Švietimo paslaugos centras nenori keltis į Kuršėnus

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­jas Čes­lo­vas grei­čius aiš­ki­no, kad svars­to­ma ir dau­giau ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės įstai­gų per­kė­li­mo į tuš­čią pa­sta­tą Kur­šė­nuo­se ga­li­my­bių.
Re­dak­ci­ją ga­vo laiš­ką, ku­ria­me švie­ti­mo darbuotojai ne­ri­mau­ja dėl Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ke­ti­ni­mų iš­kel­ti Šiau­liuo­se vei­kian­tį ra­jo­no Švie­ti­mo pa­slau­gų cent­rą į Kur­šė­nus. Vi­ce­me­ras Čes­lo­vas Grei­čius sa­ko, kad spren­di­mai dar ne­priim­ti.

"Šią sa­vai­tę pa­skli­do ži­nia, kad Šiau­lių ra­jo­no me­ras A. Be­za­ras pla­nuo­ja nuo rug­sė­jo pir­mos die­nos iš­kel­ti Šiau­lių ra­jo­no Švie­ti­mo pa­slau­gų cent­rą į Kur­šė­nus. Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė yra žie­di­nė sa­vi­val­dy­bė, ir apie dvi­de­šimt ug­dy­mo įstai­gų yra ke­lio­li­ka ar net ke­lias­de­šimt ki­lo­met­rų nu­to­lu­sios nuo Kur­šė­nų. Švie­ti­mo pa­slau­gų cent­ras yra dau­giau­sia in­te­re­san­tų per die­ną su­lau­kian­ti sa­vi­val­dy­bės įstai­ga, ku­rio­je kiek­vie­ną die­ną lan­ko­si dau­gy­bė mo­ky­to­jų, va­do­vų jų pa­va­duo­to­jų. Šis su­ma­ny­mas ma­žų ma­žiau­sia glu­mi­na. Ko­dėl iš­ke­lia­ma slap­čia, ne­pa­si­ta­rus su mo­kyk­lų bend­ruo­me­nė­mis? Jei jau bū­ti­nai rei­kia ką nors iš­kel­ti, ko­dėl ne­pa­si­rink­ti ki­ti sky­riai? Pa­ga­liau, ko­dėl į Kur­šė­nus ne­ga­lė­tų iš­si­kel­ti po­li­ti­nė va­do­vy­bė su po­nu A. Be­za­ru prie­ša­ky­je?", – klau­sia­ma laiš­ke.

Šiau­lių ra­jo­no me­ro An­ta­no Be­za­ro po­tvar­kiu su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­ri iki bir­že­lio 15 die­nos tu­ri iš­nag­ri­nė­ti įstai­gų per­kė­li­mo ga­li­my­bes ir pa­teik­ti iš­va­das. Ko­mi­si­jai va­do­vau­ja me­ro pa­va­duo­to­jas Čes­lo­vas Grei­čius. Jis "Šiau­lių kraš­tui" pa­ko­men­ta­vo, kad spren­di­mas iš­kel­ti į Kur­šė­nus Švie­ti­mo pa­slau­gų cent­rą dar ne­priim­tas.

"Šiau­liuo­se Su­ki­lė­lių gat­vė­je esan­čio pa­sta­to, ku­ria­me įsi­kū­ręs sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rius, Vai­kų tei­sės, Kont­ro­lės ir au­di­to tar­ny­ba, nuo­mos su­tar­tis bai­gia­si. Kur­šė­nuo­se iš­si­kė­lė miš­kų urė­di­ja, cent­re li­ko tuš­čias gra­žus, tvar­kin­gas pa­sta­tas", – aiš­ki­no vi­ce­me­ras.

Jis ti­ki­no, kad dar­bo gru­pė svars­to įvai­rius va­rian­tus, ką į mi­nė­tą pa­sta­tą bū­tų ga­li­ma per­kel­ti. Švie­ti­mo pa­slau­gų cent­ras nė­ra vie­nin­te­lė įstai­ga, ku­rios iš­kė­li­mo ga­li­my­bės yra svars­to­mos.

"Šią sa­vai­tę kal­bė­jo­me su cent­ro di­rek­to­re, Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja, kaip jie ver­tin­tų per­kė­li­mą. Yra ir minkš­tų­jų pu­sių, ir, be abe­jo, žmo­giš­kie­ji fak­to­riai kaž­kiek nu­ken­tė­tų, žmo­nėms tek­tų va­ži­nė­ti į dar­bą į Kur­šė­nus. Kai ku­rių švie­ti­mo įstai­gų va­do­vai ne­pa­ten­kin­ti, nes jie ve­ža do­ku­men­tus į šį cent­rą, ky­la ne­pa­to­gu­mų. Pa­si­žiū­rė­jus ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų iš­dės­ty­mą apie 50 pro­cen­tų mo­kyk­lų yra ar­čiau Kur­šė­nų, nei Šiau­lių. Gal­būt ga­li­ma tar­pi­nę sto­tį įreng­ti – pa­čia­me Švie­ti­mo ir spor­to sky­riu­je pa­lik­ti do­ku­men­tus, o cent­ras juos pa­siim­tų. Vis­kas įma­no­ma", – sa­kė Č. Grei­čius ir ža­dė­jo, kad dar­bo gru­pė re­ko­men­da­ci­jas pa­teiks anks­čiau, nei nu­sta­ty­tas ter­mi­nas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.