Pasibaigus kadencijai atleido gimnazijos direktorių

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Nuo 2020-ųjų sau­sio 2 die­nos pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai at­lei­džia­mas Ža­ga­rės gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Vir­gi­li­jus Kan­čels­kis va­do­vau­ja­mo­se pa­rei­go­se dir­bo 33-ejus me­tus.
Joniškio ra­jo­no ta­ry­ba nu­spren­dė įsta­ty­mų nu­ma­ty­ta tvar­ka pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai iš pa­rei­gų at­leis­ti Ža­ga­rės gim­na­zi­jos di­rek­to­rių Vir­gi­li­jų Kan­čels­kį, iš­mo­kant vie­no mė­ne­sio išei­ti­nę kom­pen­sa­ci­ją. Pats mo­kyk­los va­do­vas bu­vo pa­tei­kęs pra­šy­mą išei­ti iš dar­bo ša­lių su­si­ta­ri­mu. Tuo at­ve­ju jam bū­tų iš­mo­kė­ta di­des­nė iš­mo­ka, bet jo pra­šy­mas ne­bu­vo pa­ten­kin­tas.

Ra­jo­no ta­ry­bai bu­vo pa­teik­ti du spren­di­mo pro­jek­tai: at­leis­ti Ža­ga­rės gim­na­zi­jos di­rek­to­rių Vir­gi­li­jų Kan­čels­kį iš pa­rei­gų, pa­si­bai­gus ter­mi­nuo­tai dar­bo su­tar­čiai ar­ba – pa­gal jo pra­šy­mą ša­lių su­si­ta­ri­mu. Klau­si­mą po­sė­dy­je pri­sta­tęs Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Jo­nas No­vog­rec­kis paaiš­ki­no, kad pir­muo­ju at­ve­ju di­rek­to­rius gaus vie­no mė­ne­sio, ant­ruo­ju – še­šių mė­ne­sių išei­ti­nę kom­pen­sa­ci­ją.

„Šis at­ve­jis neei­li­nis, žmo­gus ati­da­vęs la­bai daug me­tų švie­ti­mo sis­te­mai. Pri­si­min­ki­me ta­da, kaip ki­ti di­rek­to­riai išė­jo?“ – at­krei­pė dė­me­sį opo­zi­ci­jos at­sto­vė, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų par­ti­jos na­rė Ni­jo­lė Va­luc­kie­nė, tu­rė­da­ma ome­ny­je anks­tes­niais me­tais su di­de­lė­mis išei­ti­nė­mis kom­pen­sa­ci­jo­mis at­leis­tus ke­lis mo­kyk­lų, Švie­ti­mo cent­ro di­rek­to­rius. Ža­ga­rės gim­na­zi­jos di­rek­to­rius V. Kan­čels­kis va­do­vau­ja­mo­se pa­rei­go­se dir­bo 33-ejus me­tus.

V. Kan­čels­kis pa­kvies­tas į tri­bū­ną paaiš­ki­no, kad spren­di­mą išei­ti iš dar­bo priė­mė po po­kal­bio Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ju, ir nau­ja­me di­rek­to­riaus kon­kur­se ne­da­ly­va­vo. Su­ves­da­mas pa­ra­le­lę su prieš po­sė­dį sa­lė­je su do­va­nė­lė­mis nuo Jo­niš­kio vers­li­nin­kų aso­cia­ci­jos pa­si­ro­džiu­siu Ka­lė­dų Se­ne­liu, jis iš­si­ta­rė be­si­ti­kin­tis, kad ra­jo­no ta­ry­ba su­teiks ka­lė­di­nę do­va­ną, at­leis­da­ma iš pa­rei­gų bū­tent pa­gal jo pa­teik­tą pra­šy­mą. Ta­čiau ta­ry­bos dau­gu­ma nu­spren­dė ki­taip ir di­rek­to­riaus pra­šy­mo ne­ten­ki­no.

Lai­ki­nai Ža­ga­rės gim­na­zi­jos di­rek­to­rės pa­rei­gas ei­ti pa­ves­ta pa­va­duo­to­jai Ri­tai Mi­len­čie­nei.

Pir­mas kon­kur­sas į Ža­ga­rės gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus vie­tą jau vy­ko gruo­džio 10 die­ną, bet no­rin­čių­jų ja­me da­ly­vau­ti neat­si­ra­do.

Komentarai

Kas toliau    Ant, 2020-01-07 / 23:11
Šiaulių rajone 11 švietimo įstaigose trūksta vadovų. Paskelbtuose konkursuose pretendentų neatsiranda. Yra mokyklų, kur dviem ar trim įstaigom vadovauja vienas direktorius. Čia viskas su švietimu gerai? Ar užsimerkiam ir apsimetam, kad nieko nematom?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos