Vyšnių sode pasodinta 1 000 sodinukų

Loretos RIPSKYTĖS nuo­tr.
Šį ru­de­nį įdir­bus že­mę Vyš­nių so­de pa­so­din­ta 1000 so­di­nu­kų.
Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko ini­cia­ty­va prieš aš­tuo­ne­rius me­tus slė­ny­je prie Švė­tės upės pra­dė­tas so­din­ti ne­di­de­lis vyš­nių so­das šį ru­de­nį pra­si­plė­tė iki ke­tu­rių hek­ta­rų, ku­riuo­se iš vi­so augs jau apie pu­sant­ro tūks­tan­čio so­di­nu­kų.

Vyš­nių so­de iš vi­so augs be­veik pu­sant­ro tūks­tan­čio vyš­nai­čių, treš­nių, sa­ku­rų. Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Gied­rė Rakš­tie­nė sa­ko, kad da­lis vyš­nai­čių bu­vo li­kę pri­gi­ju­sios nuo so­do kū­ri­mo pra­džios 2011-ųjų me­tų, da­lis, pa­so­din­tos vė­les­niais me­tais, taip pat iš­gy­ve­no. Kai ku­rios jų ge­ro­kai su­me­dė­ju­sios be­veik ran­kos sto­rio.

Šį ru­de­nį įdir­bus že­mę pa­so­din­ta dar 1000 vyš­nių: ža­gar­vyš­nių, pū­kuo­tų­jų vyš­nių, šliau­žian­čių vyš­nių, sa­ku­rų, ku­rių skir­tin­gos rū­šys au­ga nuo 1 met­ro iki 15 met­rų aukš­čio. Anks­ty­vos veis­lės sa­ku­ros, jei bus pa­lan­kus oras, tu­rė­tų pra­žys­ti jau vasario–kovo mė­ne­siais.

Be vyš­nių, treš­nių ir joms gi­mi­nin­gų so­di­nu­kų pa­so­din­ta ir dar apie šim­tą ki­tų me­de­lių.

„Tiek rū­šių vyš­nių tur­būt joks bo­ta­ni­kos so­das Lie­tu­vo­je ne­tu­ri. Jos ke­lia­vo ne tik iš mū­sų ra­jo­no, bet ir Pa­ne­vė­žio, Kau­no, Ma­ri­jam­po­lės bei ki­tų Lie­tu­vos so­dų bei iš kai­my­ni­nės Lat­vi­jos“, – pa­sa­ko­jo Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė.

Ka­dan­gi že­mė to­je vie­to­je bu­vo pra­sta, ka­dai­se ne­tgi bu­vo vir­tu­si be­veik są­var­ty­nu, kur pa­lai­do­ta vi­so­kių sta­ty­bi­nių at­lie­kų, dar­bus at­li­kę ran­go­vai ne tik iša­rė pie­vą, bet ir pa­trę­šė.To­liau bus svar­bu so­di­nu­kus ge­rai pri­žiū­rė­ti, ge­nė­ti. So­di­nin­kai, su ku­riais kon­sul­tuo­ta­si, anot G. Rakš­tie­nės, sa­kė, kad svar­biau­sia ne­leis­ti dir­vo­že­miui iš­džiū­ti. Tam ti­ki­ma­si įsi­gy­ti spe­cia­lią tin­ka­mą įran­gą, nes ran­ko­mis ki­bi­ra­si tiek van­dens ne­pri­ne­ši kiek­vie­nam me­de­liui pa­lais­ty­ti.

Susijusios naujienos