Tilto neremontuoja dešimtmečiais, galiausiai uždraudė juo vaikščioti

Vytauto RUŠKIO nuo­tr.
Ven­tos mies­tą ir Pur­vių kai­mą jun­gian­čiu pės­čių­jų til­tu už­draus­ta nau­do­tis.
Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ne pir­mą de­šimt­me­tį ne­ski­ria lė­šų su­re­mon­tuo­ti pės­čių­jų til­tą Ven­tos mies­te per to pa­ties pa­va­di­ni­mo upę ties Pur­vių kai­mu. Pa­gal­bos pra­šan­tys gy­ven­to­jai pa­ty­rė akib­rokš­tą prieš ke­lias sa­vai­tes – val­džia už­drau­dė til­tu nau­do­tis.

Til­tas per Ven­tą sa­vo ma­sy­vio­mis me­ta­lo konst­ruk­ci­jo­mis at­ro­do pa­ti­ki­mai. Tik su­kry­pęs. La­biau­siai bau­gi­na pa­tre­šu­sios len­tos po ko­jo­mis, vie­to­mis žio­ji ply­šiai.

Ta­čiau žmo­nės kas­dien vaikš­to. Rie­da dvi­ra­ti­nin­kai.

Ven­tos mies­to gy­ven­to­jams ta­ry­bi­niais lai­kais ana­pus upės pa­skir­ta apie 140 že­mės skly­pų. Jų sa­vi­nin­kai su­da­rė so­dų bend­ri­ją "Aviž­lys". Pas­kui ji iši­ro. To­je te­ri­to­ri­jo­je na­mus pa­si­sta­tę so­di­nin­kai ir čia dek­la­ra­vę gy­ve­na­ma­sias vie­tas ta­po Pur­vių kai­mo gy­ven­to­jais. Skai­čiuo­ja­ma apie 80 na­me­lių. Tad pės­čio­mis pa­to­gu grei­tai pa­siek­ti mies­tą per siau­rą til­tą, užuo­t su­kus ke­lių ki­lo­met­rų vin­gį iki di­džio­jo til­to. Taip pat pa­to­gu to­lė­liau esan­čio Aviž­lių kai­mo gy­ven­to­jams.

De­šim­tys jų ne kar­tą krei­pė­si į dau­gy­bę val­džios ins­tan­ci­jų. Pra­šė pa­si­rūpinti, kad til­tas tap­tų sau­ges­nis, pa­to­ges­nis.

Dau­giau­sia at­sa­ki­nė­jo sa­vi­val­dy­bė. Taip pat – Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba, ka­dan­gi pės­čių­jų til­tas yra Ven­tos re­gio­ni­nio par­ko te­ri­to­ri­jo­je.

Žars­ty­ta­si vien pa­ža­dais. De­šimt­me­čiais vis neį­vyk­dy­tais. Už­mirš­tas ir sa­vi­val­dy­bės va­do­vy­bės ofi­cia­lus įsi­pa­rei­go­ji­mas, kaip bu­vo pa­ra­šy­ta bu­vu­sio me­ro at­sa­ky­me gy­ven­to­jams, "pri­trauk­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šas".

Ta­čiau iki šiol ne­pa­reng­ta jo­kio pro­jek­to til­to re­konst­ra­vi­mo ar nau­jos sta­ty­bos fi­nan­sa­vi­mui.

Ne­sii­ma­ma nė di­de­lių iš­lai­dų ne­rei­ka­lau­jan­čio re­mon­to – pra­stas len­tas pa­keis­ti nau­jo­mis.

Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai su­si­ti­ki­muo­se su ra­jo­no gy­ven­to­jais aiš­ki­no, kad nė­ra ras­ta jo­kių til­to do­ku­men­tų. Klau­sy­to­jai iro­ni­za­vo: ar jis ne­le­ga­lus? Nors vaikš­to­ma juo apie pus­šim­tį me­tų.

"Šiau­lių kraš­tui" apie si­tua­ci­ją tik raš­tu ėmė­si aiš­kin­ti Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­ti­nio ūkio ir tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­ja Ra­sa Sto­nie­nė. Jos tei­gi­mu, lė­šos til­to eks­per­ti­zei nu­ma­ty­tos Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės 2019-2020 me­tų stra­te­gi­nia­me pla­ne, o eks­per­ti­zės at­li­ki­mo pa­slau­ga įtrauk­ta į 2019 me­tų vie­šų­jų pir­ki­mų pla­ną.

Ga­liau­siai sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je pa­skelb­ta: "Til­tu nau­do­tis yra griež­tai drau­džia­ma!"

Komentarai

kike    Ant, 2019-09-24 / 12:11
Nebūtų buvę Tarybų valdžios, nebūtų tilto - nebūtų problemos. Dabar kaip su tom mokyklom , vienas vargas, kol viską nugriaus.
Y vis    Ant, 2019-09-24 / 13:31
Kam rūpi jie tai yra rajono valdžia tuo tiltų nesinaudoja o gal ir nežino kur jis yra tai kam tvarkyti.
Žmonės kalba    Ant, 2019-09-24 / 19:37

In reply to by Y vis

Kaip kalba žmonės meras tiesia tarptautinius tiltus, kuriais naudojasi išrinktieji tarybos nariai ? Kam tam Purvių tiltui leisti pinigus, jei yra malonesnių reikalų ?
Ema    Tre, 2019-09-25 / 12:02
Rimtai? Apie pusšimtį metų? Puikiai prisimenu, kaip jį statė, kaip iki tilto atsiradimo brisdavome į sodą per netoliese esančią brastą... Bet man iki pusšimčio dar 20 metų nugyvent reikia.
Justas    Ket, 2019-09-26 / 09:05
Taip Rasa Stoniene visiškai nieko nesprendžia. Sugeba tik durninti žmones pagal drg. mitrofanov nurodyma.
virgis    Ket, 2019-09-26 / 13:10

In reply to by Justas

Pritariu Justui. Kaip tokiam atsakingam skyriui gali vadovauti R. Stoniene, kuri kaip ir meras skleidžia tik nesamones ir fantazijas.Visi savivaldybės uab ties skurdo riba.R Stonienė turi atsistatydinti.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.