Tarnauti Tėvynei prisiekė naujokai

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Gar­bė per­skai­ty­ti prie­sai­kos žo­džius ir bu­čiuo­ti bri­ga­dos ko­vi­nę vė­lia­vą pa­ti­kė­ta jau­nes­nia­jam ei­li­niui Gy­čiui Abel­kiui.
Rad­vi­liš­kio Auš­ros aikš­tė­je pri­sie­ku­siam bū­riui pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą pra­dė­ju­sių ka­rių sėk­mės ir ge­ros tar­ny­bos lin­kė­jo ka­riuo­me­nės va­dai bei jų ar­ti­mie­ji.

Rad­vi­liš­kio mies­to aikš­tė­je iš­si­ri­kia­vę 187 Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Mo­to­ri­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos "Že­mai­ti­ja" Ku­ni­gaikš­čio Mar­gi­rio pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riai pri­sie­kė iš­ti­ki­mai tar­nau­ti Tė­vy­nei.

Vi­sų ka­rių var­du prie­sai­kos žo­džius per­skai­tė jau­nes­ny­sis ei­li­nis Gy­tis Abel­kis, per de­vy­nis tar­ny­bos mė­ne­sius be­si­ti­kin­tis tap­ti dis­cip­li­nuo­tu, ryž­tin­gu, va­lin­gu ir drą­siu ka­riu.

Po prie­sai­kos da­vi­mo ce­re­mo­ni­jos orą su­dre­bi­no iš ar­ti­le­ri­jos pa­būk­lo pa­leis­tos trys sal­vės: pir­mo­ji – už Tė­vy­nę Lie­tu­vą, ant­ro­ji – už Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę, tre­čio­ji – už Mo­to­ri­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos "Že­mai­ti­ja" Ku­ni­gaikš­čio Mar­gi­rio pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­ną.

Ka­rius pa­lai­mi­no Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės vy­riau­sia­sis ka­pe­lio­nas pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Ri­mas Venc­kus.

Svei­ki­ni­mo žo­dį ta­ręs Mo­to­ri­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos "Že­mai­ti­ja" va­das pul­ki­nin­kas Ne­ri­jus Stan­ke­vi­čius ka­riams ir juos pa­svei­kin­ti at­vy­ku­siems ar­ti­mie­siems pri­mi­nė, ką reiš­kia ba­ta­lio­nui duo­tas ku­ni­gaikš­čio Mar­gi­rio var­das.

Pa­sak pul­ki­nin­ko, ku­ni­gaikš­tis Mar­gi­ris, kar­tu su ki­tais Pi­lė­nų pi­lies gy­nė­jais vie­toj ne­lais­vės ver­čiau pa­si­rin­kęs mir­tį, pa­ro­dė ne tik sa­vo drą­są ir ryž­tą, bet ir pa­gar­bą lais­vei. To­kios pat drą­sos ir ryž­to pul­ki­nin­kas pa­lin­kė­jo ir nau­jie­siems ka­riams.

Ka­rius pa­svei­ki­no ir ku­ni­gaikš­čio Mar­gi­rio pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no va­das pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Ra­mū­nas Liau­čys, ar­ti­mie­siems pa­dė­ko­jęs, kad pa­ti­kė­jo sa­vo vai­kus ka­riuo­me­nei, ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pa­va­duo­to­jas Jus­ti­nas Pra­nys.

Rad­vi­liš­ky­je šiuo me­tu dis­lo­kuo­to Ku­ni­gaikš­čio Mar­gi­rio pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no nau­jo­kai po ce­re­mo­ni­jos su­grį­žo į Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­ną, kur su­si­pa­žin­ti su ka­rių gy­ve­ni­mo są­ly­go­mis, gink­luo­te tu­rė­jo pro­gos ir ka­rių ar­ti­mie­ji.

Tarp tar­ny­bą pra­dė­ju­sių nau­jo­kų – ir drau­gai iš Pak­ruo­jo ra­jo­no Žei­me­lio mies­te­lio. Pau­li­na – sa­va­no­rė, Pau­lius – šauk­ti­nis.

"Vis­kas čia la­bai pui­ku, vi­si drau­giš­ki. Gal­vo­ju, kad po pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos pa­si­lik­siu tar­nau­ti to­liau", – re­dak­ci­jai sa­kė ar­ti­mų­jų svei­ki­na­ma mer­gi­na.