Tilto neremontuoja dešimtmečiais, galiausiai uždraudė juo vaikščioti

Vytauto RUŠKIO nuo­tr.
Ven­tos mies­tą ir Pur­vių kai­mą jun­gian­čiu pės­čių­jų til­tu už­draus­ta nau­do­tis.
Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ne pir­mą de­šimt­me­tį ne­ski­ria lė­šų su­re­mon­tuo­ti pės­čių­jų til­tą Ven­tos mies­te per to pa­ties pa­va­di­ni­mo upę ties Pur­vių kai­mu. Pa­gal­bos pra­šan­tys gy­ven­to­jai pa­ty­rė akib­rokš­tą prieš ke­lias sa­vai­tes – val­džia už­drau­dė til­tu nau­do­tis.

Til­tas per Ven­tą sa­vo ma­sy­vio­mis me­ta­lo konst­ruk­ci­jo­mis at­ro­do pa­ti­ki­mai. Tik su­kry­pęs. La­biau­siai bau­gi­na pa­tre­šu­sios len­tos po ko­jo­mis, vie­to­mis žio­ji ply­šiai.

Ta­čiau žmo­nės kas­dien vaikš­to. Rie­da dvi­ra­ti­nin­kai.

Ven­tos mies­to gy­ven­to­jams ta­ry­bi­niais lai­kais ana­pus upės pa­skir­ta apie 140 že­mės skly­pų. Jų sa­vi­nin­kai su­da­rė so­dų bend­ri­ją "Aviž­lys". Pas­kui ji iši­ro. To­je te­ri­to­ri­jo­je na­mus pa­si­sta­tę so­di­nin­kai ir čia dek­la­ra­vę gy­ve­na­ma­sias vie­tas ta­po Pur­vių kai­mo gy­ven­to­jais. Skai­čiuo­ja­ma apie 80 na­me­lių. Tad pės­čio­mis pa­to­gu grei­tai pa­siek­ti mies­tą per siau­rą til­tą, užuo­t su­kus ke­lių ki­lo­met­rų vin­gį iki di­džio­jo til­to. Taip pat pa­to­gu to­lė­liau esan­čio Aviž­lių kai­mo gy­ven­to­jams.

De­šim­tys jų ne kar­tą krei­pė­si į dau­gy­bę val­džios ins­tan­ci­jų. Pra­šė pa­si­rūpinti, kad til­tas tap­tų sau­ges­nis, pa­to­ges­nis.

Dau­giau­sia at­sa­ki­nė­jo sa­vi­val­dy­bė. Taip pat – Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba, ka­dan­gi pės­čių­jų til­tas yra Ven­tos re­gio­ni­nio par­ko te­ri­to­ri­jo­je.

Žars­ty­ta­si vien pa­ža­dais. De­šimt­me­čiais vis neį­vyk­dy­tais. Už­mirš­tas ir sa­vi­val­dy­bės va­do­vy­bės ofi­cia­lus įsi­pa­rei­go­ji­mas, kaip bu­vo pa­ra­šy­ta bu­vu­sio me­ro at­sa­ky­me gy­ven­to­jams, "pri­trauk­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šas".

Ta­čiau iki šiol ne­pa­reng­ta jo­kio pro­jek­to til­to re­konst­ra­vi­mo ar nau­jos sta­ty­bos fi­nan­sa­vi­mui.

Ne­sii­ma­ma nė di­de­lių iš­lai­dų ne­rei­ka­lau­jan­čio re­mon­to – pra­stas len­tas pa­keis­ti nau­jo­mis.

Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai su­si­ti­ki­muo­se su ra­jo­no gy­ven­to­jais aiš­ki­no, kad nė­ra ras­ta jo­kių til­to do­ku­men­tų. Klau­sy­to­jai iro­ni­za­vo: ar jis ne­le­ga­lus? Nors vaikš­to­ma juo apie pus­šim­tį me­tų.

"Šiau­lių kraš­tui" apie si­tua­ci­ją tik raš­tu ėmė­si aiš­kin­ti Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­ti­nio ūkio ir tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­ja Ra­sa Sto­nie­nė. Jos tei­gi­mu, lė­šos til­to eks­per­ti­zei nu­ma­ty­tos Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės 2019-2020 me­tų stra­te­gi­nia­me pla­ne, o eks­per­ti­zės at­li­ki­mo pa­slau­ga įtrauk­ta į 2019 me­tų vie­šų­jų pir­ki­mų pla­ną.

Ga­liau­siai sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je pa­skelb­ta: "Til­tu nau­do­tis yra griež­tai drau­džia­ma!"