Samariečių valgyklai ūkininkai paaukojo rudens gėrybių

As­me­ni­nė nuo­tr.
Paau­ko­ta to­na bul­vių.

Kel­mės ra­jo­no Mi­nu­pių kai­mo bend­ruo­me­nė ak­ci­ja "Ge­ru­mo die­na " tra­di­ciš­kai mi­ni Pa­sau­li­nę ko­vos su skur­du die­ną . Šiai ak­ci­jai šie­met su­ka­ko 15 me­tų, jos me­tu ren­ka­mos dar­žo­vės iš vie­tos ūki­nin­kų Kel­mės sa­ma­rie­čių val­gyk­lai.

Ak­ci­jos ini­cia­to­rė Mi­nu­pių kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Eu­ri­ka Drun­gi­lie­nė pa­sa­ko­jo, kiek gė­ry­bių šį­syk ūki­nin­kai su­ne­šė į bend­ruo­me­nės na­mus: bul­vių – 1 to­ną, bu­ro­kė­lių –100 kg, mor­kų – 100 kg, mo­liū­gų – 80 kg, cu­ki­ni­jų – 40 kg, žir­nių – 50 kg, kon­ser­vuo­tų ga­mi­nių – 20 lit­rų, tau­kų – 5 kg. Su­rink­toms ru­dens gė­ry­bėms iš­vež­ti pri­rei­kė dvie­jų trans­por­to prie­mo­nių. Te­ko kreip­tis į Už­ven­čio se­niū­ną Li­ną Ma­čer­nių, kad pa­gel­bė­tų leng­vuo­ju trans­por­tu su prie­ka­ba. Jų ne­su­tal­pi­nus te­ko ir pa­čiam Kel­mės sa­ma­rie­čių pir­mi­nin­kui Sau­liui Moc­kui at­vyk­ti ir su sa­vo trans­por­tu.

Or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vai už pa­ra­mą dė­ko­jo A. Jur­gi­lie­nei, I. Ma­čer­nie­nei, R. Ste­po­na­vi­čie­nei, V. Strec­kiui, R. Vait­ke­vi­čie­nei, D. Kniū­rie­nei, L. Ly­die­nei, K. Skri­dai­lie­nei , A. Vens­kui, A. Ly­die­nei, G. Va­ši­liaus­kie­nei, Z. Bas­ta­kie­nei. R. Poš­kui, R. Ku­čins­kui, V. Si­rei­ky­tei, R. Ly­die­nei, A. Li­lei­kiui , A. Li­lei­kie­nei ir Už­ven­čio se­niū­nui L. Ma­čer­niui.