Dviejų mūšių pėdsakų ieškojo metalo ieškikliais

To­mo BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Prie Rad­vi­liš­kio se­nų­jų ru­sų ka­pi­nių tvo­ros tir­tas plo­tas bu­vo ne­di­de­lis, ja­me su kau­ty­nė­mis su­sie­tų ra­di­nių neap­tik­ta.
Sa­vait­ga­lį do­cen­to dr. Gin­tau­to Za­bie­los va­do­vau­ja­ma ko­man­da prie Rad­vi­liš­kio ieš­ko­jo 1919 me­tų Rad­vi­liš­kio ir 1236 me­tų Sau­lės mū­šių pėd­sa­kų. Gau­siau­siai kul­kų, šo­vi­nių, gil­zių, ske­veld­rų, su­sie­tų su ber­mon­ti­nin­kų ko­vo­mis, ap­tik­ta Jau­gė­lų kai­me. Sau­lės mū­šį liu­di­jan­čių ra­di­nių ras­ti ne­pa­vy­ko.

Ne­gau­sūs ra­di­niai

Šeš­ta­die­nio ry­tą į Rad­vi­liš­kio apy­lin­kes tal­kin­ti ar­cheo­lo­gams at­vy­ko de­vy­nio­li­ka me­ta­lo ieš­kik­lių nau­do­to­jų klu­bo na­rių.

Pir­ma­sis ty­ri­mo ob­jek­tas bu­vo Rad­vi­liš­kio ma­lū­no ap­lin­ka: su šiuo ma­lū­nu la­biau­siai sie­ja­mas 1919 me­tų Rad­vi­liš­kio mū­šis.

Ša­lia ma­lū­no 1989 me­tais bu­vo pa­sta­ty­tas sto­gas­tul­pis mū­šio 70-me­čiui, au­ga mū­šio at­mi­ni­mui skir­tas ąžuo­ly­nas, sto­vi in­for­ma­ci­nė len­ta. Du kar­tus prie ma­lū­no vy­ko 1919 me­tų mū­šio su ber­mon­ti­nin­kais ins­ce­ni­za­ci­jos.

"Ten su­si­šau­dy­mo bū­ta, bet, spren­džiant iš ra­di­nių, vi­du­ti­nio dy­džio, – sa­ko paieš­ko­se da­ly­va­vęs is­to­ri­kas, ar­cheo­lo­gas dr. To­mas Ba­ra­naus­kas. – Prie ma­lū­no ras­ta kul­kų ir ko­vi­nių šo­vi­nių gil­zių, bom­bų ske­veld­rų, bet ne tiek, kad ga­li­ma bū­tų kal­bė­ti apie itin di­de­les kau­ty­nes. Prie pat ma­lū­no kul­kų fak­tiš­kai nė­ra, kas bū­tų keis­ta, jei­gu jis bū­tų in­ten­sy­viai ap­šau­dy­tas, o ten bū­tų įsi­tvir­ti­nę ber­mon­ti­nin­kai."

Is­to­ri­kas svars­to, kad Rad­vi­liš­kio kau­ty­nės ga­li bū­ti sie­ti­nos su ki­tu, neiš­li­ku­siu, ma­lū­nu, nes jų Rad­vi­liš­ky­je ir apy­lin­kė­se bū­ta dau­giau – rei­kė­tų ana­li­zuo­ti ra­šy­ti­nius šal­ti­nius.

XX am­žiaus to­pog­ra­fi­niuo­se že­mė­la­piuo­se pa­žy­mė­ta, kad vie­nas iš ma­lū­nų sto­vė­jo ties pa­grin­di­niu į Rad­vi­liš­kį iš piet­ry­čių pu­sės ve­du­siu trak­tu, ties An­ta­niš­kių pa­li­var­ku. Šis ma­lū­nas, pa­sak is­to­ri­ko, tik­rai bu­vo vie­nos iš ka­riuo­me­nės da­li­nių ke­ly­je, to­dėl ga­lė­jo pa­tek­ti į ko­vų zo­ną.

Da­bar šis ke­lias – Mai­ro­nio gat­vė, vie­ta la­bai pa­ki­tu­si, pa­keis­tas rel­je­fas, už­sta­ty­ti na­mai, tad var­gu, ar ga­li­ma ką nors ras­ti. T. Ba­ra­naus­kas da­ro prie­lai­dą: gal­būt iš­li­kęs tik pa­li­var­ko pa­sta­tas – vie­nin­te­lis me­di­nis, se­nes­nis už ki­tus.

Rad­vi­liš­kio mū­šio pėd­sa­kų ieš­ko­ta ir ties se­no­sio­mis ru­sų ka­pi­nė­mis Mai­ro­nio gat­vė­je, kur, pa­gal is­to­ri­nius duo­me­nis, bu­vęs di­des­nis kau­ty­nių epi­zo­das: ant pa­mink­lų yra li­ku­sios trys kul­kų žy­mės.

"Su­si­šau­dy­mas bu­vo, bet prie ka­pi­nių tvo­ros ne­ra­do­me nė vie­no pėd­sa­ko. Tir­tas plo­tas ne­di­de­lis, o už­terš­tu­mas – ne­ma­žas. Jei ne­ra­do­me kul­kų, ne­reiš­kia, kad jų ne­bu­vo, bet ir ne­reiš­kia, kad jų bu­vo la­bai daug. Rei­kė­tų dau­giau ty­ri­mų. Bet gal­būt tai ne­bu­vo to­kia iš­skir­ti­nė vie­ta. Kau­ty­nės vy­ko ga­na pla­čiai, kar­tais sim­bo­li­nes vie­tas iš­skir­ti su­dė­tin­ga. Kad ir ma­lū­nas – gal su­reikš­min­tas ne tiek dėl ypa­tin­gų ko­vų, bet kaip iš­ki­les­nis ob­jek­tas, ku­rį ga­li­ma ak­cen­tuo­ti", – sa­ko T. Ba­ra­naus­kas.

Pa­pil­dė kai­mo is­to­ri­ją

Šeš­ta­die­nio ty­ri­mai Rad­vi­liš­kio mū­šio zo­no­je bu­vo baig­ti ties Il­guo­čių kai­mo se­nų­jų ka­pi­nių kal­va. Čia iš­li­kęs tik vie­nas ak­me­ni­nis pa­mink­las su 1917 me­tų da­ta.

Il­guo­čių kai­me ar­cheo­lo­gai dir­bo ir 2016 me­tais, kai ieš­ko­jo Sau­lės mū­šio pėd­sa­kų. Tą­kart paieš­kos vy­ko šiau­ri­nė­je da­ly­je, ties ge­le­žin­ke­liu. Bu­vo ras­ta vi­du­ram­žių kir­vu­kų, bet, pa­tiks­li­nus chro­no­lo­gi­ją, paaiš­kė­jo, kad vie­nas yra anks­tes­nis, ki­tas – vė­les­nis už Sau­lės mū­šį.

Prieš tre­jus me­tus Il­guo­čių kai­me bu­vo ras­ta ne­ma­žai ra­di­nių, at­sklei­du­sių in­ten­sy­vias kau­ty­nes su ber­mon­ti­nin­kais.

"Ten bu­vo ga­na smar­kus su­si­šau­dy­mas, tiks­liau, ap­šau­dy­mo po­zi­ci­ja, nes daug gil­zių. Ka­pi­nių kal­va yra prie­šin­go­je kai­mo pu­sė­je, pie­ti­nė­je. Rad­vi­liš­kio apy­lin­kė­se ma­žai aukš­tų vie­tų, vy­rau­ja ly­gu­mos, to­dėl kal­va iš­si­ski­ria. Bet nie­ko ne­ra­do­me – ši­to­je kai­mo da­ly­je ko­vos ne­vy­ko", – sa­ko T. Ba­ra­naus­kas.

Sek­ma­die­nį ty­ri­mai tę­sė­si Jau­gė­lų kai­mo lau­kuo­se, kur, pa­gal spė­ji­mą, ga­lė­jo vyk­ti Sau­lės mū­šis.

"Čia bu­vo dar vie­na per­kė­la per Ber­žę (da­bar Tau­šę) ir pel­kė­tos vie­tos, tai­gi, vie­ta, tin­kan­ti Sau­lės mū­šiui pa­gal tu­ri­mą ap­ra­šy­mą. Sau­lės mū­šio pėd­sa­kų ne­ra­do­me, bet Jau­gė­lų kai­me ap­ti­ko­me ne­ma­žai šo­vi­nių, gil­zių, kul­kų, liu­di­jan­čių ne­ma­žus su­si­šau­dy­mus su ber­mon­ti­nin­kais. Sup­ran­ta­ma, vi­sus su­rink­tus šaud­me­nis dar rei­kės iš­tir­ti, at­ski­riant nuo ga­li­mų Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro ir ki­tų lai­kų lie­ka­nų", – sa­ko T. Ba­ra­naus­kas.

Anks­ty­viau­si Jau­gė­luo­se ap­tik­ti ra­di­niai – ke­lios XVII am­žiaus mo­ne­tos. Jos, pa­sak is­to­ri­ko, pa­ro­do, kad kai­mas tuo me­tu eg­zis­ta­vo, ja­me gy­ve­no žmo­nės. Šie ra­di­niai pa­pil­do kai­mo is­to­ri­ją.

Pa­sak T. Ba­ra­naus­ko, Sau­lės mū­šio pėd­sa­kų ke­tin­ta paieš­ko­ti ir pla­čiau, bet lai­ko ne­beuž­te­ko. Is­to­ri­kas ti­ki­si, kad ty­ri­mas šio­se vie­to­vė­se dar bus tę­sia­mas.

Komentarai

Ramus    Ant, 2019-10-22 / 09:40
Romas Batūra ir be metalo ieškikilių surado Saulės mūšio vietą. Reik ieškoti su kokiu nors įtakingu kultūros verslo išmanytoju, o ne šiaip entuziastams.
Baikit baikas    Ant, 2019-10-22 / 12:50
1236 me­tų Sau­lės mū­šio pėd­sa­kų rasti nepavyko....... Kū-kūū, tai kur jūs ieškot ,,orginalai" ??? Visiems yra žinoma Saulės mūšio vieta, tai Šiaulių ir Joniškio rajonų riba, ties Jauniūnų kaimu. Dėdės, kiek iš istorijos turėjot ? ;)))))
Beje    Ant, 2019-10-22 / 12:53
ta moneta iš foto, yra carinės Rusijos XIX amžiaus, o ne XVII, kaip čia peizavojama
Hm    Ant, 2019-10-22 / 16:34
Tai, kad ir Žalgirio mūšio vietoje archeologai nieko nerado, mūšis arba nebuvo , arba ne toje vietoje. O dėl Radviliškio mūšio, tai kokie čia archeologai ? Juk pirma rašytinę dokumentaciją reikia išnagrinėti, išklausyti liudininkų palikuonių pasakojimus, o tik po to su metalo ieškikliais bėgti per laukus.
Komentaras    Ant, 2019-10-22 / 16:43
Saulės mūšis prie Jauniūnių - tai tikrai pasakos. O , kaip "archeologai" Radviliškio mūšio vietą gali surasti, pagal gilzių kiekį ? Taigi buvo ne apkasų mūšis, buvo ataka ir gynyba, gynyba perėjo į keletą atakų - atsitraukimų, tai savaime , aišku gilzės ir šoviniai išsibarstę po visą plotą, didžiausia jų koncentracija galima tik gynybos linijoje, o tai labai siauras ir ilgas ruožas, kad taip paprastai surasti. Tokiai būdais tikrai mūšio eigos neatkursi.
Hm    Ant, 2019-10-22 / 16:48
Juokinga yra ieškoti viduramžių mūšio vietų su metalo ieškikliais, geležis buvo brangi, ginklai ir šarvai dar brangesni, nugalėtojai susirinkdavo trofėjus...... . Todėl tikroje mūšio vietoje galima nerasti nei gabaliuko metalo, greičiau jau kokiame seniai išmirusiame ar išnykusiame kaime rasi kokį užkastą kalaviją, kirvį ar papuošalą.
to Komentaras    Tre, 2019-10-23 / 13:07
jooo bleee, ,,pasakos",........ bet su realiais artefaktais, mulki ;)
Komentaras to mulkiui bleee    Ket, 2019-10-24 / 06:58
Nevartodamas bleee, nei vieno sakinio suregzti nemoki, mulki ? Kokiais konkrečiais artefaktais galima remtis teigiant, ar bent sudarant hipotezę, kad Saulės mūšis vyko prie Jauniūnų ? O Radviliškio mūšis išsamiai aprašytas su žemėlapiais JAV išeivijos spaudoje, daug straipsnių (1950-1990 metais ) su dalyvių, liudininkų tvirtinimais, kurie neprieštarauja vienas kitam ......

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.