Dienos centruose vaikai leidžia vasarą

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­liuo­se vei­kia sep­ty­ni vai­kų die­nos cent­rai, ku­rie va­sa­rą pa­de­da vai­kams leis­ti lai­ką sau­gio­je ap­lin­ko­je, vyk­ti į eks­kur­si­jas, sto­vyk­las.
Re­mian­tis So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, vie­nam Šiau­liuo­se vei­kian­čiam vai­kų die­nos cent­rui ten­ka 2 828 vai­kai. Kuo dau­giau vai­kų ten­ka vie­nam die­nos cent­rui, tuo sun­kiau gau­ti pa­slau­gas. Šiuo me­tu Šiau­liuo­se vei­kia sep­ty­ni vai­kų die­nos cent­rai. Ar to pa­kan­ka?

Vai­kų die­nos cent­ro-klu­bo "Tarp sa­vų" pre­zi­den­tas Ra­mū­nas Snars­kis sa­ko, kad kas­dien į vai­kų die­nos cent­rą atei­na apie 16 vai­kų. Su dar­buo­to­jais vai­kai drau­ge su­gal­vo­ja, ką ga­li veik­ti – ne­se­niai kar­tu su ki­tais Šiau­lių vai­kų die­nos cent­rais Chai­mo Fren­ke­lio vi­los ro­žy­ne so­di­no ro­žes, vė­liau ap­žiū­rės, kaip jos au­ga.

R. Snars­kis džiau­gia­si, kad šią va­sa­rą prie vai­kų ug­dy­mo fi­nan­siš­kai pri­si­dė­jo ir mies­to Sa­vi­val­dy­bė, ir So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja. Pats cent­ras or­ga­ni­zuo­ja iš­vy­kas vai­kams – vie­na gru­pė jau iš­vy­ku­si į va­sa­ros sto­vyk­lą, ki­ta vyks rugp­jū­čio mė­ne­sį.

Šiau­lių Šv. Apaš­ta­lų Pet­ro ir Pau­liaus Ka­ted­ros pa­ra­pi­jos vai­kų die­nos cent­ro "Vil­ties spin­du­lys" lan­ky­to­jai šią sa­vai­tę iš­vy­ko į sto­vyk­lą Kur­tu­vė­nuo­se. So­cia­li­nė dar­buo­to­ja Rai­mon­da "Šiau­lių kraš­tui" pa­sa­ko­jo, kad 25 vai­kai sto­vyk­lo­je žai­džia, spor­tuo­ja, su­si­pa­žįs­ta su juos su­pan­čia ap­lin­ka ir gam­ta.

Svet­la­na Balt­ru­šai­tie­nė, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro Vai­kų die­nos cent­ro pro­jek­to va­do­vė, tei­gia, kad va­sa­rą cent­rą ap­lan­ko dau­giau vai­kų, nes kol mo­ko­si, dau­gu­ma vai­kų lan­ko bū­re­lius ir atei­ti kas­dien ne­ga­li. Ak­ty­viau da­ly­vau­ti cent­ro veik­lo­se vai­kus va­sa­rą ska­ti­na no­ras vyk­ti į įvai­rias eks­kur­si­jas, iš­vy­kas.

"Pa­gal ga­li­my­bes 3–4 tė­vai nuo­lat da­ly­vau­ja eks­kur­si­jo­se. Va­sa­ros me­tu ak­ty­ves­nės ir spor­to, rank­dar­bių, kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo bū­re­lių veik­los, kar­tą per sa­vai­tę cent­ro vai­kai su va­do­vė­mis vyks­ta į pa­žin­ti­nę eks­kur­si­ją po Šiau­lių mies­tą", – pa­sa­ko­jo S. Balt­ru­šai­tie­nė.

Į VšĮ "Gel­bė­kit vai­kus" Šiau­lių vai­kų die­nos cent­rą įpras­tai atei­na apie 15 vai­kų, va­sa­rą ke­liais dau­giau. Va­do­vė Ind­rė Damb­raus­kie­nė sa­ko, kad dar­buo­to­jai or­ga­ni­zuo­ja sto­vyk­las, ku­rio­se vai­kai ga­lė­tų rea­li­zuo­ti sa­ve.

Kal­bin­ti die­nos cent­rų va­do­vai ma­no, kad die­nos cent­rų mies­te pa­kan­ka, ne­bent at­si­ras­tų toks, ku­ris siū­ly­tų vi­siš­kai ki­to­kias, nau­jas veik­las, ku­rių ne­tu­ri ki­ti.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro Vai­kų die­nos cent­ro pro­jek­to va­do­vė S. Balt­ru­šai­tie­nė sa­ko, kad ge­riau bū­tų dau­giau fi­nan­suo­ja­mi da­bar vei­kian­tys vai­kų die­nos cent­rai, bū­tų su­da­ry­tos ga­li­my­bės stip­rin­ti dar­buo­to­jų ko­man­dą ir ma­te­ria­li­nę ba­zę, kad ga­lė­tų dau­giau vai­kų da­ly­vau­ti pro­jek­ti­nė­se veik­lo­se ir gau­ti ko­ky­biš­kas pa­slau­gas.

Šių me­tų bir­že­lio mė­ne­sį vai­kų die­nos cent­rų pa­slau­gos įtrauk­tos į ba­zi­nį pa­slau­gų šei­mai pa­ke­tą ir tu­ri bū­ti tei­kia­mos kiek­vie­nai be­si­krei­pian­čiai šei­mai.

Šiau­liuo­se vai­kų die­nos cent­rai sa­kė ga­lin­tys priim­ti ir dau­giau vai­kų, nei atei­na da­bar.

Lie­tu­vo­je iš vi­so vei­kia apie 450 vai­kų die­nos cent­rų, dau­giau­sia jų yra Vil­niu­je, bet esa­ma ir sa­vi­val­dy­bių, ku­rio­se vai­kų die­nos cent­rų nė­ra – tai Ne­rin­ga ir Pa­lan­ga.

Susijusios naujienos