Kalėdų miniatiūrų parodoje – 300 kūrinių

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ja­ni­na Ali­šaus­kie­nė, ga­le­ri­jos "Laip­tai" di­rek­to­rė, džiau­gia­si, jog žais­min­gas mi­nia­tū­ras pa­ro­dai pa­no­ro su­kur­ti re­kor­di­nis me­ni­nin­kų skai­čius.
Šiau­lių "Laip­tų" ga­le­ri­ja ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą šiau­lie­čius pra­džiu­gi­no tra­di­ci­nės tarp­tau­ti­nės Ka­lė­dų mi­nia­tiū­rų pa­ro­dos ati­da­ry­mu. Šie­met pa­ro­da ypač įspū­din­ga. 86 me­ni­nin­kai pri­sta­to 300 kū­ri­nių.

"Laip­tų" ga­le­ri­ja, su­kvie­tu­si pub­li­ką į pa­ro­dos ati­da­ry­mo va­ka­rą "Jau at­va­žiuo­ja šv. Ka­lė­da", pra­tę­sė il­ga­me­tę tra­di­ci­ją. Ka­lė­dų mi­nia­tiū­rų pa­ro­da su­reng­ta 27-ąjį kar­tą, o pa­ti ga­le­ri­ja Lie­tu­vo­je yra li­ku­si vie­nin­te­le tarp­tau­ti­nės mi­nia­tiū­rų pa­ro­dos ren­gė­ja.

Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos me­ni­nin­kai – iš vi­so 86 au­to­riai – ro­do 300 dar­bų. Eks­po­nuo­ja­mos mi­nia­tū­ros įvai­riuo­se pa­vi­da­luo­se. Pris­ta­to­mi ma­žo for­ma­to ta­py­bos, ke­ra­mi­kos, stik­lo dar­bai, skulp­tū­rė­lės, lė­lės ir ki­ti ob­jek­tai.

"Tiek au­to­rių dar nie­ka­da ne­tu­rė­jo­me – re­kor­di­nis da­ly­vių skai­čius", – džiau­gė­si "Laip­tų" ga­le­ri­jos di­rek­to­rė Ja­ni­na Ali­šaus­kie­nė.

Ji pa­ly­gi­no, jog anks­tes­niais me­tais pa­ro­dai mi­nia­tiū­ras su­kur­da­vo per 50 au­to­rių, o šie­met re­kor­di­nis skai­čius me­ni­nin­kų pa­no­ro da­ly­vau­ti pa­ro­do­je.

"Ma­nau, tai ro­do pa­si­ti­kė­ji­mą ga­le­ri­ja ir mū­sų dar­bo ver­ti­ni­mą, o šie me­tai mums bu­vo ypač in­ten­sy­vūs," – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" ga­le­ri­jos va­do­vė.

Pa­ro­do­je ga­li­ma pa­ma­ty­ti daug įdo­mių dar­bų, ku­riuos su­kū­rė žy­mūs me­ni­nin­kai. Tarp jų – na­cio­na­li­nės pre­mi­jos lau­rea­tės Da­lios Kas­čiū­nai­tės, Ri­čar­do Bart­ke­vi­čiaus, Ri­mo Zig­mo Bi­čiū­no, Lo­re­tos Zda­na­vi­čie­nės ir Ri­čar­do Zda­na­vi­čiaus, Vi­do Poš­kos, Ri­čar­do Gar­ba­čiaus­ko ir ki­tų mi­nia­tiū­ros.

Pa­ro­do­je da­ly­vau­ja 15 Lat­vi­jos dai­li­nin­kų, net 34 Šiau­lių dai­li­nin­kai ir 27 Vil­niaus dai­li­nin­kai. Dar­bus eks­po­nuo­ja ir Kau­no, Klai­pė­dos, Rad­vi­liš­kio, Jo­niš­kio, Kel­mės, Jur­bar­ko, Ma­žei­kių, Kur­šė­nų me­ni­nin­kai.

Pa­ro­dos ati­da­ry­me skam­bė­jo mu­zi­ka ir poe­zi­ja. Ga­le­ri­jos sve­čio na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­rea­to poe­to Do­nal­do Ka­jo­ko ei­les skai­tė ak­to­rė Mo­ni­ka Šal­ty­tė, mu­zi­ka­vo Čiur­lio­nio kvar­te­tas. Folk­lo­ro an­samb­lis "Sal­du­vė" šven­ti­nę nuo­tai­ką kū­rė ka­lė­di­nė­mis dai­no­mis.

Au­to­riams įteik­tas ga­le­ri­jos iš­leis­tas pa­ro­dos ka­ta­lo­gas. Pas­kelb­tos no­mi­na­ci­jos, su­sie­tos su lai­ko tėk­me, įdo­miau­sių mi­nia­tiū­rų au­to­riams.

Šie­met jas pel­nė Gra­ži­na Ar­laus­kai­tė – Ving­rie­nė (Šiau­liai) – "Pa­tik­rin­ta lai­ko", Ivan­da Spul­le – Meie­re (Lat­vi­ja, Jel­ga­va) – "Iš­bars­ty­tas lai­kas“, Ais­tė Gab­rie­lė Čer­niū­tė ir Vi­das Poš­kus (Vil­nius) "Lai­kas ne­lau­kia", Vi­ta­li­ja Kur­ti­nai­tie­nė (Šiau­liai) "Pa­tiks­lin­ta lai­ko", Vi­ta Ža­ba­raus­kai­tė (Šiau­liai) "Lai­ko ga­ran­tas", Vir­gi­ni­jus Ši­mo­liū­nas (Šiau­liai) "Vy­riš­kas lai­kas", Dai­va Kai­re­vi­čiū­tė (Vil­nius) "Mo­ters lai­kas", Na­ta­lia Ya­ne­ki­na (Šiau­liai) "Vi­sas lai­kas – vie­no­je tie­sio­jo­je“, lvi­das Paš­kaus­kas (Šiau­liai) "Už­kon­ser­vuo­tas lai­kas“, Vi­lius Bis­kis (Šiau­liai) "Lai­ko erd­vė“, Da­lia Kas­čiū­nai­tė (Vil­nius) "Abst­rak­tus lai­kas", In­du­lis Lan­daus (Lat­vi­ja, Jel­ga­va) "Ra­my­bės lai­kas", Al­dis Kla­vinš (Lat­vi­ja, Lie­po­ja) "Griež­tas lai­kas“, In­ta Kla­so­ne (Lat­vi­ja, Lie­po­ja) "Juo­das lai­kas".

Ka­lė­dų mi­nia­tiū­rų pa­ro­da "Laip­tų ga­le­ri­jo­je" veiks iki 2020 me­tų sau­sio 6 die­nos. Dau­gu­mą pa­ro­dos eks­po­na­tų ga­li­ma įsi­gy­ti.