Kuršėnų šventei – dvi atraktyvios ekskursijos

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Kursenai_rajono_miestas_2017-06-06_41_GBs

Pa­si­tin­kant šį sa­vait­ga­lį vyk­sian­čią Kur­šė­nų mies­to šven­tę Šiau­lių ra­jo­no tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ras pri­sta­tė dvi tu­ris­ti­nes nau­jie­nas: orien­ta­ci­nį žai­di­mą-eks­kur­si­ją 5–9 kla­sių moks­lei­viams "Kur­šė­nų is­to­ri­ja ki­taip" ir teat­ra­li­zuo­tą eks­kur­si­ją "Sal­džio­ji Kur­šė­nų is­to­ri­ja".

"Kur­šė­nų is­to­ri­ja ki­taip" skir­ta jau­na­jai au­di­to­ri­jai. Orien­ta­ci­nio žai­di­mo-eks­kur­si­jos for­ma­tas pa­si­rink­tas, at­si­žvel­giant į 11–16 me­tų vai­kų po­rei­kius.

Orien­ta­ci­nio žai­di­mo da­ly­viams bus su­da­ry­tos ga­li­my­bės pa­tiems įsi­trauk­ti į pa­žin­ti­nį pro­ce­są. Žai­di­mo-eks­kur­si­jos da­ly­viams bus pa­teik­tos už­duo­tys: at­pa­žin­ti mies­to lan­ky­ti­ną ob­jek­tą iš nuo­trau­kos pa­gal ap­ra­šy­mą, su­ras­ti jį su mi­ni­ma­lio­mis užuo­mi­no­mis, at­sa­ky­ti į klau­si­mą, ku­ria­me tam tik­ros rai­dės reikš­tų sėk­min­gą už­duo­ties spren­di­mą ir pa­na­šiai. Or­ga­ni­za­to­riai per­spė­ja, kad į to­kią "ke­lio­nę" bū­ti­na re­gist­ruo­tis iš anks­to.

Ant­ro­ji tu­ris­ti­nė nau­jie­na skir­ta gim­na­zis­tams ir suau­gu­sie­siems "Sal­džio­ji Kur­šė­nų is­to­ri­ja" pa­sa­kos apie "Kur­šė­nų vy­nio­ti­nį". Tai gar­dė­sis, ku­rį šian­dien ga­li­ma ras­ti vos ne kiek­vie­no­je mais­to pre­kių par­duo­tu­vė­je.

Eks­kur­si­ją pri­sta­tys du is­to­ri­niai per­so­na­žai. Gru­ževs­kių dva­ro raš­ti­nin­kas ir į mies­to šven­tę spe­cia­liai at­vyks­tan­ti ba­jo­rai­tė iš ato­kes­nio, bet ir­gi Gru­ževs­kių dva­ro. Po­nas raš­ti­nin­kas pa­si­ruo­šęs pri­sta­ty­ti sal­džią­ją mies­to is­to­ri­ją. Dėl to pa­sa­ko­ji­mas vy­nio­sis apie sal­dė­sius, jų at­si­ra­di­mą Kur­šė­nuo­se. Vieš­niai ir jos spe­cia­liai pa­kvies­tiems sve­čiams tik­rai bus įdo­mu, ką vis dar ga­li­ma pa­ma­ty­ti, pa­lies­ti ar užuo­sti Kur­šė­nuo­se.

Or­ga­ni­za­to­riai pa­sa­ko­ja, kad ba­jo­rai­tė ži­no tik­rai daug pa­slap­čių iš sa­vo dva­ro, ta­čiau jai smal­su, o kas lau­kia Kur­šė­nuo­se. Ji gir­dė­jo, jog ją ir jos pa­kvies­tus sve­čius po­nas raš­ti­nin­kas kvies į dva­rą ar­bat­gė­rio. Dva­ro eko­no­mė su­ka sal­džią ma­sę – bus gar­dė­sių. Ba­jo­rai­tės pra­šy­mu, vi­si sve­čiai kvie­čia­mi už­si­re­gist­ruo­ti iš anks­to Šiau­lių ra­jo­no tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­re.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.