Mokinius iškrausto iš istorinio pastato

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Iš šio pa­sta­to dėl jo būk­lės mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai tu­ri iš­si­kraus­ty­ti, o bend­ruo­me­nei ne­ra­mu, kas lau­kia to­liau.
Ža­ga­rės gim­na­zi­jos (Jo­niš­kio ra­jo­nas) bend­ruo­me­nė su­ži­no­jo, kad mo­ki­niai su jiems va­do­vau­jan­čiais tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­jais iš­kraus­to­mi iš is­to­ri­nio dva­ro rū­mų an­samb­lio rau­do­nų ply­tų pa­sta­to, kul­tū­ros ir ar­chi­tek­tū­ros pa­vel­do ob­jek­to dėl itin pra­stos jo būk­lės. Aki­mirks­niu ži­nia pa­skli­do so­cia­li­nia­me tink­le ir pra­dė­ta spė­lio­ti, kad taip vie­nas iš dva­ro an­samb­lio sta­ti­nių ga­li bū­ti par­duo­tas ar­ba, pa­lik­tas be gy­vy­bės, dar grei­čiau pra­dės ir­ti. Į plin­tan­čią ži­nią rea­ga­vęs ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius pa­ti­ki­no, kad pa­sta­tu bus pa­si­rū­pin­ta bei sten­gia­ma­si jį pri­tai­ky­ti bend­ruo­me­nės reik­mėms ir tei­gė, kad esa­ma būk­lė su­si­da­riu­si dėl gim­na­zi­jos ad­mi­nist­ra­ci­jos ap­lai­daus ne­vei­ki­mo.

Ži­nia tren­kė kaip žai­bas

Ži­nia apie iš­kraus­ty­mą iš rau­do­nų ply­tų is­to­ri­nio pa­sta­to, ku­ris ka­dai­se bu­vo sta­ty­tas kaip kop­ly­čia, vė­liau so­vie­ti­niais me­tais vei­kė mo­kyk­los siu­vi­mo kla­sė, bu­vo spor­to sa­lė, „Mas­čio“ siu­vi­mo fab­ri­ko fi­lia­las, o da­bar – gim­na­zi­jos tech­no­lo­gi­jų ka­bi­ne­tai, kir­to kaip žai­bas iš gied­ro dan­gaus.

Pe­da­go­gai bu­vo gir­dė­ję apie ra­jo­no va­do­vų ap­si­lan­ky­mą gim­na­zi­jo­je, tą­syk pa­ro­dy­tas ir mi­nė­tas rau­do­nų ply­tų pa­sta­tas, už­si­min­ta apie var­van­tį sto­gą, gal­būt net pa­žeis­tas me­di­nes jo konst­ruk­ci­jas. Ta­čiau taip dirb­ta anks­tes­niais moks­lo me­tais, ke­tin­ta tą da­ry­ti ir šie­met. Pas­ta­te mo­ki­niams įreng­ta vir­tu­vė, siu­vi­mo kla­sė, ki­no ka­bi­ne­tas, ga­my­bi­nės dirb­tu­vės.

Net­ru­kus po to būk­lę, ar ga­li vyk­ti pa­mo­kos, įver­ti­no at­vy­kę Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tai. Ir štai, di­rek­to­rius Vir­gi­li­jus Kan­čels­kis ket­vir­ta­die­nio ry­tą in­for­muo­ja, kad mo­ki­nių tech­no­lo­gi­jų už­siė­mi­mai pri­va­lo bū­ti per­kel­ti ki­tur, nes pa­gal da­bar­ti­nę būk­lę ten ne­tin­ka­mos są­ly­gos dirb­ti.

Mo­ki­niams – tai ypa­tin­ga erd­vė

„Man mo­ki­niai sa­ko, ką nors da­ry­ti, gel­bė­ti pa­sta­tą, nes tur­būt tik iš­ki­lus grės­mei vi­si su­pra­to­me, koks jis mums svar­bus ir ko­kia iš tie­sų yra jo būk­lė. Anks­čiau dir­bo­me ir ne­su­si­mąs­tė­me. Juk dar prieš sa­vai­tę ple­ne­re pie­šė­me ap­griu­vu­sį me­di­nį Dau­no­ra­vos dva­rą, ver­kė­me dėl ja­me per sto­gą ky­šan­čių priau­gu­sių me­džių ša­kų, bet tas pa­ts ne­re­mon­tuo­jant ga­li lauk­ti Ža­ga­rės gim­na­zi­jos tech­no­lo­gi­jų kla­sių. Ten esan­ti ne­tra­di­ci­nė erd­vė įkve­pia ir pa­lai­ko mū­sų sa­vi­raiš­ką ir mo­ty­va­ci­ją kur­ti, da­ly­vau­ti me­ni­niuo­se pro­jek­tuo­se, ren­gi­niuo­se ir ki­to­se kul­tū­ri­nė­se veik­lo­se: ten vyks­ta mū­sų ir šalies jau­ni­mo va­sa­ros sto­vyk­los, ki­no va­ka­rai, pa­si­ruo­ši­mas Vyš­nių fes­ti­va­lio ka­liau­sių pa­si­ro­dy­mams. Ma­nau, kad šis pa­sta­tas yra mo­kyk­los vei­das ir ver­ty­bė, ta vie­ta gali tap­ti ra­jo­no me­nų me­ka“, – ne­slėp­da­ma emo­ci­jų kal­bė­jo dai­lės ir tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­ja Auš­ra Pet­raus­kie­nė. Ji svars­tė, kad tol, kol ten vyks­ta pa­mo­kos, pa­sta­tas bent kiek pri­žiū­ri­mas, žie­mą jis šil­do­mas. kas bus iš­si­kraus­čius?..

Pas­ta­to re­no­va­ci­ja – ne mo­kyk­los jė­goms

Ža­ga­rės gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus Vir­gi­li­jaus Kan­čels­kio tei­gi­mu, se­nas pa­sta­tas rei­ka­lau­ja ka­pi­ta­li­nio re­mon­to: rei­kia keis­ti sto­gą, lan­gus, du­ris, gal­būt elekt­ros ins­ta­lia­ci­ją, šil­dy­mo ka­ti­lai per 20 me­tų taip pat su­si­dė­vė­ję. Vals­ty­bės sau­go­mam kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tui su­tvar­ky­ti rei­ka­lin­gi di­de­li pi­ni­gai, vi­du­je tu­rė­tų bū­ti iš­sau­go­tos au­ten­tiš­kos sa­lės konst­ruk­ci­jos ir laip­tai į ant­rą aukš­tą.

Sto­gą den­gian­čios čer­pės nuo tem­pe­ra­tū­ros svy­ra­vi­mų tru­pa ir sky­la, Šį pro­ce­są di­rek­to­rius sa­ko ste­bin­tis jau de­šimt me­tų. Tur­būt praei­to am­žiaus sep­tin­ta­ja­me ar aš­tun­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je dan­gą kei­čiant bu­vo pa­rink­tos ne­ko­ky­biš­kos me­džia­gos, nes už ke­lias­de­šim­ties met­rų sto­vin­čio tos pa­čios ar­chi­tek­tū­ros Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los fi­lia­lo pa­sta­to sto­gas yra ge­res­nės būk­lės.

„Maž­daug prieš dve­jus me­tu or­ga­ni­za­vau su sa­vi­val­dy­bės pa­vel­do­sau­gi­nin­ke pro­jek­to pa­ruo­ši­mą. Bu­vo pa­reng­ti Tvar­ko­mų­jų pa­vel­do­sau­gos dar­bų ir tvar­ko­mų­jų sta­ty­bos dar­bų pro­jek­ti­niai pa­siū­ly­mai, ki­taip ta­riant – pa­sta­to vi­zua­li­za­ci­ja, ku­rio­je nu­ma­ty­tos dau­gia­funk­ci­nės erd­vės. Bet vyk­dy­ti to­kio pa­vel­do pa­sta­to re­no­va­ci­ją, reng­ti ir ku­ruo­ti to­kį pro­jek­tą – jau ne mo­kyk­los jė­goms“, – tei­gia gim­na­zi­jos va­do­vas.

Me­ras kal­ti­na gim­na­zi­jos ad­mi­nist­ra­ci­ją

Tuo tar­pu, ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius „Šiau­lių kraš­tui“ at­ker­ta, kad da­bar­ti­nė tra­giš­ka pa­sta­to būk­lė esan­ti „gim­na­zi­jos ad­mi­nist­ra­ci­jos ne­pa­tei­si­na­mo ne­vei­ki­mo pa­sek­mė“.

„Ap­mau­du, kad gim­na­zi­jos ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­siė­mė jo­kių veiks­mų būk­lei su­stab­dy­ti, ste­bė­da­ma, kaip ko­kia čer­pė nu­kren­ta nuo sto­go. Ar ga­li­ma ten dirb­ti, kai ant mo­ki­nių gal­vų by­ra tin­kas, kai tem­pe­ra­tū­ra žie­mą sie­kia 12 laips­nių, nors per se­zo­ną už šio pa­sta­to šil­dy­mą su­mo­ka­me 11 tūks­tan­čių eu­rų, tai yra, lei­džia­me ši­lu­mą per kiau­rą sto­gą, ku­ris ga­li bet ka­da įgriū­ti?“ – klau­sė me­ras, pri­dur­da­mas, kad mo­kyk­los va­do­vy­bė yra tos pa­čios sa­vi­val­dy­bės da­lis ir tu­rė­ju­si ak­ty­viai rū­pin­tis.

Vi­ta­li­jus Gai­lius pa­ti­ki­no, kad pa­sta­tas da­bar jo­kiu bū­du ne­bus pa­lik­tas li­ki­mo va­liai, kaip tik bus ieš­ko­ma ga­li­my­bių, lė­šų per pro­jek­tus jam su­tvar­ky­ti, kad ne­sug­riū­tų ir to­liau ten­kin­tų mies­te­lio bend­ruo­me­nės po­rei­kius.

Komentarai

as    Šeš, 2019-09-28 / 14:16
is kur 11tuks. ar nenurasoma ta suma popieriuje,medziu parko tiek ispjove nera ka kurent, stogas dar tvirtas tvirtesnis uz naujus....nori matyt koks geras turtingas ponulis nusipirkti,ten jaunimo pagerimo vieta ,mentu niekad nesimato
Ėriukas visada kaltas    Šeš, 2019-09-28 / 14:24
Pastatas savivaldybės, lėšos savivaldybės, statybos ir kultūros paveldo skyriai savivaldybės, o kaltas direktorius...kaip tai girdėta :-(
O gal    Šeš, 2019-09-28 / 15:47

In reply to by Ėriukas visada kaltas

"Žagariečiai tikisi tilto per Švėtę 2018 m. kovo 8 d. Loreta RIPSKYTĖ SpausdintiKomentarai (0) Praė­ju­sią sa­vai­tę Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius Min­dau­gas Bal­čiū­nas Vals­ty­bi­nės sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bos di­rek­to­riui Al­ber­tui Sta­nis­lo­vai­čiui įtei­kė pe­ti­ci­ją, ku­ria pra­šo­ma skir­ti lė­šų pa­sta­ty­ti til­tą per Švė­tės upę. loretar@skrastas.lt Pe­ti­ci­ją pa­si­ra­šė apie 400 ža­ga­rie­čių. Pa­ra­šai bu­vo ren­ka­mi elekt­ro­ni­niu for­ma­tu in­ter­ne­te ir se­niū­ni­jo­je, ir se­niū­nai­čiai ėjo per gy­ven­to­jus. Ža­ga­rė – vie­nas se­niau­sių mies­tų Lie­tu­vo­je au­go kaip du at­ski­ri mies­te­liai, ku­riuos sky­rė Švė­tės upė, to­dėl ne vie­ną šimt­me­tį Nau­jo­sios ir Se­no­sios Ža­ga­rės gy­ven­to­jai su­si­siek­da­vo per upę nu­ties­tais pės­čių­jų til­tais ir til­te­liais. Su­ny­ko la­bai mėg­tas ir su nos­tal­gi­ja ža­ga­rie­čių pri­si­me­na­mas svar­biau­sias pės­čių­jų til­tas Ža­ga­rė­je tarp Upės ir Švė­tės gat­vių. Til­to ne­bė­ra jau ne vie­ną de­šimt­me­tį, ta­čiau žmo­nės til­to ne­pa­mirš­ta, ypač tie, ku­rie gy­ve­na Se­no­sios Ža­ga­rės pu­sė­je. Par­duo­tu­vės, se­niū­ni­ja, am­bu­la­to­ri­ja, bib­lio­te­ka ir ki­tos įstai­gos vei­kia Nau­jo­jo­je Ža­ga­rė­je, o gy­ve­nan­tiems ki­ta­pus Švė­tės tas til­tas ge­ro­kai su­trum­pin­tų ke­lią: ne­be­reik­tų ei­ti pa­pil­do­mo ki­lo­met­ro. Be to, su­trum­pė­tų ke­lias ir lan­kan­tiems ka­pi­nes Se­no­jo­je Ža­ga­rė­je. Mies­te, ku­ria­me sen­jo­rų dau­gė­ja, tas at­stu­mas kas­met vis sun­kiau įvei­kia­mas.Tad til­tas ne tik ke­lia nos­tal­gi­ją, bet yra rea­lus jo po­rei­kis gy­ven­to­jams. Til­tui at­sta­ty­ti jau yra pareng­tas pro­jek­tas, da­bar rei­kia lė­šų sta­ty­boms. No­rė­da­mas at­skreip­ti dė­me­sį į šio til­to po­rei­kį ža­ga­rie­tis vi­suo­me­ni­nin­kas Ed­mun­das Vai­čiu­lis su Al­vy­du Ma­li­naus­ku praė­ju­sį sek­ma­die­nį or­ga­ni­za­vo pir­mą­jį le­do ri­tu­lio čem­pio­na­tą Ža­ga­rė­je ant Švė­tės upės le­do. Nu­va­lius snie­gą, nu­brai­žius ri­bas ir pa­sta­čius var­tus bu­vo įreng­ta lai­ki­na aikš­te­lė, ku­rio­je su­si­run­gė trys ko­man­dos: „Drau­gys­tė“, „Gi­mi­nai­čiai“ ir „Ža­ga­rės rink­ti­nė“. Jo­se žai­dė ir vai­kai, ir suau­gu­sie­ji. Nu­ga­lė­jo „Ža­ga­rės rink­ti­nė“. Re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos nuo­tr. Til­to per Švė­tę pro­jek­tas yra pa­reng­tas, rei­kia pi­ni­gų sta­ty­bai. Jo­no JU­RE­VI­ČIAUS nuo­tr. Į le­do ritu­lio var­žy­bas ant Švė­tės upės le­do su­si­bū­rė trys ko­man­dos." tokiu pat būdu sukuriama "laikraštinė" problema ,kurią valdžiukė gana nepigiai išsprendžia?
as    Šeš, 2019-09-28 / 17:54
atveza dvi tris masinas angliu ir visas kuras ir jau tiek kainuoja aferistai antra mokiniu ten ir nereikia yra didziule Zagares gimnazija pirma buvo300 o dabar 200 mokiniu vadinasi kabinetai atsilaisvino ka jie ten veikia ogi nieko per pamokas slitineja aplink pastata ruko,uzdaryt ir viskas nebus nuostoliu nereiks vogt pinigu nurasinet ir kvailam aisku kad tokios sumos neiskurena o gal auksines perka
as    Šeš, 2019-09-28 / 17:58
yra prie dvaro rumu irgi paveldo pastatas vienas norejo pirkti jau dokumentai buvo paruosti bet sutarti nutrauke pilies valdovas ir i savo puse patrauke va sitaip

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.