Šventa pareiga – parodyti karių kapavietę

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Ke­lias į Ža­ga­rę yra vie­nas orien­ty­rų ieš­kant ka­pa­vie­tės.
Vil­niaus Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus pro­gim­na­zi­jos eti­kos mo­ky­to­ja Ma­ri­ja Ma­ša­naus­kie­nė at­va­žia­vo į Ak­me­nės ra­jo­ną pa­ro­dy­ti iki šiol neat­ras­tą Ant­ra­ja­me pa­sau­li­nia­me ka­re žu­vu­sių­jų ka­rei­vių ka­pa­vie­tę. Apie ją pa­sa­ko­ju­si ma­ma.

Iš Ak­me­nės ra­jo­no ki­lu­si M. Ma­ša­naus­kie­nė do­mi­si gim­ti­ne. To­dėl skai­to nau­jie­nas "Šiau­lių kraš­te", ku­rį ran­da, kai lan­ko­si Vil­niaus mo­ky­to­jų na­muo­se. Va­sa­ros pa­bai­go­je su­do­mi­no pub­li­ka­ci­ja "Vo­kie­čių ka­pa­vie­tė­je ras­tas pran­cū­zas" (2019 08 27) – apie Šiau­lių ra­jo­ne at­kas­tą Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro 60 vo­kie­čių ka­pa­vie­tę.

"Vi­są lai­ką ne­šio­jau­si min­tį – tė­viš­kė­je Ak­me­nės ra­jo­ne ne­to­li Jaut­mal­kių pa­ro­dy­ti ka­ro lai­kų ka­pa­vie­tę, jei kas do­mė­tų­si", – sa­kė pe­da­go­gė.

Nus­ku­bė­jo į Vo­kie­ti­jos am­ba­sa­dą.

"Pa­ju­tau abe­jin­gu­mą, kai klau­si­nė­jo: ar pa­ti ma­čiau, ar tik­rai at­sek­čiau vie­tą", – pa­sa­ko­jo M. Ma­ša­naus­kie­nė.

Pas­kam­bi­no į "Šiau­lių kraš­to" re­dak­ci­ją. Sa­kė, "at­lik­sian­ti šven­tą pa­rei­gą" pa­pa­sa­kod­ma paie ka­pa­vie­tę.

Su vil­nie­te iš Nau­jo­sios Ak­me­nės au­to­bu­sų sto­ties su­ka­me Ža­ga­rės link. Nep­ri­va­žia­vus Jaut­mal­kių kai­mo tu­rė­tų bū­ti orien­ty­ras – ša­li­ke­lė­je se­ni me­džiai bu­vu­sio­je Ja­su­ty­nė­je. Ki­to­je ke­lio pu­sė­je au­go alks­ny­nė­lis.

"Ma­ma daž­nai įspė­da­vo: ne­lįs­kit, ten vo­kie­čių ir ru­sų ka­pai, o vai­kai la­bai bi­jo­jo­me", – mo­te­ris pa­sa­ko­ja, kai apie 1959-uo­sius me­tus te­be­gy­ve­no gim­ta­ja­me Stri­my­liš­kių kai­me.

Pri­si­me­na pa­sa­ko­jant, kad, nu­dun­dė­jus fron­tui, ša­lia ke­lio bu­vo iš­kas­ti grio­viai ir į juos at­ski­rai su­vers­ti vo­kie­čių ir ru­sų ka­rei­vių pa­lai­kai.

Apie ka­ro lai­kus ma­ma dau ne­pa­sa­ko­da­vo: "Ai, ne­bu­vo jau­nys­tės, ne­bu­vo gy­ve­ni­mo ir nėr ko pa­sa­kot".

Ma­ri­ja vė­liau su­pra­to, ko­dėl ap­dir­ba­ma­me lau­ke su­ve­šė­jo alks­nių lo­pi­nė­lis: žmo­nės ne­lie­tė ka­pa­vie­tės.

Po ke­lių de­šimt­me­čių, va­žiuo­da­ma pro­šal pa­ma­tė, kad me­džių ne­be­li­kę, lau­kas aria­mas ir ap­sė­ja­mas.

"Ta­čiau li­kę Ja­su­ty­nės me­džiai pa­dės ras­ti", – įsi­ti­ki­nu­si M. Ma­ša­naus­kie­nė.

Ji to­je so­dy­vie­tė­je ne­bu­vo še­šias­de­šimt me­tų, ta­čiau ti­ki, kad vai­kys­tės pri­si­mi­ni­mai – tiks­lūs.

At­pa­žįs­ta da­bar jau vos ran­ko­mis ap­glė­bia­mų dvie­jų me­džių ka­mie­nus. Kas gi­liau, per at­va­šy­nus neį­ma­no­ma įžū­rė­ti.

Po­nia Ma­ri­ja de­ta­li­zuo­ja: au­ga gal ko­kie ke­tu­ri la­bai sto­ri gluos­niai. Vie­nas jų – su dre­ve. Ša­lia – ne­di­du­kė kūd­ra. Dar už ke­lio­li­kos žings­nių – ak­me­ni­nių sie­nų lie­ka­nos. Tai ran­da­me.

Mo­te­ris ro­do bu­vu­sio alks­ny­nė­lio vie­tą – ke­lios de­šim­tys met­rų, o gal ir vi­sas šim­tas ly­gu­tė­lia­me lau­ke, ku­ris dai­liai įdirb­tas. Įsi­ti­ki­nu­si – ten ka­rių pa­lai­do­ji­mų vie­ta.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Vil­nie­tė mo­ky­to­ja Ma­ri­ja Ma­ša­naus­kie­nė at­va­žia­vo į gim­tą­jį Ak­me­nės ra­jo­ną pa­ro­dy­ti Ant­ra­ja­me pa­sau­li­nia­me ka­re žu­vu­sių­jų ka­rių ka­pa­vie­tę.

Komentarai

Paulina    Pir, 2019-10-21 / 12:54
" Įsi­ti­ki­nu­si – ten ka­rių pa­lai­do­ji­mų vie­ta." Perskaičiau ir iš to nesusidariau nuomonės, kad ji atrado karių palaidojimo vietą...
Dar yra prisimenančių    Ket, 2019-10-24 / 06:47
Ar tėvai, giminaičiai, kaimynai jiems kažkada parodė, pasakojo. Po dešimtmečio gali būti vėlu. Juk po karo jau 75 metai praėjo. O dėl Vokietijos ambasados, tai esu susidūręs su tuo straipsnyje minimu abejingumu. Irgi bandžiau pranešti apie man žinomą vokiečių karių laidojimo vietą, kur dar visai neseniai per Vėlines žmonės ir žvakelę uždegdavo. Bet sensta žmonės, patys nenuvažiuoja ar ir nebelieka jų, ir taip viskas nueina užmarštin. Beje, tikėjausi iš vokiečių kitokio požiūrio į savo tautiečius. I pasaulinio karo vokiečių kapų pilna ir Lietuvoje, ir Latvijoje, jie sutvarkyti, yra nuorodos. Bet raskit II pasaulinio karo aukų kapus? Susilygę nerasit. Vien Raudonosios armijos. Tai kur tie visi pražuvėliai vokiečiai? Tikrai ne visus išsivežė... Padorumas reikalauja surasti bent jau tas kapavietes, kurias žmonės prisimena, kur sovietai karo aukas laidojo kaip šunis. Nors vis dėlto dažniausiai vietiniai užkasdavo, nes elementaraus padorumo turėjo. Bet laikas tiksi.
Teisybės dėlei    Pir, 2019-10-28 / 08:13
Ir vokiečiai, ir rusai buvo okupantai. Ir vieni, ir kiti buvo karo sukėlėjai, net bendrus pergalės paradus kartu rengę (pvz., Brastoje po Lenkijos okupacijos). Po to draugeliai susipyko ir ėmė tarpusavy varžytis, kas ką. Vieni per kitus varžėsi, kas daugiau kraujo išgers. Tik rusų okupantų kapai sutvarkyti, o kur vokiečių? Pagal tarptautines konvencijas priešai laidojami. O ne pririšti prie tankų tampomi, paliekami karo lauke pūti ar lapėms sugraužti. Kol neapsikentę vietiniai slapčia palaidoja. Todėl ir nėra tų vokiečių kapų. Nežinomi arba žmonės, kurie kažką ir žino, bijo sakyti. Juk eksai ir dabar turi didelę įtaką.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.