Paminėtas kunigo jėzuito Aniceto Tamošaičio šimtmetis

Tomo PAULIUŠČENKOS nuotr.
Kunigo jėzuito Aniceto Tamošaičio (1922–2017) šimtųjų gimimo metinių minėjime tekstus skaitė aktorius Vladas Baranauskas.
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vykusiame kunigo jėzuito Aniceto Tamošaičio (1922–2017) šimtųjų gimimo metinių minėjime prisiminimais dalijosi Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, kunigas jėzuitas Antanas Saulaitis, Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios vadovas Artūras Sederevičius, Seimo narys Stasys Tumėnas, bibliotekos direktorius prof. dr. Bronius Maskuliūnas ir kiti kunigo bičiuliai. Visi jie A. Tamošaitį prisiminė kaip labai paprastą, darbštų Dievo tarną.

Minėjime tekstus apie kunigą A. Tamošaitį skaitė Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktorius Vladas Baranauskas.

1995–2000 metais A. Tamošaitis buvo Šiaulių Šv. Ignaco bažnyčios rektorius. Vėliau – Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos vikaras (iki 2003 m.), šešerius metus – provincijolo asistentas Vilniuje. Atlikęs šią tarnystę, vėl grįžo į Šiaulius, kur tarnavo iki 2014 metų.

A. Tamošaitis gimė 1922 metų rugėjo 14 dieną Rozalime (dabartinis Pakruojo r.). Baigęs Linkuvos gimnaziją, įstojo į Pagryžuvio jėzuitų naujokyną (Kelmės r.). 1944 metais pasitraukė į Vakarus, studijavo filosofiją Vokietijoje. 1950 metais persikėlė į JAV, po trejų metų baigė teologijos studijas ir buvo įšventintas į kunigus.

Studijavo Romoje Popiežiškajame Grigaliaus universitete, apgynė teologijos daktaro disertaciją, daug vertėjavo, darbavosi lietuvių radijo laidose. 1995 metais sugrįžo į Lietuvą.

Leidykla „Šiaurės Lietuva“ yra išleidusi A. Tamošaičio knygas „Raktai mūsų rankose“, „Svečias Kristus“.

A. Tamošaitis mirė 2017 metų balandžio 2 dieną Kaune, eidamas devyniasdešimt penktuosius metus. 63 metus A. Tamošaitis tarnavo kaip kunigas ir 74 metus buvo Jėzaus Draugijos narys. Palaidotas jėzuitų sklypelyje Petrašiūnų kapinėse Kaune.