Uždaroma paskutinė banko įstaiga

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Vie­nin­te­lis ban­ko pa­da­li­nys Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je vei­kia pa­sku­ti­nį mė­ne­sį.
AB "Swed­bank" gruo­džio 2 die­ną už­da­ro pa­da­li­nį Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je, ku­ris bu­vo vie­nin­te­lis ban­kas Ak­me­nės ra­jo­ne.

Anks­čiau mies­te tu­rė­tus pa­da­li­nius yra už­da­rę ke­li ki­ti ban­kai. Nors klien­tai pra­šė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­gal­bos įti­kin­ti ban­ki­nin­kus ne­su­ma­žin­ti pa­slau­gų.

Ar­čiau­siai lik­sian­tys ban­ki­nin­kys­tės pa­da­li­niai yra nuo ra­jo­no cent­ro be­veik už pus­šim­čio ki­lo­met­rų Ma­žei­kiuo­se.

Ban­ko įstai­go­je Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je kas­dien su­si­da­ro ei­lės klien­tų.

Susijusios naujienos