Pavasario muzika skambėjo Vyšnių sode

Loretos RIPSKYTĖS nuo­tr.
Jo­niš­kie­tis Min­dau­gas An­ce­vi­čius su gru­pe „Ma­no­tau“ Ža­ga­rė­je ne tik kon­cer­ta­vo, jie džiau­gė­si su­reng­ta eks­kur­si­ja, per ku­rią dau­giau su­ži­no­jo apie mies­te­lį, į ku­rį vai­kys­tėje Min­dau­gas sa­kė va­žiuo­da­vęs mau­dy­tis.
Šeš­ta­die­nio va­ka­rą Ža­ga­rė­je re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos įkur­ta­me Vyš­nių so­de vy­ko tra­di­ci­nis bar­dų ir poe­zi­jos bei po­pu­lia­rios mu­zi­kos va­ka­ras, į ku­rį jau ke­le­rius me­tus iš ei­lės pa­kvie­čia Ža­ga­rės kul­tū­ros cent­ras.

Šį kar­tą kon­cer­to „Mu­zi­kos va­ka­ras sie­lai“ sce­no­je pa­si­ro­dė jau­no­ji kū­rė­ja, šiau­lie­tė, Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos mo­ki­nė El­zė Ur­bie­ty­tė, sa­vo ger­bė­jams pa­ren­gu­si de­biu­ti­nę plokš­te­lę „Bi­tės skry­dis“. Ją kei­tė taip pat jau­no­sios kar­tos bar­das, Kris­ti­jo­nas Ri­bai­tis, mėgs­tan­tis imp­ro­vi­zuo­ti, jung­ti skir­tin­gus sti­lius ir žan­rus. Jis Ža­ga­rė­je jau ne pir­mą sy­kį, yra kon­cer­ta­vęs „Vyš­nių fes­ti­va­ly­je“.

Iš Jo­niš­kio ki­lęs Kau­no vals­ty­bi­nio lė­lės teat­ro ak­to­rius, su­kū­ręs ne vie­ną vaid­me­nį ir fil­muo­se, tarp jų – ži­no­ma­me te­le­se­ria­le „Gi­mi­nės. Gy­ve­ni­mas tę­sia­si“, bar­das, 2008 me­tais ap­do­va­no­tas Sau­liaus My­ko­lai­čio var­do pre­mi­ja Min­dau­gas An­ce­vi­čius į sce­ną žen­gė su gru­pe „Ma­no­tau“. Jis sa­kė be­si­džiau­giąs ga­lė­da­mas kon­cer­tuo­ti Ža­ga­rė­je, kur ne kar­tą vai­kys­tės ir paaug­lys­tės va­sa­ro­mis leis­tas lais­va­lai­kis gam­to­je, mau­dy­ta­si Švė­tės upė­je ir Žvel­gai­čio eže­re. O šį­kart jam, mu­zi­ki­nei gru­pei ir kar­tu at­vy­ku­siam poe­tui Rim­vy­dui Stan­ke­vi­čiui, ku­rio ei­lė­mis bar­das yra su­kū­ręs daug dai­nų ir ku­ris tą va­ka­rą pa­skai­tė sa­vo nau­jau­sios kū­ry­bos, Ža­ga­rės kul­tū­ros cent­ro ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rius And­rius Pet­kaus­kas su­ren­gė eks­kur­si­ją.

Pas­ku­ti­nė kon­cer­ta­vo ži­no­ma dai­ni­nin­kė Jū­ra­tė Mi­liaus­kai­tė, ku­rios dai­nų be­ne la­biau­siai lau­kė vy­res­nė au­di­to­ri­ja.

Vi­siems at­li­kė­jams Ža­ga­rės kul­tū­ros cent­ro ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė Dia­na Si­čio­vie­nė įtei­kė sim­bo­li­nes do­va­nas – su­ve­ny­ri­nes vyš­nias.