Socialinės paslaugos – buvusioje bibliotekoje

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Ak­me­nės ra­jo­no so­cia­li­nių pa­slau­gų na­mai da­lį pa­slau­gų ėmė­si teik­ti ke­lis de­šimt­me­čius vei­ku­sio­je Nau­jo­sios Ak­me­nės bib­lio­te­ko­je.
Ak­me­nės ra­jo­no so­cia­li­nių pa­slau­gų na­mų įkur­tas nau­jas pa­da­li­nys – die­nos cent­ras pir­ma­die­nį pra­dė­jo veik­ti anks­čiau bu­vu­sio­je Nau­jo­sios Ak­me­nės bib­lio­te­ko­je mies­to se­na­mies­ty­je. Pa­si­reng­ta per me­tus į už­siė­mi­mus su­kvies­ti ne ma­žiau kaip pus­šim­tį fi­zi­nę ne­ga­lią tu­rin­čių žmo­nių.

Pir­mą­ją die­ną su­si­rin­ko dau­giau kaip de­šimt lan­ky­to­jų.

Juos su­ra­do ir pa­kvie­tė Die­nos cent­ro veik­lų koor­di­na­to­rė Dai­va Kvau­kie­nė. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je su­ži­no­jo apie dvi de­šim­tis fi­ziš­kai neį­ga­lių jau­nų ir vi­du­ti­nio am­žiaus žmo­nių, ku­rie už­si­da­rę sa­vo na­muo­se, nes ne­da­ly­vau­ja jo­kių ra­jo­ne įre­gist­ruo­tų so­cia­li­nių pa­slau­gų or­ga­ni­za­ci­jų veik­lo­je. Vieš­nia do­mė­jo­si, ko­kių jie no­rė­tų pa­slau­gų ir kvie­tė į Die­nos cent­rą.

Ke­lios erd­vios pa­tal­pos pa­na­šios – vi­du­ry­je sto­vin­čiais di­džiu­liais ova­li­niais sta­lais, ap­sup­tais kė­džių. Pa­to­gu iš­si­dė­lio­ti prie­mo­nes pie­ši­mui, lip­dy­mui ar ki­tiems dai­lie­siems dar­bams. Pa­kan­ka vie­tos me­džia­goms mez­gi­mui, siu­vi­nė­ji­mui ar ki­tiems rank­dar­biams. Ke­ti­na­ma nu­pirk­ti siu­vi­mo ma­ši­ną.

Bus mu­zi­kos inst­ru­men­tų me­no sa­lė­je, ku­rios vi­du­ry­je ir­gi di­de­lis sta­las – na­toms ar ki­tiems raš­tams pa­si­skleis­ti.

Bib­lio­te­kos len­ty­nos te­be­pil­do­mos do­va­no­ja­mo­mis kny­go­mis. Skai­ty­ti taip pat lyg kvie­čia ap­sės­ti ova­li­nis sta­las.

Tik spor­to sa­lė­je daug tuš­čios erd­vės, o pa­sie­niuo­se iš­ri­kiuo­ti tre­ni­ruok­liai, ka­muo­liai, svar­me­nys ir ki­tos prie­mo­nės.

Vir­tu­vė­je ga­li­ma iš­si­vir­ti ar­ba­tos, įsi­tai­sy­ti po­kal­biui.

Nu­ma­ty­ta, kad per me­tus Die­nos cent­ras į veik­lą įtrauks ne ma­žiau kaip 50 žmo­nių. Ku­rie sa­vo no­ru lan­ky­sis. Gal­būt da­lis nuo­lat, ki­ti – kad pa­gal nuo­tai­ką ar ga­li­my­bes.

"Po vie­nu sto­gu vie­tos tu­rė­tų ras­ti ne vien žmo­nės, ku­riems ofi­cia­liai nu­sta­ty­tas neį­ga­lu­mas, – sa­kė D. Kvau­kie­nė. – Nie­kas neiš­va­rys ir se­nu­kų, nes to­kio am­žiaus ne vie­nas rams­čiuo­ja­si laz­de­le ar ne­pri­gir­di. Ga­lų ga­le, jei to­kio žmo­nės at­veš sa­vo ar­ti­mą­jį ve­ži­mė­ly­je – juk ne­liks sto­vė­ti lau­ke, o ga­lės įsi­trauks į bend­rą veik­lą".

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Die­nos cent­ro veik­lų koor­di­na­to­rė Dai­va Kvau­kie­nė sa­kė: "Lan­ky­to­jai čia dai­nuos, vai­dins, mankš­tin­sis, kurs rank­dar­bius ir da­ry­si kit­ką, kas ska­ti­na bend­rau­ti. Kad ne­lik­tu­me už­si­da­rę vie­nat­vė­je tarp ke­tu­rių sie­nų, kaip bū­na sa­vo bu­tuo­se".

Susijusios naujienos