Kuršėnų šventei simboliką kūrė jauna dailininkė

Kur­šė­nų šven­tės pla­ka­te – jau­nos dai­li­nin­kės Ine­tos Dau­ny­tės su­kur­ta­me lo­go­ti­pe pa­vaiz­duo­tos sti­li­zuo­tos ran­kos, min­kan­čios mo­lį, žie­džian­čios mo­li­nį ąso­tį.

Ge­gu­žės 16 – 18 die­no­mis Kur­šė­nai švęs 438 me­tų gim­ta­die­nį ir ta pro­ga taps lai­ki­ną­ja Že­mai­ti­jos sos­ti­ne. Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ža­da, kad šven­tė­je net tris die­nas vyks gau­sy­bė ren­gi­nių įvai­riems sko­niams ir po­mė­giams, įvai­raus am­žiaus žmo­nėms. Sa­vi­val­dy­bė džiau­gia­si, kad šven­tę žmo­nes kvies jau­nos dai­li­nin­kės iš Kur­šė­nų Ine­tos Dau­ny­tės, Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos Kau­no fa­kul­te­to stu­den­tės, su­kur­ti vaiz­di­niai šven­tės ženk­lai ir rek­la­mi­nis ren­gi­nio įvaiz­dis – lo­go­ti­pas, pla­ka­tai. Kar­tu ta I. Dau­ny­tės bai­gia­ma­sis ba­ka­lau­ro dar­bas.

Šie­met Kur­šė­nų gim­ta­die­nio šven­tė va­din­sis „Kur puo­džiai...“, pa­gal kur­šė­niš­kio poe­to Vy­tau­to Kir­ku­čio ei­lė­raš­čio ei­lu­tę. Šven­tės sim­bo­liu pa­si­rink­tas Kur­šė­nus gar­si­nan­tis mo­lis, su­tei­kęs mies­tui iš­skir­ti­nį – puo­džių sos­ti­nės var­dą. Šį var­dą jau nuo se­no kū­rė Kur­šė­nuo­se iš­vys­ty­ta puo­džių meist­rys­tė ir iš­skir­ti­nu­mas. Jau­nos dai­li­nin­kės su­kur­ta­me šven­tės lo­go­ti­pe pa­vaiz­duo­tos sti­li­zuo­tos ran­kos, min­kan­čios mo­lį, žie­džian­čios mo­li­nį ąso­tį.

Jau­no­sios dai­li­nin­kės su­kur­tuo­se šven­tės pla­ka­tuo­se taip pat daug at­pa­žįs­ta­mų ženk­lų, su­si­ju­sių su mo­liu: ru­dai rau­do­na Kur­šė­nų mo­lio spal­va, se­nų­jų kur­šė­niš­kių puo­džių nau­do­ti puo­dų mar­gi­ni­mo raš­tai, ko­kių ne­ra­si jo­kia­me ki­ta­me kraš­te, čia jie ne­nu­dai­lin­ti, iš­skir­ti­niai, ar­ti­mi se­na­jai tra­di­ci­jai. Taip pat ir raš­tų spal­vos, bū­din­gos bū­tent Kur­šė­nų puo­džių tra­di­ci­jai: ža­lia – sim­bo­li­zuo­jan­ti gam­tą, ža­lu­mą, mė­ly­na – Ven­tos upės vin­gius, van­de­nį, gy­vy­bę. Iš lo­go­ti­po į šven­tės pla­ka­tą per­kel­tas ir ran­kų, min­kan­čių mo­lį, mo­ty­vas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.