Žagarėje vyko šaškių turnyras

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Iš žai­du­sių mo­te­rų ge­riau­siai pa­si­ro­dė jo­niš­kie­tė Kris­ti­na Mar­ti­nai­ty­tė.
Sau­sio 25 dieną Ža­ga­rės dva­ro rū­muo­se vy­ko spor­to klu­bo „Žvel­gai­tis“ ir ra­jo­no šaš­kių bei šach­ma­tų klu­bo or­ga­ni­zuo­tas šaš­kių tur­ny­ras Žvel­gai­čio tau­rei lai­mė­ti, ku­ria­me ge­riau­siai se­kė­si jo­niš­kie­tei Kris­ti­nai Mar­ti­nai­ty­tei ir ak­me­niš­kiui Bro­niui Rup­šiui.

Į Jo­niš­kio ra­jo­no šaš­kių ir šach­ma­tų bei „Žvel­gai­čio“ spor­to klu­bų or­ga­ni­zuo­tą šaš­kių tur­ny­rą su­va­žia­vo 34 spor­ti­nin­kai iš Šiau­lių, Ak­me­nės, Pak­ruo­jo, Pas­va­lio, Bir­žų, Jo­niš­kio ra­jo­nų, tarp jų bu­vo ir ke­li ne­re­giai bei silp­na­re­giai.

Tur­ny­ro nu­ga­lė­to­ja tarp mo­te­rų ta­po jo­niš­kie­tė Kris­ti­na Mar­ti­nai­ty­tė, ku­rios re­zul­ta­tas – pen­ki su­rink­ti taš­kai. Bend­ro­je įskai­to­je ji bu­vo še­šio­lik­ta. Ant­rą vie­tą tarp mo­te­rų lai­mė­jo Da­nu­tė Gab­riū­nie­nė iš Pas­va­lio, o tre­čią­ją – Al­do­na Juo­zai­tie­nė iš Pak­ruo­jo.

Tarp vy­rų ne­pra­len­kia­mas pa­si­ro­dė aš­tuo­nis taš­kus su­rin­kęs Ak­me­nės ra­jo­no at­sto­vas Bro­nius Rup­šys, ku­riam įteik­ti iš vi­so trys ap­do­va­no­ji­mai. Jis iš­rink­tas ge­riau­siu Ak­me­nės ra­jo­no ko­man­dos žai­dė­ju ir tarp vi­sų da­ly­vių bu­vo vy­riau­sias, jam 75-eri. Jau­niau­sio žai­dė­jo pri­zas ati­te­ko Ar­nui Tun­ke­vi­čiui iš Bir­žų ra­jo­no.

Ant­ro­ji vie­ta vy­rų gru­pė­je ati­te­ko Ju­rui Ra­gaus­kiui (Šiau­liai).

Tre­čią vie­tą lai­mė­jo Al­gi­man­tas Ba­raus­kis iš Ak­me­nės ra­jo­no. Nu­ga­lė­to­jams įteik­tos tau­rės, dip­lo­mai.

Ats­ki­rai iš­rink­ti nu­ga­lė­to­jai aukš­tai­čių ir že­mai­čių gru­pė­se.

Že­mai­čių gru­pė­je pir­mą­ja vie­ta džiau­gė­si kur­šė­niš­kis Re­mi­gi­jus Bag­do­nas. Ant­ras bu­vo tarp jo­niš­kie­čių ge­riau­siai pa­si­ro­dęs ir bend­ro­je įskai­to­je penk­tą vie­tą užė­męs Al­gis Pet­niū­nas. Jo re­zul­ta­tas – 6,5 ba­lo. Jo­niš­kio ra­jo­nas – ne Že­mai­ti­jas, bet že­mai­čių gru­pei, pa­sak or­ga­ni­za­to­rių, bu­vo pri­skir­tas, kad su­si­da­ry­tų vie­no­das skai­čius ko­man­dų tarp že­mai­čių ir aukš­tai­čių.

Tre­čią vie­tą tarp že­mai­čių užė­mė ak­me­niš­kis My­ko­las Žel­nys.

Aukš­tai­čių gru­pė­je ge­riau­siai pa­si­ro­dė Ed­mun­das Čir­bu­li­nas iš Bir­žų ra­jo­no. Ant­rą vie­tą užė­mė Vy­tau­tas Mo­tie­jai­tis iš Pas­va­lio, tre­čią – Jo­nas Juo­zai­tis iš Pak­ruo­jo. Taip pa­tap­do­va­no­ti vi­sų ra­jo­nų ko­man­dų ge­riau­si spor­ti­nin­kai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.