Žagarės aikštę paženklino bronzinis Šv. Jokūbo kelio ženklas

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Ža­ga­rės mies­to aikš­tę pa­ženk­li­no sim­bo­li­nė Šv. Jo­kū­bo kriauk­lė.
Ža­ga­rės mies­to (Joniškio r.) aikš­tė­je mi­nint Eu­ro­pos die­ną ati­deng­tas grin­di­ny­je įmon­tuo­tas bron­zi­nis Šv. Jo­kū­bo ke­lio ženk­las ir su­reng­ta šio ke­lio jau­nų­jų am­ba­sa­do­rių es­ta­fe­tė.

Pir­miau­sia Ža­ga­rės mies­to aikš­tė­je su­si­rin­ku­sius Ža­ga­rės gim­na­zi­jos, spe­cia­lio­sios mo­kyk­los, Kruo­pių (Ak­me­nės ra­jo­nas) mo­kyk­los moks­lei­vius bei mo­ky­to­jus pa­svei­ki­no Ža­ga­rės kle­bo­nas Ma­rius Dyg­lys, Šv.Jo­kū­bo ke­lio drau­gų aso­cia­ci­jos val­dy­bos pir­mi­nin­kas Val­das Kil­pys, at­sa­kin­go­ji sek­re­to­rė Bi­ru­tė Ne­nar­tai­tė, Ža­ga­rės se­niū­nas Sau­lius Kuž­mars­kis, vi­ce­me­rė Vai­da Alek­na­vi­čie­nė. Ati­deng­ta aikš­tės gin­di­ny­je įmon­tuo­ta bron­zi­nė Šv. Jo­kū­bo kriauk­lė. To­kį ženk­lą kol kas be Ža­ga­rės tu­ri dvi vie­to­vės Lie­tu­vo­je – Kau­nas ir Onuš­kis.

Po svei­ki­ni­mų iš­si­ri­kia­vu­si pi­lig­ri­mų ei­se­na, gie­do­da­ma gies­mes, ku­rias ve­dė ti­ky­bos mo­ky­to­ja In­ga Šut­kie­nė, iš­ke­lia­vo į pi­lig­ri­mi­nį žy­gį.

Ver­šių kai­me pi­lig­ri­mus su vai­šė­mis pa­si­ti­ko vie­tos bend­ruo­me­nė, at­vy­ku­si ke­lio Lie­tu­vo­je glo­bė­ja Lai­ma And­ri­kie­nė. Kiek­vie­nas es­ta­fe­tės da­ly­vis ga­vo Šv. Jo­kū­bo ke­lio am­ba­sa­do­riaus ser­ti­fi­ka­tą, buk­le­tų, iš­da­lin­ti ir Šv. Jo­kū­bo ke­lio bi­čiu­lių marš­ki­nė­liai. Taip pat vi­siems ati­te­ko Spe­cia­lio­sios mo­kyk­los pa­ga­min­ti Šv. Jo­kū­bo ke­lią žy­min­tys ženk­lai.

Šv. Jo­kū­bo žy­giui, ku­ris skir­tas Lie­tu­vos na­rys­tės Eu­ro­pos Są­jun­go­je 15-osioms me­ti­nėms ir Lie­tu­vos Lais­vės ko­vų są­jū­džio va­dui ge­ne­ro­lui Jo­nui Že­mai­čiui-Vy­tau­tui at­mi­nti, pa­si­rink­tas marš­ru­tas nuo Ža­ga­rės iki Ver­šių kai­me esan­čių vals­ty­bės sau­go­mų gam­tos pa­vel­do ob­jek­tų – Bro­lių ak­mens ir By­čių ąžuo­lo. Iš vi­so pės­čio­mis įveik­ta 16 ki­lo­met­rų.

Bro­lių ak­muo – tai vie­nas di­džiau­sių Šiau­lių ap­skri­ty­je rie­du­lių, ku­rį iš­si­nuo­mo­to lau­ko ga­le 2014 me­tų lapk­ri­tį at­ka­sė ūki­nin­kai bro­liai Al­vy­das ir Lai­mon­das Ma­li­naus­kai.

By­čių ąžuo­lo, taip pa­va­din­to pa­gal ka­dai­se čia gy­ve­nu­sių so­die­čių, ku­rių pa­li­kuo­nių Ver­šiuo­se jau ne­bė­ra, pa­var­dę, am­žius ga­li siek­ti apie 250–300 me­tų.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.