Per Kuršėnų gimtadienį atnaujinta salė vis dar bus uždaryta

Šiau­lių raj. sa­vi­val­dy­bės nuo­tr.
Mo­der­ni­zuo­ta Šiau­lių ra­jo­no kul­tū­ros cent­ro sa­lė per Kur­šė­nų mies­to gim­ta­die­nį žiū­ro­vų vis dar ne­priims.

Ge­gu­žės 16-18 die­no­mis Kur­šė­nai švęs 438-ąjį gim­ta­die­nį. Mies­to šven­tei ša­lia dau­gy­bės įvai­rių ren­gi­nių bu­vo pla­nuo­tas ir il­gai lauk­tas Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro sa­lės ati­da­ry­mas, ta­čiau šios vil­tys žlu­go. Ar­tė­jant šven­tei paaiš­kė­jo, kad sa­lės po re­mon­to ati­da­ry­ti dar ne­bus įma­no­ma, nes ne­baig­ta prieš­gais­ri­nės sau­gos ir au­to­ma­ti­nių įren­gi­nių pa­tik­ra.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pa­skel­bė, kad me­ro An­ta­no Be­za­ro ini­ci­juo­ta­me pa­si­ta­ri­me, ku­ria­me da­ly­va­vo Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, at­sa­kin­gi pa­rei­gū­nai, šven­tės or­ga­ni­za­to­riai, bu­vo nu­spręs­ta, kad ne­ga­li­ma ri­zi­kuo­ti žmo­nių sau­gu­mu ir kvies­ti šven­tės da­ly­vius į at­nau­jin­tą sa­lę.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Jo­vi­ta Lu­bie­nė pa­si­ta­ri­me ti­ki­no, kad sa­lės re­mon­tas yra baig­tas, džiu­gi­na pui­ki ir šiuo me­tu be­ne mo­der­niau­sia tarp vi­sų Lie­tu­vos kul­tū­ros cent­rų gar­so apa­ra­tū­ra, pui­kus ap­švie­ti­mas, gra­žios, ko­ky­biš­kos ir pa­to­gios kė­dės. Sa­lės re­mon­tas baig­tas ir šven­tė jo­je ga­lė­tų vyk­ti. Ta­čiau te­be­vyks­ta prieš­gais­ri­nės sau­gos rei­ka­la­vi­mus to­kio­se ma­si­nių ren­gi­nių vie­to­se pri­va­lan­tys ati­tik­ti dar­bai, au­to­ma­ti­kos pa­tik­ra.

Ki­lo klau­si­mas, ko­dėl į šven­tės pro­gra­mą ap­skri­tai bu­vo įtrauk­tas Kul­tū­ros cent­ro sa­lės ati­da­ry­mas, jei­gu jos pa­ren­gi­mas neuž­baig­tas. Paaiš­kė­jo, kad bu­vo gau­tas žo­di­nis ran­gos dar­bus vyk­džiu­sios UAB „Avo­na“ pa­ža­das, kad sa­lės re­mon­tas bus baig­tas, tuo pa­ža­du ir pa­si­kliau­ta.

Sa­lės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to va­do­vas Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jas Alf­re­das Bud­rys per­spė­jo, kad sa­lės ati­da­ry­mas ne­ga­li­mas, kol te­be­vyks­ta kai ku­rių įren­gi­nių eks­per­ti­zė.

Kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Jo­vi­ta Lu­bie­nė, ra­jo­no Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas To­mas Vait­kus var­di­jo, kad šven­tės me­tu vyks dau­gy­bė ki­tų ren­gi­nių - kon­cer­tų, edu­ka­ci­jų, at­rak­ci­jų mies­to par­ke, L. Ivins­kio aikš­tė­je, vi­sų šven­tės da­ly­vių įspū­din­ga ei­se­na „Su tris­pal­ve abi­pus Ven­tos“, o ama­ti­nin­kų mu­gė­je už­si­re­gist­ra­vo da­ly­vau­ti per 70 ama­ti­nin­kų. Vyks įspū­din­gos bai­ke­rių klu­bo iš­ly­dė­tu­vės ir su­tik­tu­vės į 438 ki­lo­met­rų ke­lio­nę ap­link Že­mai­ti­ją, spor­to var­žy­bos, tu­ris­ti­nio marš­ru­to „Sal­džio­ji Kur­šė­nų is­to­ri­ja“ pri­sta­ty­mas, Lo­re­tos Sun­gai­lie­nės ir Lie­tu­vos trom­bo­ni­nin­kų pro­jek­to, Že­mai­ti­jos ir Aukš­tai­ti­jos re­gio­nų folk­lo­ro pri­sta­ty­mas, Lat­vi­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės an­samb­lio kon­cer­tas, ug­nies šou, fe­jer­ver­kai.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pri­mi­nė, kad Kul­tū­ros cent­ro pa­sta­to re­mon­tas nuo 2008-ųjų trun­ka jau vie­nuo­lik­tus me­tus ir tik pa­sta­rai­siais me­tais dar­bai suin­ten­sy­vė­jo, pa­sta­tas pa­si­kei­tė neat­pa­žįs­ta­mai tiek iš išo­rės, tiek iš vi­daus. Pas­ku­ti­ny­sis eta­pas – dau­gy­bę me­tų ne­re­mon­tuo­tos žiū­ro­vų sa­lės re­mon­tas bu­vo pra­dė­tas 2017 me­tais, ta­čiau pri­trū­ko ne­di­de­lio žings­ne­lio, kad sa­lė bū­tų ati­da­ry­ta 438-ojo mies­to gim­ta­die­nio pro­ga.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.