Pašiaušė minėjo dvi sukaktis

Tei­su­čio MA­JAUS­KO nuo­tr.
Pa­šiau­šė­je pa­sta­ty­tas at­mi­ni­mo ženk­las, liu­di­jan­tis apie 1654–1773 me­tais vei­ku­sią Pa­šiau­šės jė­zui­tų ko­le­gi­ją, vie­nuo­ly­ną ir bib­lio­te­ką, su­tvar­ky­ta ap­lin­ka.
Pa­šiau­šė­je (Kel­mės r.) vy­ko dvie­jų svar­bių da­tų – mies­te­lio 365 me­tų ir at­sta­ty­to Lais­vės pa­mink­lo 30 me­tų – mi­nė­ji­mas.
Ren­gi­nio me­tu ati­deng­tas at­mi­ni­mo ženk­las, liu­di­jan­tis apie 1654–1773 me­tais vei­ku­sią Pa­šiau­šės jė­zui­tų ko­le­gi­ją, vie­nuo­ly­ną ir bib­lio­te­ką.

At­mi­ni­mo ženk­lą ir ąžuo­li­nį suo­lą "Gie­dan­tis paukš­tis" pa­sta­tė "Pa­šiau­šė­lės" bend­ruo­me­nė už pro­jek­ti­nes lė­šas. Ta­kams nu­ties­ti ir in­for­ma­ci­niam sten­dui pa­ga­min­ti pi­ni­gų sky­rė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, dar­bus vyk­dė Ty­tu­vė­nų apy­lin­kių se­niū­ni­ja.

Prie in­for­ma­ci­nio sten­do pri­tvir­tin­ta au­ten­tiš­ka ko­le­gi­jos pa­sta­to ply­ta.

Lais­vės pa­mink­las Pa­šiau­šė­je bu­vo at­sta­ty­tas 1989 me­tais. Ats­ta­ty­mą ini­ci­ja­vo ir dar­bus vyk­dė švie­saus at­mi­ni­mo Jo­nas Čy­vas, jo sū­nus Gin­ta­ras Čy­vas, pa­de­dant Pa­šiau­šės že­mės ūkio bend­ro­vei.

Mi­nė­ji­me da­ly­va­vo Lais­vės pa­mink­lo at­sta­ty­mo ini­cia­to­rius G. Čy­vas, is­to­ri­kas dr. Liu­das Jo­vai­ša, Sei­mo na­rys Juo­zas Rim­kus, Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis, Šiau­lių Jė­zui­tų mo­kyk­los di­rek­to­rė Gied­rė Stat­ku­tė, ki­ti sve­čiai.

Šv. mi­šias au­ko­jo ku­ni­gas jė­zui­tas, apaš­ta­lau­jan­tis Ry­go­je, Gin­ta­ras Vit­kus, Šiau­lių Šv. Ig­na­co Lo­jo­los baž­ny­čios rek­to­rius, ku­ni­gas jė­zui­tas Ar­tū­ras Se­de­re­vi­čius ir Kiau­no­rių Šv. Juo­za­po pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Do­na­tas Gra­ba­žis.

Kon­cer­ta­vo Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro Ba­zi­lio­nų fi­lia­lo me­no mė­gė­jų ko­lek­ty­vas.