Nevalnikų atlaiduose kurtuvėniškiai padėkojo kunigui už tarnystę

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
Su ku­ni­gu And­riu­mi Val­čiu­ku at­si­svei­ki­no ir Kur­tu­vė­nų mė­gė­jų teat­ro, ku­ria­me vai­di­no ir pa­ts ku­ni­gas, ar­tis­tai.
Sa­vait­ga­lį Šiau­lių ra­jo­no Kur­tu­vė­nų mies­te­lis pa­kvie­tė į tra­di­ci­nę šven­tę „Su­si­ti­ki­me Kur­tu­vė­nuo­se“. Šeš­ta­die­nį Kur­tu­vė­nų šv. Apaš­ta­lo Jo­kū­bo baž­ny­čio­je su­reng­tas įspū­din­gas jung­ti­nių cho­rų kon­cer­tas, o sek­ma­die­nį vy­ko Šv. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Be­lais­vių va­duo­to­jos (Ne­val­ni­kų) at­lai­dai, ku­riuo­se pa­ra­pi­jie­čiai at­si­svei­ki­no su sep­ty­ne­rius me­tus jiems tar­na­vu­siu ku­ni­gu, kle­bo­nu And­riu­mi Val­čiu­ku.

Gar­sių­jų Ne­val­ni­kų at­lai­dų šv. Mi­šias au­ko­jęs Ši­lu­vos šven­to­vės (Ap­si­reiš­ki­mo kop­ly­čios) rek­to­rius ku­ni­gas Da­rius Va­si­liaus­kas pa­moks­le kal­bė­jo apie tai, kaip kar­tais žmo­gus ne­val­ni­ku (be­lais­viu) tam­pa ir dėl sa­vo nuo­dė­mių, silp­ny­bių, net ir dėl to, kad ne vi­sa­da ga­li pa­si­rink­ti prieš jau nu­lem­tas ap­lin­ky­bes, to­dėl Ne­val­ni­kų at­lai­dai yra la­bai ak­tua­lūs ir šių die­nų žmo­gui.

Per Ne­val­ni­kų at­lai­dus, kaip jau įpras­ta kar­tą me­tuo­se, ti­kin­tie­siems bu­vo at­suk­tas ir žy­mu­sis Kur­tu­vė­nų baž­ny­čios pa­veiks­las su pa­slap­ti­mi. Tai - pran­cū­zų meist­rų pa­ga­min­tas dvi­gu­bas al­to­rius. Ap­su­kus Ma­ri­jos skulp­tū­rą, at­si­ve­ria be­lais­vių va­duo­to­jų pa­veiks­las.

At­sis­vei­kin­ti ir pa­dė­ko­ti ku­ni­gui And­riui Val­čiu­kui už tar­nys­tę ne tik Kur­tu­vė­nų, bet vi­so Šiau­lių ra­jo­no žmo­nėms at­vy­ko ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Be­za­ras. Jis dė­ko­jo ku­ni­gui, kad tar­nau­da­mas Kur­tu­vė­nų šv. apaš­ta­lo Jo­kū­bo baž­ny­čio­je, jis ta­po ryš­kiu su­si­tel­ku­sios Kur­tu­vė­nų bend­ruo­me­nės švie­su­liu, ku­riam rū­pė­jo ir sie­lo­va­da, ir iš­ki­lios kul­tū­ros šia­me kraš­te sklai­da, ir bend­ruo­me­nės gy­ve­ni­mas.

Dau­ge­lį su­ža­vė­jo ne tik ku­ni­go sie­lo­va­da, bet ir kul­tū­ri­nė veik­la, nes jis bu­vo ak­ty­vus dau­ge­lio Kur­tu­vė­nuo­se vy­ku­sių ren­gi­nių ini­cia­to­rius ir da­ly­vis, su jo pa­gal­ba at­si­ra­do ir tra­di­ci­nė šven­tė „Su­si­ti­ki­me Kur­tu­vė­nuo­se". Ku­ni­gas – ak­ty­vus Kur­tu­vė­nų mė­gė­jų teat­ro, va­do­vau­ja­mo re­ži­sie­rės Ra­mu­nės Mi­kė­nie­nės, ak­to­rius, o jo su­kur­ti vaid­me­nys nuo­tai­kin­guo­se vai­di­ni­muo­se kvies­da­vo žmo­nes į teat­rų fes­ti­va­lius.

At­sis­vei­kin­ti su ku­ni­gu baž­ny­čio­je po at­lai­dų Mi­šių iš­si­ri­kia­vo žmo­nių ei­lė. Tą­dien kur­tu­vė­niš­kiai su kle­bo­nu at­si­svei­ki­no An­ta­no Krikš­čiū­no-Ai­bės pa­sta­ty­mu „Avi­nė­lis ne­kal­ta­sis“, ku­ria­me vai­di­no ir A. Val­čiu­kas.

Po šv. Mi­šių žmo­nės pa­skli­do po tra­di­ci­nį Kur­tu­vė­nų aikš­tė­je ren­gia­mą Kiem­tur­gį, pir­ko ama­ti­nin­kų dir­bi­nių, ra­ga­vo vai­šių, rin­ko­si ren­gi­niuo­se.

Ku­ni­gas And­rius Val­čiu­kas per­ke­lia­mas tar­nau­ti į Ža­ga­rės Šv. Pet­ro ir Pau­liaus pa­ra­pi­ją, o į Kur­tu­vė­nus at­ke­lia­mas tar­na­vęs ku­ni­gas Ma­rius Dyg­lys.