Radviliškyje – mūšio prieš bermontininkus aidai

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
Vi­sai Lie­tu­vai svar­biai per­ga­lei – ka­riš­kių pa­gar­ba.
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės per­ga­lės prieš ber­mon­ti­nin­kus 100-osios me­ti­nės Rad­vi­liš­ky­je pa­mi­nė­tos dvi die­nas vy­ku­siais ren­gi­niais.
Is­to­ri­nės kon­fe­ren­ci­jos, ka­rių ri­kiuo­tė, NA­TO nai­kin­tu­vų skry­džiai ir orą dre­bi­nu­sios pa­būk­lo sal­vės rad­vi­liš­kie­čiams pri­mi­nė prieš šimt­me­tį vy­ku­sius vi­sai ša­liai svar­bius įvy­kius, ta­čiau ša­lies val­džios ši da­ta ne­su­do­mi­no.

Svar­bi per­ga­lė pri­si­min­ta kon­fe­ren­ci­jo­se

Mū­šio prieš ber­mon­ti­nin­kus 100 me­tų ju­bi­lie­ji­niai ren­gi­niai Rad­vi­liš­ky­je pra­si­dė­jo ke­lio­mis kon­fe­ren­ci­jo­mis.

Sim­bo­liš­ka, kad Rad­vi­liš­ky­je bu­vo su­reng­ta nau­jau­sioms gy­ny­bos tech­no­lo­gi­joms, ku­rias nau­do­ja ir nau­dos šių die­nų Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė, skir­ta kon­fe­ren­ci­ja.

Bū­tent Rad­vi­liš­kio priei­go­se prieš šimt­me­tį ber­mon­ti­nin­kų ar­mi­ją nu­ga­lė­ju­si Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė mū­šio me­tu už­ka­ria­vo tiek gink­lų ir ka­ri­nės tech­ni­kos, kad jai nu­ga­ben­ti į Kau­ną pri­rei­kė spe­cia­laus trau­ki­nio.

Rad­vi­liš­kis ir šian­dien yra su­si­jęs su ka­ri­niais da­li­niais – Lin­kai­čiuo­se yra įsi­kū­ręs Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ar­se­na­las, Rad­vi­liš­ky­je – Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­nas.

Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­re su­reng­to­je kon­fe­ren­ci­jo­je dis­ku­ta­vo ka­riš­kių bei ka­ri­nės pra­mo­nės sri­ty­je dir­ban­tys ša­lies ir tarp­tau­ti­nių kom­pa­ni­jų at­sto­vai.

"Šiais lai­kais tech­no­lo­gi­jos ir grės­mės vys­to­si la­bai grei­tai. To­kio­se kon­fe­ren­ci­jo­se įgy­tos ži­nios pa­de­da Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei nuo­lat bū­ti vie­nu di­de­liu žings­niu prie­ky­je grės­mės. Svar­bu ne tik tu­ri­ma įran­ga, bet ir ga­li­my­bė to­bu­lė­ti ži­nių lyg­me­ny­je", – apie pir­mą kar­tą Rad­vi­liš­ky­je su­reng­tą kon­fe­ren­ci­ją sa­kė Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­no va­das ma­jo­ras Vai­das Ši­mai­tis.

Ki­to­je kon­fe­ren­ci­jo­je apie Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mui reikš­min­gą Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės per­ga­lę kal­bė­jo sve­čiai – is­to­ri­kai Val­das Ra­ku­tis, Ka­ro­lis Zi­ka­ras, mu­zie­ji­nin­kas Si­gi­tas Se­nu­lis bei Liz­dei­kos gim­na­zi­jos mo­ki­niai, o di­din­gą­jį mū­šį iliust­ra­vo Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­re eks­po­nuo­ja­mas rad­vi­liš­kie­čio Ed­mun­do Gau­bo su­kur­tas pa­no­ra­mi­nis ba­ta­li­nis ho­rel­je­fas "1919. Rad­vi­liš­kio kau­ty­nės".

Šis 3 met­rų il­gio, 1,5 met­ro aukš­čio ir 30 cen­ti­met­rų erd­vi­nio gy­lio kū­ri­nys pa­te­ko į Lie­tu­vos re­kor­dų kny­gą kaip di­džiau­sias dro­ži­nys-pa­veiks­las.

Is­to­ri­ja ir da­bar­tis

Penk­ta­die­nio ren­gi­niai bu­vo skir­ti mū­šio prieš ber­mon­ti­nin­kus is­to­ri­niams ak­cen­tams bei da­bar­čiai.

Šimt­me­čio se­nu­mo įvy­kius at­vaiz­da­vo ka­ro is­to­ri­jos re­konst­ruk­to­rių klu­bas "Gre­na­die­riai". Taip pat, kaip ir prieš 100 me­tų, tuo pa­čiu lai­ku, gau­dė apie per­ga­lę skel­bian­tys Rad­vi­liš­kio baž­ny­čios var­pai, ku­riems ant­ri­no ge­le­žin­ke­li­nin­kų įjung­tos si­re­nos.

Šių die­nų ka­riuo­me­nė šven­tės da­ly­viams pa­de­monst­ra­vo sa­vo gink­luo­tę ir tech­ni­ką, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Bri­ga­dos ge­ne­ro­lo Mo­tie­jaus Pe­čiu­lio­nio ar­ti­le­ri­jos ba­ta­lio­no ka­riai šven­tės da­ly­vius pa­svei­ki­no tri­mis pa­būk­lo sal­vė­mis.

Su­si­rin­ku­siuo­sius skry­džiu pa­svei­ki­no du NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją Bal­ti­jos vals­ty­bė­se vyk­dan­tys Bel­gi­jos ka­ra­liš­kų­jų ka­ri­nių oro pa­jė­gų ir Da­ni­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų pi­lo­tai su nai­kin­tu­vais.

Žiū­ro­vus ste­bi­no "Vi­du­ram­žiai LT" pa­reng­tas ug­nies ir la­ze­rių šou, vals­ty­bi­nio an­samb­lio "Lie­tu­va" pa­si­ro­dy­mas, vi­si ga­lė­jo pa­si­šil­dy­ti prie 100-to fa­ke­lų už­deg­to per­ga­lės ir vie­ny­bės lau­žo.

Pa­si­ge­do aukš­čiau­sios val­džios dė­me­sio

Rad­vi­liš­ky­je vy­ku­siais ren­gi­niais pa­si­džiau­gė ir juos ste­bė­jęs is­to­ri­kas Val­das Ra­ku­tis. Ta­čiau jis pa­si­ge­do di­des­nio ša­lies val­džios dė­me­sio šiam is­to­ri­nę reikš­mę Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei ir vals­ty­bei tu­rin­čiam įvy­kiui.

"Lie­tu­vos vals­ty­bė ne­ma­tė rei­ka­lo pa­rem­ti ra­jo­no šven­ti­mo pa­stan­gų, ne­skir­da­ma iš vals­ty­bės lė­šų, nors 2019 me­tai bu­vo pa­skelb­ti Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės ko­vų me­tais.

Ne­bu­vo ren­gi­ny­je nei Lie­tu­vos vy­riau­sy­bės at­sto­vų, nei Sei­mo, ži­nio­se gi nau­jie­nos pa­dan­gų by­lo­je nu­stel­bė per­ga­lės šimt­me­tį", – so­cia­li­niuo­se tink­luo­se apie per­ga­lin­go mū­šio pa­mi­nė­ji­mą iš­reiš­kė nuo­mo­nę is­to­ri­kas V. Ra­ku­tis.

Ra­jo­no me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis re­dak­ci­jai pa­tvir­ti­no, kad vi­si mū­šio 100-ečiui skir­ti ren­gi­niai bu­vo fi­nan­suo­ti iš ra­jo­no biu­dže­to, nes ke­li ra­jo­no teik­ti pro­jek­tai šiai da­tai pa­mi­nė­ti ne­su­lau­kė vals­ty­bi­nio fi­nan­sa­vi­mo.

Vi­suo­me­nė at­krei­pė dė­me­sį, kad ren­gi­niuo­se ne­da­ly­va­vo ir ra­jo­no me­ras – ra­jo­no val­džiai at­sto­va­vo vi­ce­me­ras Min­dau­gas Pau­liu­kas, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Jo­lan­ta Mar­gai­tie­nė bei jos pa­va­duo­to­jas Jus­ti­nas Pra­nys.

A. Če­po­no­nio tei­gi­mu, toks ir bu­vo su­ma­ny­mas bei dar­bų pa­si­skirs­ty­mas to­mis die­no­mis, ka­dan­gi penk­ta­die­nį jis da­ly­va­vo Vil­niu­je vy­ku­sio­je 1863-1864 me­tų su­ki­li­mo va­dų ir da­ly­vių per­lai­do­ji­mo ce­re­mo­ni­jo­je.

Is­to­ri­kas V. Ra­ku­tis su­lau­kė ir rad­vi­liš­kie­čio, is­to­ri­ko, Ka­ri­nių oro pa­jė­gų vy­riau­sio­jo pus­ka­ri­nin­kio ser­žan­to ma­jo­ro Al­vy­do Ta­mo­šiū­no pri­ta­ri­mo.

Pa­sak A. Ta­mo­šiū­no, per­ga­lė prieš ber­mon­ti­nin­kus svar­bi ne tik Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės is­to­ri­jai, bet ir Lie­tu­vos vals­ty­bės rai­dos is­to­ri­jai, ta­čiau jos svar­ba pa­ro­do­ma vis dar ne­pa­kan­ka­mai.

"Per­ga­lės pa­mi­nė­ji­mas tu­rė­tų bū­ti ne tik per ju­bi­lie­ji­nes su­kak­tis. Tai tu­rė­tų bū­ti kaip kas­die­nė hi­gie­na, nes tai – ir jau­ni­mo auk­lė­ji­mas, kad jis su­pras­tų, jog lais­vė nė­ra duo­ty­bė. Tuo­met at­si­ras­tų per­ga­lės mi­nė­ji­mo kul­tū­ra.

Rad­vi­liš­kio įvaiz­dis yra uni­ka­lus. Nė vie­nas mies­tas ne­ga­li pa­si­gir­ti to­kiais is­to­ri­niais įvy­kiais, ku­rie čia vy­ko. To­dėl ga­lė­tu­me kur­ti jo, kaip per­ga­lių mies­to įvaiz­dį", – re­dak­ci­jai sa­kė A. Ta­mo­šiū­nas.

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
Ka­ro is­to­ri­jos re­konst­ruk­to­rių klu­bo "Gre­na­die­riai" na­riai žiū­ro­vus "nu­kė­lė" į mū­šio prieš ber­mon­ti­nin­kus sū­ku­rį.