Gimnazistai rinksis į lietuviškos dainos festivalį

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Lie­tu­viš­kos dai­nos fes­ti­va­lio-kon­kur­so or­ga­ni­za­to­rius Kęs­tu­tis Stoš­kus džiau­gė­si, kad ren­gi­ny­je ne­ma­ža da­lis moks­lei­vių pri­sta­to sa­vo kū­ry­bos dai­nas.

Šian­dien Šiau­lių are­no­je vyks 11-asis lie­tu­viš­kos dai­nos fes­ti­va­lis-kon­kur­sas "Mū­sų die­nos 2019", skir­tas maest­ro Vy­tau­tui Ker­na­giui at­min­ti.

Vie­nas iš or­ga­ni­za­to­rių Šiau­lių uni­ver­si­te­to gim­na­zi­jos mo­ky­to­jas ir gru­pės "Ki­ta­va" va­do­vas Kęs­tu­tis Stoš­kus spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je džiau­gė­si, kad iš­si­plė­tė kon­kur­so geog­ra­fi­ja. Be šiau­lie­čių da­ly­vių į Šiau­lius su­va­žiuos gim­na­zis­tai iš Kau­no, Vil­niaus, Klai­pė­dos, Gargž­dų, Šal­či­nin­kų.

"Džiu­gu, kad moks­lei­viai do­mi­si lie­tu­viš­ka mu­zi­ka, o dar mie­liau, kad jie do­mi­si dai­nuo­ja­mo­sios poe­zi­jos žan­ru, ku­ris pa­čius moks­lei­vius ska­ti­na kur­ti. V. Ker­na­gis – ge­riau­sias mo­ky­to­jas, į ku­rį ga­li­ma ly­giuo­tis", – sa­kė K. Stoš­kus.

Jis pa­sa­ko­jo, kad ren­gi­nys pra­dė­tas or­ga­ni­zuo­ti po V. Ker­na­gio mir­ties. Iš pra­džių tai bu­vo dai­nuo­ja­mo­sios poe­zi­jos fes­ti­va­lis, vė­liau pra­si­plė­tęs iki lie­tu­viš­kos dai­nos fes­ti­va­lio-kon­kur­so.

Šį­met kon­kur­se 26 da­ly­viai var­žy­sis tri­jo­se ka­te­go­ri­jose – gru­pių, so­lis­tų ir vo­ka­li­nių an­samb­lių. Kiek­vie­no­je ka­te­go­ri­jo­je ko­mi­si­ja iš­rinks po tris pa­čius ge­riau­sius.

Kon­kur­so ko­mi­si­jai daug me­tų pir­mi­nin­ka­vęs Vir­gis Sta­kė­nas šį­met kon­kur­se da­ly­vau­ti ne­ga­li, jį pa­keis gru­pės "Vai­ras" vo­ka­lis­tas Ro­lan­das Ja­nu­šas. Ko­mi­si­jo­je taip pat dirbs at­li­kė­ja Lau­ra Ri­mei­kie­nė, gru­pės "Ki­ta­va" ly­de­rė Ra­sa Stoš­ku­vie­nė ir Šiau­lių uni­ver­si­te­to gim­na­zi­jos lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja-eks­per­tė Vi­da Mar­ci­šaus­kai­tė. Ren­gi­nys ne­mo­ka­mas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.