Radviliškio rajono rinkoje – du nauji paslaugų centrai

Laimos AGANAUSKIENĖS nuotr.
Vie­tos veik­los gru­pės "Rad­vi­liš­kio ly­de­ris" va­do­vas Ro­mas Kal­vai­tis apie pa­slau­gų cent­rus: "Jiems ne­rei­kė­jo in­ves­tuo­ti sa­vo lė­šų į įran­gą, kaip kad ten­ka vers­lą pra­de­dan­čioms įmo­nėms – be­lie­ka su­ktis ir dirb­ti".
Še­du­vo­je ir Bai­so­ga­lo­je įkur­ti du pa­slau­gų cent­rai vie­tos gy­ven­to­jams teiks ap­lin­kos tvar­ky­mo pa­slau­gas. Še­du­viai dar­bui jau pa­si­ren­gę, bai­so­ga­lie­čiai įsi­va­žiuo­ti pla­nuo­ja iki pa­va­sa­rio.
Eu­ro­pi­nė­mis lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mi nau­jie­ji da­ri­niai, ga­li­ma sa­ky­ti, dirbs šilt­na­mio są­ly­go­mis, nors ir tu­rės dėl pa­slau­gų rin­kos kon­ku­ruo­ti su jau vei­kian­čio­mis vers­lo įmo­nė­mis.

Ap­tar­naus Še­du­vą ir Pa­kal­niš­kius

Še­du­vos mies­to se­niū­ni­jos pa­sta­te pri­si­glau­du­sio nau­jo­jo pa­slau­gų cent­ro di­rek­to­rius Ir­man­tas Se­nu­lis sa­ko, kad kib­ti į dar­bus jie ga­li nors ir šian­dien.

Pa­sak jo, su­pirk­ta nau­ja tech­ni­ka ir dirb­ti priim­tas me­cha­ni­za­to­rius jau pa­si­ren­gę atlikti įvai­rius dar­bus. Pri­rei­kus prie vai­ro sės ir pa­ts pir­mi­nin­kas.

Pra­si­dė­jus pa­va­sa­rio ir vė­les­niam se­zo­nui, cent­ro tech­ni­ka ga­lės dirb­ti že­mės dar­bus, pra­si­dė­jus tik­rai žie­mai – nu­va­ly­ti snie­gą, pri­rei­kus – cis­ter­na ve­žio­ti ge­ria­mą­jį van­de­nį ar tvar­ky­ti dau­gia­bu­čių na­mų ap­lin­ką.

Anot I. Se­nu­lio, atei­ty­je gal­vo­ja­ma teik­ti dar dau­giau pa­slau­gų – svars­to­ma, kad cent­ras bū­tų pa­jė­gus teik­ti ir neį­ga­lių­jų ar­ba sun­kiai ju­dan­čių as­me­nų pa­vė­žė­ji­mo pa­slau­gą.

"Su­lau­kę pir­mo­jo snie­go, jau spė­jo­me jį pa­stum­dy­ti Še­du­vos mies­to aikš­tė­je, cis­ter­na jau ve­žė­me ge­ria­mo­jo van­dens į ato­kiau gy­ve­nan­čio žmo­gaus šu­li­nį.

Su­si­pa­ži­nę su rin­ka, pa­si­tvir­ti­no­me se­zo­ni­nių pa­slau­gų įkai­nius. Ti­ki­mės, kad pa­ma­žu įsi­va­žiuo­si­me. Pla­nų gal­vo­se tu­ri­me pa­čių įvai­riau­sių, tik dar anks­to­ka apie juos kal­bė­ti, kol jie ne­pra­dė­ti įgy­ven­din­ti", – sa­ko I. Se­nu­lis.

Še­du­vos cent­ras ap­tar­naus ir Pa­kal­niš­kių se­niū­ni­ją, pla­nuo­ja­ma teik­ti pa­slau­gas ir jo­je įsi­kū­ru­siam Bur­biš­kio dva­rui.

Tą cent­rui pa­dės įgy­ven­din­ti nau­ju­tė­lė tech­ni­ka, ge­ban­ti at­lik­ti įvai­rius dar­bus.

"Dar­bų se­niū­ni­jo­se – į va­lias"

Še­du­viams ant kul­nų li­pan­tys bai­so­ga­lie­čiai taip pat no­ri teik­ti pa­na­šias pa­slau­gas. Jie dar­buo­sis ne tik Bai­so­ga­los, bet ir Si­dab­ra­vo se­niū­ni­jo­je, o atei­ty­je, jau įsi­va­žia­vus, abie­jų cent­rų ap­tar­nau­ja­mos te­ri­to­ri­jos ga­li plės­tis.

Vie­tos veik­los gru­pės "Rad­vi­liš­kio ly­de­ris", ad­mi­nist­ruo­jan­čios abu pro­jek­tus, va­do­vo Ro­mo Kal­vai­čio tei­gi­mu, dar­bų se­niū­ni­jo­se vi­sa­da yra, o įkur­tie­ji pa­slau­gų cent­rai ga­lės pa­gel­bė­ti ne tik gy­ven­to­jams, iš jų pirk­ti pa­slau­gas ga­lės ir se­niū­ni­jos, įmo­nės, mo­kyk­los.

"Pjau­ti žo­lę, lais­ty­ti, va­ly­ti ir iš­vež­ti snie­gą, su­grėb­ti ir iš­vež­ti la­pus, šie­nau­ti pa­ke­les, ge­nė­ti me­džius, pri­žiū­rė­ti gė­ly­nus – šių pa­slau­gų rei­kė­jo ir rei­kės, tad pa­slau­gų cent­rai, ma­nau, be dar­bo ne­liks.

Kaip ir anks­čiau, se­niū­ni­jos neiš­si­vers ir be vie­šų­jų dar­bų dar­bi­nin­kų, tad dar­bo bus ir jiems.

Ga­li­ma plės­ti ne tik ap­tar­nau­ja­mas te­ri­to­ri­jas, bet ir pa­čių pa­slau­gų spekt­rą – pri­žiū­rė­ti ka­pa­vie­tes, va­ly­ti ka­mi­nus... O ir pa­čios pa­slau­gos ne­bū­ti­nai tu­ri bū­ti su­si­ju­sios su ap­tar­na­vi­mo sfe­ra. Jei tik bus bend­ruo­me­nės po­rei­kis, bus ga­li­ma im­tis ir ki­to­kios veik­los", – per­spek­ty­vą dės­tė bu­vęs Bai­so­ga­los se­niū­nas R. Kal­vai­tis.

Pa­vyz­džiui, Še­du­vos pa­slau­gų cent­ras atei­ty­je ga­lė­tų teik­ti ir tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro pa­slau­gas. Ma­no­ma, jog pra­dė­jus veik­ti žy­dų mu­zie­jui "Din­gęs Štet­las", šios pa­slau­gos bus itin rei­ka­lin­gos ir pa­klau­sios.

Įvai­rias pa­slau­gas teiks ir Bai­so­ga­los pa­slau­gų cent­ras. No­ri­ma ska­tin­ti ir vie­tos bend­ruo­me­nės na­rių sa­va­no­rys­tę.

Įran­ga – gau­ta, at­ly­gi­ni­mus tu­rės už­si­dirb­ti

Vie­nai dar­bo vie­tai su­kur­ti ski­ria­ma 53 tūks­tan­čiai eu­rų. Sa­vi­val­dy­bė tam­pa šių cent­rų stei­gė­ja, jų įkū­ri­mui ski­ria­ma ir da­lis biu­dže­to lė­šų.

VVG "Rad­vi­liš­kio ly­de­ris" pa­teik­tais duo­me­ni­mis, Še­du­vos pa­slau­gų cent­rui ski­ria­ma eu­ro­pi­nės pa­ra­mos su­ma su­da­rys 86, 3 tūks­tan­čio eu­rų (be PVM). Pro­jek­to par­tne­ris Sa­vi­val­dy­bė iš biu­dže­to skirs apie 21,6 tūks­tan­čio eu­rų (be PVM) ir kom­pen­suos pro­jek­to pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tį – iki 22,6 tūks­tan­čio eu­rų.

Bai­so­ga­los pa­slau­gų cent­rui ski­ria­ma pa­ra­mos su­ma su­da­rys 97,7 tūks­tan­čio eu­rų. Sa­vi­val­dy­bė iš biu­dže­to skirs iki 5,1 tūks­tan­čio ir kom­pen­suos pro­jek­to pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tį – be­veik 21,6 tūks­tan­čio eu­rų.

"Už šias lė­šas cent­rai per­ka rei­kia­mos įran­gos, įran­kių, įsi­ren­gia biu­rus, o jau at­ly­gi­ni­mus dar­buo­to­jai tu­rės už­si­dirb­ti pa­tys.

Še­du­vos pa­slau­gų cent­re, įgy­ven­di­nus pro­jek­tą, bus su­kur­tos 2,5 nau­jos dar­bo vie­tos, Bai­so­ga­lo­je – 3 dar­bo vie­tos.

Jei cent­rų pa­slau­gos bus pa­klau­sios ir jie dirbs pel­nin­gai, tuo­met ir dar­buo­to­jų ga­lės priim­ti dau­giau.

Ma­nau, kad cent­rai bus kon­ku­ren­cin­gi – juk tam jie tu­ri vi­sas są­ly­gas. Jiems ne­rei­kė­jo in­ves­tuo­ti sa­vo lė­šų į įran­gą, kaip kad ten­ka vers­lą pra­de­dan­čioms įmo­nėms, tad be­lie­ka ge­ne­ruo­ti idė­jas, su­ktis ir dirb­ti", – sa­kė R. Kal­vai­tis.

R. Kal­vai­tis pa­ti­ki­no, kad įkur­tie­ji pa­slau­gų cent­rai ne­tu­rės iš­skir­ti­nių są­ly­gų ir rin­ko­je da­ly­vaus kaip vi­si. Pa­sak jo, abu cent­rai, kaip ir bet ku­ri vers­lo įmo­nė, da­ly­vaus kai­nų ap­klau­so­se ir kon­kur­suo­se ir vie­no­do­mis są­ly­go­mis kon­ku­ruos su ki­tais.

Ki­ta ver­tus, ne­men­ką eu­ro­pi­nę pa­ra­mą ga­vę cent­rai, ga­li bū­ti "še­fuo­ja­mi" biu­dže­ti­nių įstai­gų kaip vie­ni iš Sa­vi­val­dy­bės "kū­di­kių".