Padėkota Joniškio rajono žemdirbiams

Li­nos ŠUT­KIE­NĖS nuo­tr.
Lie­tu­vos že­mės ūkio bend­ro­vių aso­cia­ci­ja ap­do­va­no­ji­mą sky­rė Dar­gi­nių že­mės ūkio bend­ro­vės šaltkalviui–suvirintojui Juo­zui Vai­čiu­liui.
Jo­niš­ky­je vy­ku­sio­je tra­di­ci­nė­je žem­dir­bių šven­tė­je iš­da­ly­tos no­mi­na­ci­jos ge­riau­siems ra­jo­no se­niū­ni­jų ūki­nin­kams, žem­dir­biams pa­dė­kos raš­tus, ap­do­va­no­ji­mus sky­rė ir įvai­rios ins­ti­tu­ci­jos, or­ga­ni­za­ci­jos.

No­mi­na­ci­jos bu­vo įteik­tos vi­sų de­šim­ties se­niū­ni­jų šių me­tų ge­riau­siems ūki­nin­kams. Gai­žai­čių se­niū­ni­ja ap­do­va­no­ti pri­sta­tė Ma­ri­jų Daš­čio­rą, ku­ris dir­ba dau­giau kaip 300 hek­ta­rų, au­gi­na ja­vus, rap­są. Kar­tu su kai­my­nais pri­žiū­ri el­nių kai­me­nę. Ga­tau­čių se­niū­ni­jos no­mi­nan­tu ta­po Vi­lius Ta­mo­šai­tis, grį­žęs ūki­nin­kau­ti į pro­se­ne­lių ūkį Ly­de­kių kai­me. Jis pa­si­rin­ko žvė­re­lių au­gi­ni­mo vers­lą.

Jo­niš­kio se­niū­ni­jos me­tų žem­dir­biais iš­rink­ti nuo 1998-ųjų au­ga­li­nin­kys­tės ūkį val­dan­tys Ele­na ir Ado­lis Stan­kai­čiai, o Ke­pa­lių se­niū­ni­jos – Eg­lė ir Lai­mis Bu­be­liai, taip pat be­si­spe­cia­li­zuo­jan­tys au­ga­li­nin­kys­tė­je bei pa­pil­do­mai be tra­di­ci­nių kul­tū­rų au­gi­nan­tys ir braš­kes.

Kriu­kų se­niū­ni­ja dė­ko­jo mo­der­ni­zuo­tą au­ga­li­nin­kys­tė ūkį tu­rin­čiam Gied­riui Nai­niui, o Ru­diš­kių se­niū­ni­ja – Val­dui Ži­gui, ku­rio ūkis miš­rus, jis lai­ko 100 mel­žia­mų kar­vių ir apie 60 gal­vi­jų, dir­ba 200 hek­ta­rų že­mės.

Sat­kū­nų se­niū­ni­jo­je no­mi­na­ci­ja ke­lia­vo į ūki­nin­ko, ak­ty­viai da­ly­vau­jan­čio ir kai­mo bend­ruo­me­nės veik­lo­je, Ge­di­mi­no Kal­ve­lio ran­kas, o Sau­gė­lau­kio se­niū­ni­jo­je ap­do­va­no­ji­mas skir­tas Ai­dui Pin­kai, ku­ris ne tik aria že­mę, sė­ja ja­vus, bet yra aist­rin­gas tech­ni­kos my­lė­to­jas. Jis tu­ri įkū­ręs įmo­nę UAB "Ja­gau­dis", ku­ri už­sii­ma že­mės ūkio tech­ni­kos re­mon­tu bei re­konst­ruk­ci­ja.

Skaist­gi­rio se­niū­ni­jo­je me­tų žem­dir­bio ti­tu­las skir­tas Al­sių že­mės ūkio bend­ro­vei, ku­ri in­ves­tuo­ja į nau­ją tech­ni­ką, tai­ko pa­žan­gias tech­no­lo­gi­jas. Bend­ro­vei va­do­vau­ja Ro­mu­tis Lipš­tas.

Ža­ga­rės se­niū­ni­ja no­mi­na­ci­jai pri­sta­tė Ta­dą Ši­mai­tį, sa­va­ran­kiš­kai ūki­nin­kau­jan­tį nuo 2009 me­tų. Anks­čiau ūki­nin­kas tu­rė­jo di­de­lę avių ban­dą, šiuo me­tu – tai au­ga­li­nin­kys­tės ūkis.

Dar kar­tą pa­gerb­ti ir jau Kau­ne ap­do­va­no­ti ra­jo­no "Me­tų ūkio 2019" nu­ga­lė­to­jai: Rai­mon­da ir Do­na­tas Do­vil­čiai, Eg­lė ir To­mas Ra­mo­nai, Eu­ge­ni­ja ir Vy­tau­tas Mi­liš­ke­vi­čiai.

Lie­tu­vos že­mės ūkio rū­mų va­do­vo Si­gi­to Di­mai­čio pa­dė­kos raš­tai skir­ti ūki­nin­kams Ma­riui Gurs­kiui ir Ta­dui Ja­nu­liui, o Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos va­do­vo pa­dė­kos raš­tas iš vi­ce­pir­mi­nin­kės, Jo­niš­kio ūki­nin­kų są­jun­gos sky­riaus pir­mi­nin­kės Li­li­jos Šer­mukš­nie­nės ran­kų ke­lia­vo Ed­var­dui Monst­vi­lui.

Lie­tu­vos že­mės ūkio bend­ro­vių aso­cia­ci­jos ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Jo­nas Svi­ders­kis ap­do­va­no­jo Ge­no­vai­tę To­mie­nę ir Ri­tą Zig­man­tie­nę iš "Drą­su­tai­čių" bend­ro­vės, ŽŪB "Ga­tau­čiai" au­ga­li­nin­kys­tės pa­da­li­nio va­do­vę Mil­dą Gluš­nio­vie­nę ir Dar­gi­nių že­mės ūkio bend­ro­vės šaltkalvį–suvirintoją Juo­zą Vai­čiu­lį.

Sei­mo na­rio Liu­do Jo­nai­čio pa­dė­kos raš­tai įteik­ti ūki­nin­kams Ka­ziui Kor­kui, And­riui Ja­ru­liui, Ben­ja­mi­nui Rim­džiui, Ro­mual­dui Gy­liui, sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio sky­riaus vy­riau­sia­jai spe­cia­lis­tei Si­gi­tai Gin­ku­vie­nei, Skil­vio­nių ir Ba­riū­nų že­mės ūkio bend­ro­vėms.

Ap­do­va­no­ji­mus žem­dir­biams sky­rė ir Že­mės ūkio kon­sul­ta­vi­mo, Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos, VH Lie­tu­va Re­gio­no drau­di­mo bend­ro­vė.

Susijusios naujienos