Sauginiuose gaminami skydiniai namai airiams

Zig­mo RI­PINS­KIO nuo­tr.
Taip at­ro­do įmo­nės su­rink­tas na­mas.
Šiau­lių ra­jo­no Ku­žių se­niū­ni­jo­je Sau­gi­niuo­se įsi­kū­ru­si UAB „Eco­hou­se“ pro­jek­tuo­ja, ga­mi­na ir su­ren­ka SIP (angl. struc­tu­red in­su­la­ted pa­nel) sky­di­nius gy­ve­na­muo­sius na­mus. Jau­na, vos tre­jus me­tus gy­vuo­jan­ti įmo­nė, pa­si­rin­ko Sau­gi­nius, nes įmo­nės va­do­vai čia ra­do ap­leis­tą se­nų lai­kų fer­mą, įsi­gi­jo ją ir pra­dė­jo ruoš­tis ga­my­bai.

Iš Šiau­lių ra­jo­no ki­lę vers­li­nin­kai krei­pė­si į aso­cia­ci­ją „Šiau­lių ra­jo­no vie­tos veik­los gru­pė“ ir pa­tei­kė pa­raiš­ką gau­ti fi­nan­sa­vi­mą pro­jek­tui vyk­dy­ti.

„Su­si­pa­ži­nus su įmo­ne, kaip ji dir­ba, iš kar­to ki­lo pa­si­ti­kė­ji­mas, kad šis pro­jek­tas bus sėk­min­gas,“ – ap­si­lan­kęs įmo­nė­je kal­bė­jo aso­cia­ci­jos „Šiau­lių ra­jo­no vie­tos veik­los gru­pė“ pir­mi­nin­kas Po­vi­las Za­vec­kas.

Šiam pro­jek­tui įgy­ven­din­ti skir­ta per 70 tūks­tan­čių eu­rų pa­ra­mos ka­pi­ta­li­niam pa­sta­to re­mon­tui. Po re­mon­to dar­bų, pro­duk­ci­ja ir ža­lia­va bus ap­sau­go­ta nuo drėg­mės, ma­žės są­nau­dos ski­ria­mos pa­sta­to šil­dy­mui. Be to, at­li­kus nu­ma­ty­tus dar­bus, pa­di­dė­jęs nau­din­gas ga­my­bi­nis plo­tas leis iš­plės­ti ga­my­bos pa­jė­gu­mą, su­kurs dvi nau­jas dar­bo vie­tas.

SIP sky­di­niai na­mai su­ren­ka­mi sta­ty­bų aikš­te­lė­je iš spe­cia­liai ga­myk­lo­je pa­ga­min­tų sky­dų. SIP sky­di­nių na­mų ap­šil­ti­ni­mui nau­do­ja­mas po­lis­ti­ro­las ar­ba neo­po­ras, ir ga­myk­lo­je su­kli­juo­ti sky­dai tam­pa lai­kan­čio­sio­mis konst­ruk­ci­jo­mis. To­kios konst­ruk­ci­jos neį­ge­ria drėg­mės, pa­sta­tai yra il­gaam­žiai, o pa­pil­do­mai ap­šil­ti­nus neo­po­ru iš išo­rės, sky­dai lie­ka pa­slėp­ti nuo tie­sio­gi­nio at­mos­fe­ros po­vei­kio. Tai na­mo tar­na­vi­mo lai­ką prail­gi­na ke­lis kar­tus.

SIP sky­dai su­ren­ka­mi ga­myk­lo­je, o ne lau­ko są­ly­go­mis, kas ga­ran­tuo­ja sky­do ši­lu­mi­nio sluoks­nio izo­lia­ci­ją.

Rei­kia­mų mat­me­nų su bū­ti­no­mis an­go­mis SIP sky­dai pa­ga­mi­na­mi per 1 – 2 die­nas. Į sta­ty­bų aikš­te­lę ga­li bū­ti at­ve­ža­mi ne­di­de­liu trans­por­tu, pa­vyz­džiui, mik­roau­to­bu­su.

UAB "Eco­hou­se" dir­ba dvy­li­ka dar­buo­to­jų. Įmo­nės ga­my­bos va­do­vas Dai­nius Agen­tas paaiš­ki­no, jog per mė­ne­sį su­ren­ka­ma pu­sant­ro na­mo, ta­čiau sie­kia­my­bė yra – ke­tu­ri, pen­ki na­mai. Vi­sa pro­duk­ci­ja ke­liau­ja į Ai­ri­ją, ta­čiau jau šiais me­tais to­kie na­mai pra­dė­ti sta­ty­ti ir Lie­tu­vo­je.

Su­rink­tas na­mas tam­pa kom­po­zi­ti­niu mo­no­li­tu, tvir­ta ir vien­ti­sa konst­ruk­ci­ja. SIP sky­di­niai pa­sta­tai ke­lis kar­tus tvir­tes­ni ir san­da­res­ni už įpras­tus kar­ka­si­nius pa­sta­tus, jie ne­tu­ri „vaikš­čio­ji­mo“, to­dėl fa­sa­dą ga­li­ma de­ko­ruo­ti kaip ir įpras­tą mū­ri­nį. Vi­daus ap­dai­lai ant SIP sky­dų ga­li­ma nau­do­ti gip­so plokš­tes, su­kant tie­siai prie sie­nų, ne­da­rant vi­di­nio kar­ka­so.

Tvir­ti­na­ma, kad tai be­ne šil­čiau­sia ir pa­pras­čiau­sia tech­no­lo­gi­ja rin­ko­je bei pi­gus bū­das pa­siek­ti A , A+ , A++ ir pa­sy­vaus na­mo rei­ka­la­vi­mus. SIP sky­di­niai na­mai ne­nu­si­lei­džia sa­vo il­gaam­žiš­ku­mu mū­ri­niams.

Zig­mo RI­PINS­KIO nuo­tr.
Pa­ga­min­ti SIP sky­dai į na­mą su­gu­la jau sta­ty­bų aikš­te­lė­je.

Komentarai

miestietis    Ant, 2019-11-05 / 09:51
Po to, kai Londone daugiaaukštis supleškėjo it parako prikimštas, aš į tokius SIP,us iš neoporo bei polistirolo, plius itin degios bei kenksmingos statybinės medžiagos, kaip OSB, plius klijai, manęs tokios statybos nežavi.Atsikando beigi atako ir GB statybų vystytojai.
taip    Ant, 2019-11-05 / 16:56
čia kaip anais gerais laikais buvo Alytaus gamybos namukai. Tikriausiai tada ėjo į TSRS šalios, dabar vėl statome ES šalims. Va kokie mes darbštūs ir verslūs.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.