ši pa­ro­da aki­vaiz­džiai pa­ro­do, kad žy­dų bend­ruo­me­nė ne­gy­ve­no izuo­liuo­tai, ne­da­ly­vau­da­ma vals­ty­bės kū­ri­me, kaip kar­tais ban­do­ma pa­teik­ti vi­suo­me­nei.

Me­džia­ga, ku­rią ins­pi­ra­vo Yad Vas­he­mo mu­zie­ju­je eks­po­nuo­ta pa­ro­da apie žy­dus – Aust­ri­jos ar­mi­jos did­vy­rius, bu­vo su­rink­ta Lie­tu­vos ir už­sie­nio ar­chy­vuo­se

Susijusios naujienos