Bib­lio­te­kos skai­tyk­lo­je – ka­ri­ka­tū­rų pa­ro­da

Ie­vos SLONKS­NY­TĖS nuo­tr.
Ri­man­to Bal­di­šiaus (1955–2011) ka­ri­ka­tū­ros eks­po­nuo­ja­mos pa­ro­do­je "Juo­kas – da­ly­kas rim­tas".

Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Di­džio­jo­je skai­tyk­lo­je vei­kia Ri­man­to Bal­di­šiaus (1955–2011) ka­ri­ka­tū­rų pa­ro­da "Juo­kas – da­ly­kas rim­tas".

R. Bal­di­šius – in­ži­nie­rius, ka­ri­ka­tū­ri­sas, ka­ri­ka­tū­rų pa­ro­dų Šiau­liuo­se su­ma­ny­to­jas ir or­ga­ni­za­to­rius.

Jo kū­ri­niai bu­vo eks­po­nuo­ja­mi Šiau­lių, res­pub­li­ki­nė­se, tarp­tau­ti­nė­se pa­ro­do­se.

1988–1994 me­tais R. Bal­di­šius Šiau­liuo­se ini­cia­vo ir or­ga­ni­za­vo la­bai po­pu­lia­rias tarp­tau­ti­nes ka­ri­ka­tū­rų pa­ro­das "Ve­lo­Car­toon". Vi­są šių pa­ro­dų rin­ki­nį – per 2 000 ka­ri­ka­tū­rų – R. Bal­di­šius yra pa­do­va­no­jęs Šiau­lių "Auš­ros" mu­zie­jui.

R. Bal­di­šiaus ka­ri­ka­tū­ros bu­vo spaus­di­na­mos ir dien­raš­ty­je "Šiau­lių kraš­tas".

Pa­ro­da "Juo­kas – da­ly­kas rim­tas" Di­džio­jo­je skai­tyk­lo­je veiks iki ge­gu­žės 15 die­nos.