Po traktorių atakos – į žemdirbių šventę

Ne­ri­jaus SA­VIC­KO nuo­tr.
Lie­tu­vos že­mės ūkio kon­sul­ta­vi­mo tar­ny­bos (iš de­ši­nės) re­gio­no va­do­vė Ire­na But­kie­nė ir Rad­vi­liš­kio sky­riaus va­do­vė Ire­na Ja­nu­lie­nė "Už šei­mos tra­di­ci­jų puo­se­lė­ji­mą" ap­do­va­no­jo Vir­gi­ni­ją ir Me­čis­lo­vą Balt­rū­nus.
Nors žem­dir­bius pa­sta­ruo­ju me­tu ka­muo­ja ne­ri­mas dėl nau­jų mo­kes­čių ir val­džios po­žiū­rio į že­mės ūkį, Rad­vi­liš­kio ra­jo­no žem­dir­biai li­ko iš­ti­ki­mi tra­di­ci­jai ir jau dvi­de­šimt ket­vir­tą kar­tą rin­ko­si į sa­vo šven­tę.

Pri­si­mi­nė pir­muo­sius ūki­nin­kus

Vi­sai ne­se­niai trak­to­riais gau­siai štur­ma­vę Rad­vi­liš­kio mies­tą, taip pat gau­siai ra­jo­no žem­dir­biai rin­ko­si ir į sa­vo tra­di­ci­nę žem­dir­bių šven­tę – Še­du­vos ma­lū­no kon­fe­ren­ci­jų sa­lė bu­vo pil­nu­tė­lė.

Šven­tė­je su­lauk­ta ir val­džios dė­me­sio – rad­vi­liš­kie­čius su šven­te svei­ki­no Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pranc­kie­tis, Že­mės ūkio rū­mų va­do­vas Si­gi­tas Di­mai­tis, ra­jo­no me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis, ki­ti sve­čiai.

Sei­mo pir­mi­nin­kas apie "trak­to­rių" ak­ci­ją ne­kal­bė­jo – tik pa­svei­ki­no žem­dir­bius ir jų šei­mas su šven­te bei pa­lin­kė­jo vi­siems svei­ka­tos ir stip­ry­bės ne­leng­va­me dar­be.

Ra­jo­no Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jas Alf­re­das Juo­za­pa­vi­čius pri­si­mi­nė, jog šie me­tai ūki­nin­kams yra ju­bi­lie­ji­niai – prieš 30 me­tų bu­vo priim­tas Vals­tie­čio ūkio įsta­ty­mas, su­tei­kęs tei­sę ūki­nin­kau­ti sa­va­ran­kiš­kai.

Tuo­met ra­jo­ne ūkius įre­gist­ra­vo pir­mie­ji aš­tuo­ni ūki­nin­kai: še­du­vis Val­das Bu­di­na­vi­čius, Ri­man­tas Ja­siu­kai­tis, Ig­nas Ja­siū­nas, Ar­vy­das Ste­po­na­vi­čius iš Dau­gė­lai­čių ir Juo­zas Rup­šys bei Vy­tau­tas Krikš­čiū­nas iš Aukš­tel­kų se­niū­ni­jos. Dvie­jų ūki­nin­kų – Juo­za­po Ja­siu­kai­čio ir Fe­lik­so Nor­vai­šos jau ne­bė­ra tarp gy­vų­jų.

Bend­ras jų vi­sų dir­ba­mos že­mės plo­tas tuo­met su­da­rė apie 170 hek­ta­rų – nė vie­nas iš jų ne­si­ry­žo dirb­ti mak­si­ma­lių že­mės plo­tų – 50 hek­ta­rų.

Du pir­mie­ji ra­jo­no ūki­nin­kai – R. Ja­siu­kai­tis bei V. Krikš­čiū­nas da­ly­va­vo ir šven­tė­je.

"Šian­dien si­tua­ci­ja yra pa­si­kei­tu­si kar­di­na­liai: ūki­nin­kų skai­čius išau­go iki 1700, jų dir­ba­mos že­mės plo­tai skai­čiuo­ja­mi jau ir šim­tais hek­ta­rų, iš tė­vų ūki­nin­ka­vi­mo tra­di­ci­jas pe­ri­ma jų vai­kai", – sa­kė A. Juo­za­pa­vi­čius.

A. Juo­za­pa­vi­čius žem­dir­biams pri­mi­nė ir ke­le­rius pa­sta­ruo­sius jų ne­le­pi­nu­sius me­tus, kai te­ko iš­kęs­ti įvai­rias gam­tos ne­gan­das – ir gau­sų lie­tų, ir saus­ras ir dėl to pa­tir­ti sun­ku­mų.

Pa­sak A. Juo­za­pa­vi­čiaus, tai iš da­lies ir­gi pri­si­dė­jo prie to, kad, kvies­da­mi val­džią dia­lo­gui, žem­dir­biai ėmė­si pro­tes­to ak­ci­jų.

Anot ve­dė­jo, su­švel­nin­ti ne­pa­lan­kius gam­tos pa­da­ri­nius ga­lė­tų pa­sė­lių drau­di­mas, ta­čiau tai vis dar nė­ra po­pu­lia­ru tarp žem­dir­bių.

"Tai tu­rė­tų ska­tin­ti ir po­li­ti­kai. Jei bū­tų fi­nan­siš­kai pri­si­de­da­ma prie drau­di­mo įmo­kų ma­ži­ni­mo, gal­būt, tuo­met ne­be­rei­kė­tų ma­žin­ti že­mės mo­kes­čio. Pa­vyz­džiui, Vo­kie­ti­jo­je sa­vo pa­sė­lius drau­džia la­bai di­de­lė ūki­nin­kų da­lis", – dar vie­ną ak­tua­li­ją vi­siems pri­mi­nė A. Juo­za­pa­vi­čius.

Iš­da­ly­ti ap­do­va­no­ji­mai

Kaip ir kas­met, pa­dė­kos raš­tais ir ženk­lais šven­tė­je pa­gerb­ti ge­riau­siai be­si­tvar­kan­tys ūki­nin­kai, že­mės ūkio bend­ro­vės.

Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos pa­dė­kos raš­tu ap­do­va­no­ta Šiau­lė­nuo­se ūki­nin­kau­jan­ti Ra­sa Dau­jo­tie­nė, kar­tu su šei­ma dir­ban­ti tė­vų ūky­je, kur au­gi­na grū­di­nes kul­tū­ras ir sėk­min­gai pri­tai­ko pa­ro­do­se ir se­mi­na­ruo­se įgy­tas ži­nias.

Dviem bend­ro­vėms "AU­GA Skė­miai" ir "AU­GA Vė­riš­kės" va­do­vau­jan­tis Ri­man­tas Pi­kū­nas mi­nis­te­ri­jos pa­dė­kos su­lau­kė už pa­sie­ki­mus že­mės ūkio sri­ty­je.

Pa­dė­kos raš­tu ap­do­va­no­tas ir Aukš­tel­kų se­niū­ni­jos ūki­nin­kas Pau­lius Ruš­kys.

130 hek­ta­rų že­mės dir­ban­tis jau­nas ūki­nin­kas, be ūki­nin­ka­vi­mo, dir­ba ir įmo­nė­je "Sū­rių pa­sau­lis", ku­ri už­sii­ma įvai­rių sū­rių ga­my­ba, pla­ti­ni­mu ir im­por­tu.

Pa­si­nau­do­jęs pa­ra­ma, jis Aukš­tel­kuo­se pa­sta­tė sū­ri­nę, įkū­rė nau­jų dar­bo vie­tų kai­mo gy­ven­to­jams. Jis – ir spor­to klu­bo "Ekst­re­ma­lus skry­dis" va­do­vas, da­ly­vau­ja mo­tok­ro­so, ke­tur­ra­čių var­žy­bo­se Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je.

Dviem pui­kiai be­si­tvar­kan­tiems ra­jo­no žem­dir­biams įteik­ti ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­dė­kos ženk­lai.

To­kio ap­do­va­no­ji­mo su­lau­kė nuo pat įsi­kū­ri­mo Si­dab­ra­vo že­mės ūki bend­ro­vei va­do­vau­jan­tis Jo­nas Gry­baus­kas. Ši bend­ro­vė už­sii­ma ir au­ga­li­nin­kys­te, ir pie­ni­nin­kys­te. Tvar­kin­gu­mu iš­si­ski­rian­čia­me Si­dab­ra­vo ūky­je kas­met ren­gia­mos "Lau­ko die­nos".

Grin­kiš­kio se­niū­ni­jos ūki­nin­kui Al­vy­dui Liu­gui pa­dė­kos ženk­las įteik­tas už nuo­pel­nus že­mės ūkio sri­ty­je. Grin­kiš­kie­tis dir­ba per 100 hek­ta­rų že­mės bei lai­ko 150 mel­žia­mų kar­vių. Pri­mil­žis iš vie­nos šio ūkio kar­vės – vie­nas di­džiau­sių ra­jo­ne, pa­ts ūkis – per­tvar­ky­tas ir mo­der­ni­zuo­tas.

Ap­do­va­no­ji­mai įteik­ti ir ki­tiems no­mi­nan­tams. Be pa­dė­kos raš­tų, ge­riau­siems žem­dir­biams tra­di­ciš­kai įteik­ti der­lin­gu­mo ir gau­sos sim­bo­liai – ke­ra­mi­ki­niai obuo­liai.

Susijusios naujienos