Šiaulių motociklininkai išlydėti į pažintinį ralį

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Ra­lio da­ly­viams įteik­tos Šiau­lių mies­to her­bi­nės vė­lia­vos, ku­rios žy­gei­vius ly­dės ke­liau­jant šeš­ta­die­nį po Lie­tu­vą ir lan­kant is­to­ri­nius, et­nog­ra­fi­nius ir ki­tus ob­jek­tus.
Penk­ta­die­nį pen­kios Šiau­lių mo­to­cik­li­nin­kų ko­man­dos iš­ly­dė­tos at­sto­vau­ti mies­tui pa­žin­ti­nia­me ra­ly­je "Ry­ter­na mo­dul Mo­to­tou­rism ral­ly Bal­ti­jos Ke­liui 30". Jo me­tu šim­tai mo­to­cik­li­nin­kų iš vi­sos Lie­tu­vos šeš­ta­die­nį ap­lan­kys apie 40 is­to­ri­nių ir kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų, skir­tų Bal­ti­jos ke­lio 30-me­čiui, jo ini­cia­to­riams, is­to­ri­jai bei Vie­to­var­džių me­tams.

Nuo 8 va­lan­dos ry­to ke­liau­da­mos nuo ob­jek­to prie ob­jek­to ko­man­dos tu­rės at­lik­ti įvai­rias su Lie­tu­vos is­to­ri­ja, ar­chi­tek­tū­ra, et­nog­ra­fi­niu pa­vel­du su­si­ju­sias už­duo­tis ir taip rink­ti taš­kus, ku­rių skai­čius pri­klau­sys nuo to, kaip to­li ob­jek­tas yra nuo fi­ni­šo, nuo lai­ko, su­gaiš­to už­duo­čiai at­lik­ti.

Šiau­lių ap­skri­ty­je yra nu­ma­ty­ta apie 10 ob­jek­tų, du iš jų – Šiau­lių mies­te.

Mo­to­cik­li­nin­kai veš sa­vo mies­tų vė­lia­vas ir sim­bo­liš­kai at­kurs Bal­ti­jos ke­lią. De­šim­ties va­lan­dų ke­lio­nę vai­ni­kuos iš­kil­min­gas fi­ni­šas Birš­to­no mies­to cent­re.

Šiau­liams ra­ly­je at­sto­vau­ja "BMW – Bai­siai Mand­rūs Wai­ruo­to­jai", "Šiau­lių bai­ke­riai", "Mo­to­ma­nai su Mo­to­day", "Morp­hi­num" klu­bas ir TPA VSAT Šiau­liai. Iš vi­so – 17 eki­pa­žų (21 da­ly­vis). Šiau­lių me­ro pa­va­duo­to­jas Egi­di­jus Eli­jo­šius va­kar ko­man­dų at­sto­vams įtei­kė mies­to me­ro pa­si­ra­šy­tus at­sto­va­vi­mo raš­tus ir mies­to her­bi­nes vė­lia­vas.

"Šiau­lių bai­ke­riai" į ra­lį vyks­ta še­šie­se ke­tu­riais mo­to­cik­lais.

"8 ry­to elekt­ro­ni­niu pa­štu gau­si­me že­mė­la­pius su su­žy­mė­tais punk­tais ir už­duo­ti­mis. Ta­da su­si­dė­lio­si­me marš­ru­tą, va­žiuo­si­me ir rink­si­me taš­kus. Vi­sos Lie­tu­vos bai­ke­riai gaus tas pa­čias už­duo­tis, star­tuo­ti ga­li­ma iš bet ku­rios vie­tos, o fi­ni­šas bus Birš­to­ne. Pa­gal reg­la­men­tą ne­ga­li­ma vir­šy­ti grei­čio, jei­gu vir­šy­si, bū­si disk­va­li­fi­kuo­tas", – pa­sa­ko­jo Ai­da Bra­šiš­kie­nė.

Kas­met vyks­tan­tis ra­lis šie­met yra skir­tas Bal­ti­jos ke­lio ju­bi­lie­jui. Aud­rius Dau­čio­nas, ko­man­dos TPA VSAT Šiau­liai ko­man­dos na­rys, da­ly­va­vo is­to­ri­nia­me įvy­ky­je.

"Man bu­vo sep­ty­nio­li­ka me­tų, gy­ve­nau Pak­ruo­jo ra­jo­ne, Triš­ko­nių kai­me, va­žia­vo­me ko­lū­kio au­to­bu­su. Mums pa­skir­ta Bal­ti­jos ke­lio at­kar­pa bu­vo Pas­va­lio ra­jo­ne la­bai ne­to­li nuo Lat­vi­jos sie­nos, gal apie trys ki­lo­met­rai iki Sa­lo­čių. Ma­lo­nu bu­vo, kai virš gal­vos pra­skri­do lėk­tu­vas, bars­ty­da­mas gė­les ir fil­muo­da­mas. Žmo­nių su­si­tel­ki­mas yra ma­lo­nus. To ti­ki­mės ir šia­me ra­ly­je. Bū­ti­nai pra­suk­si­me ir pro Pas­va­lį, pra­va­žiuo­si­me Bal­ti­jos ke­lio at­kar­pą", – pa­sa­ko­jo A. Dau­čio­nas.

Ra­lio da­ly­viai vie­ni ki­tiems lin­kė­jo sau­gios ke­lio­nės, kul­tū­rin­gų vai­ruo­to­jų, "kad ben­zi­nas ne­si­baig­tų ir te­pa­lų ne­trūk­tų", "kad svil­tų pa­dan­gos, bet ne sie­los", "kad nu­ga­lė­tų Šiau­liai".