Ugdymo patirtis – iš Akmenės į Ukrainą

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Iš Uk­rai­nos dėl ka­ro veiks­mų į Nau­ją­ją Ak­me­nę pa­si­trau­ku­si In­ga Shven­dikh – vie­na iš pro­jek­to ini­cia­to­rių.

Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja fi­nan­suos Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je re­gist­ruo­tos Tarp­tau­ti­nio pa­lai­ky­mo bend­ri­jos "Ke­lias į sva­jo­nę" pro­jek­tą šią va­sa­rą.

Nu­ma­ty­ta Ak­me­nės ra­jo­ne priim­ti Uk­rai­nos Šost­kos mies­to pe­da­go­gų bei ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vų at­sto­vus. Jiems pa­tir­tį per­duos Ak­me­nės ra­jo­no ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo spe­cia­lis­tai.

Da­lis jų vė­liau vyks į Uk­rai­no­je ren­gia­mą va­sa­ros sto­vyk­lą pu­sei šim­to vai­kų iš Šost­kos es­te­ti­nio la­vi­ni­mo cent­ro. Ak­me­niš­kiai, tai­ky­da­mi ino­va­ty­vius me­to­dus, ug­dys vai­kų eko­lo­gi­nę sa­vi­mo­nę, kū­no kul­tū­ros įgū­džius.

Komentarai

kike    Tre, 2019-05-29 / 11:10
Kodėl Lietuva vis taiko draugauti su šalimis, kurios neduoda jokios apčiuopiamos naudos. Gal, kad patys tokie?
diedas    Tre, 2019-05-29 / 20:30
kodėl neduoda? Duoda. Pirmiausia pigios darbo jėgos, toliau, nekokybiškų prekių prisiveža, savo metalo laužą ten išgrūda. Kiša savo, tiksliau europietiškas "vertybes" ir t.t., ir t. t. Jei naudos nebūtų ir po šiai dienai ten dar Janukovičius vadovautų.....

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.