Įteiktos Šiaulių kultūros ir meno premijos bei stipendijos jauniems menininkams

Ar­tū­ro STA­PON­KAUS (fa­ce­book.com/koncertusalesaule) nuo­tr.
Kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jų lai­mė­to­jai be pre­mi­jos bu­vo ap­do­va­no­ti ir iš­skir­ti­nė­mis skulp­tū­rė­lė­mis.
Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą Šiau­lių "Sau­lės" kon­cer­tų sa­lė­je šven­ti­nia­me ren­gi­ny­je pa­gerb­ti mies­to kul­tū­ros žmo­nės.

Jau­nie­siems me­ni­nin­kams įteik­tos ke­tu­rios sti­pen­di­jos jų pa­teik­toms kū­ry­bi­nėms pro­gra­moms įgy­ven­din­ti: akor­deo­nis­tams Orin­tai Lu­kaus­kai­tei ir Jo­nui Voz­bu­tui, gra­fi­kėms Ži­vi­lei Spū­dy­tei-Blė­dei ir Si­mo­nai Bag­do­nai­tei-Gu­bi­nie­nei.

Vie­nos sti­pen­di­jos dy­dis – 1 800 eu­rų, sti­pen­di­ja mo­ka­ma kas mė­ne­sį po 150 eu­rų. Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės 2020 me­tų jau­no­jo me­ni­nin­ko sti­pen­di­jai iš vi­so bu­vo gau­tos 8 pa­raiš­kos.

Va­ka­ro me­tu įteik­tos ir ke­tu­rios kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos kū­rė­jams: Ode­tai Stri­pi­nie­nei, mu­zie­ji­nin­kei, kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų ty­ri­nė­to­jai – už moks­li­nės veik­los ir mei­lės me­nui der­mę sa­vo me­no­ty­ri­nė­je ir mu­zie­ji­nė­je veik­lo­je; Vi­ta­li­jai Mor­kū­nie­nei, ra­šy­to­jai, žur­na­lis­tei – už ne­nuils­tan­čias dva­sin­gu­mo paieš­kas kas­die­ny­bė­je ir krikš­čio­niš­kų ver­ty­bių puo­se­lė­ji­mą; Re­gi­nai Ma­ro­zie­nei, mu­zi­kan­tei, pe­da­go­gei – už vi­sa­pu­siš­ką mei­lę kank­lėms ir ge­bė­ji­mą ją pa­skleis­ti tarp jau­ni­mo; Si­gi­tui Vai­čiu­lio­niui, di­ri­gen­tui – už uni­ka­lios kla­si­ki­nės mu­zi­kos ak­tua­li­za­vi­mą ko­mer­ci­nio triukš­mo aki­vaiz­do­je.

Kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos yra tei­kia­mos už il­ga­me­tę, mies­tui reikš­min­gą kul­tū­ri­nę me­ni­nę veik­lą pa­sku­ti­nių­jų dve­jų me­tų pa­sie­ki­mus li­te­ra­tū­ros, mu­zi­kos, sce­nos, ki­no, vi­zua­lio­jo me­no, et­ni­nės kul­tū­ros, kul­tū­ros pa­vel­do sri­ty­se. Vie­nos pre­mi­jos dy­dis – 3 500 eu­rų. Pre­mi­jai gau­ti bu­vo pa­teik­ta 10 tei­ki­mų.

Pre­mi­ja už 2019 me­tų ge­riau­sią kul­tū­ri­nės edu­ka­ci­jos pro­jek­tą skir­ta Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­ša­jai bib­lio­te­kai – ko­mi­si­ja įver­ti­no pro­jek­tą "Kul­tū­ra ant slenks­čio: kul­tū­ri­nė kie­mų in­ter­ven­ci­ja". Tai – mies­to dau­gia­bu­čių kie­muo­se vy­kę su­si­ti­ki­mai su įdo­miais, ta­len­tin­gais kū­rė­jais. Šio­je ka­te­go­ri­jo­je var­žė­si 3 pro­jek­tai. Pre­mi­jos dy­dis – 2 000 eu­rų.

Kam skir­ti sti­pen­di­jas ir pre­mi­jas svars­tė Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ta­ry­ba, ku­riai va­do­vau­ja mies­to Ta­ry­bos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to na­rė, mu­zi­kos pe­da­go­gė Ni­jo­lė Pras­ce­vi­čie­nė.

Šven­ti­nia­me ren­gi­ny­je skam­bė­jo akor­deo­ni­nin­kės Eg­lės Bart­ke­vi­čiū­tės, 2018 me­tų kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­rea­tės, gro­ja­ma mu­zi­ka. Už­sie­ny­je šiuo me­tu gy­ve­nan­ti mu­zi­kan­tė spe­cia­liai dėl pre­mi­jų įtei­ki­mo va­ka­ro, grį­žo į gim­tuo­sius Šiau­lius.

Ren­gi­ny­je bu­vo pri­sta­ty­ta ir mies­te vyk­dy­ta so­cia­li­nės rek­la­mos ak­ci­ja, skir­ta Pa­sau­lio lie­tu­vių me­tams. Jos su­ma­ny­to­jas – šiau­lie­tis Sei­mo na­rys Sta­sys Tu­mė­nas, sten­dų-fo­tog­ra­fi­jų au­to­rius – di­zai­ne­ris Vil­man­tas Damb­raus­kas. "Sau­lės" ho­le bu­vo ga­li­ma pa­ma­ty­ti šios ak­ci­jos sten­dus.

Kon­cer­te da­ly­va­vo ir vie­nas iš šių sten­dų he­ro­jų – Au­re­li­jus Ščiu­ka (for­te­pi­jo­nas). Kar­tu su juo mu­zi­ki­nę pro­gra­mą at­li­ko Dee Nyo­ni (vo­ka­las), Cos­ta Tanc­re­di (bo­si­nė gi­ta­ra), Adam Hayes (būg­nai).