Kurs namus nevyriausybinėms organizacijoms

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Šia­me pa­sta­te Jo­niš­kio mies­to cent­re pla­nuo­ja­ma įkur­ti vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų na­mus.
Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­ba nu­spren­dė pa­gal pa­nau­dą pe­rim­ti Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų pa­ra­pi­jai pri­klau­san­tį pa­sta­tą mies­to cent­re, ku­ria­me Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pla­nuo­ja įkur­ti na­mus ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms.

Jo­niš­kio Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų pa­ra­pi­ja nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tį tur­tą – pa­sta­tą Upy­tės gat­vė­je Jo­niš­ky­je per­duo­da Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai de­šim­čiai me­tų neat­ly­gin­ti­nai val­dy­ti, jį nau­do­ti. Bend­ras vals­ty­bės sau­go­mo pa­sta­to ir jo pri­klau­si­nių kie­me plo­tas – 358,49 kvad­ra­ti­niai met­rai. 77, 86 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to sta­ti­nio da­lis bu­vo už­baig­ta sta­ty­ti 1900 me­tais, vė­liau­sia, be­veik 28 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to, sta­ti­nio da­lis iš­ki­lo 1972 me­tais.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja šiuo spren­di­mu taip pat įsi­pa­rei­go­jo at­lik­ti ka­pi­ta­li­nį re­mon­tą ar­ba re­konst­ruk­ci­ją, mo­kė­ti mo­kes­čius už pa­sta­to eksp­loa­ta­vi­mą, ko­mu­na­li­nes ir ki­tas pa­slau­gas.

Ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius, pri­sta­ty­da­mas šį spren­di­mo pro­jek­tą, sa­kė, kad ja­me įvai­rios ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos ga­lės re­gist­ruo­ti sa­vo veik­lą ir dirb­ti. To­kia idė­ja apie bend­rus na­mus ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms par­si­vež­ta iš bend­ra­dar­biau­jan­čios sa­vi­val­dy­bės Ko­ni­no (Lan­ki­ja).

Ta­ry­bos na­rė Ni­jo­lė Va­luc­kie­nė pa­ste­bė­jo, kad į pa­sta­tą rei­kės ne­ma­žai lė­šų in­ves­tuo­ti, tai gal­būt ver­tė­jo pa­si­rink­ti bend­ruo­me­nių na­mams ki­tas pa­tal­pas, ku­rių Jo­niš­ky­je ne­trūks­ta, pa­vyz­džiui, Ma­to Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je.Po­sė­dy­je bu­vo iš­kel­ta ir ki­ta idė­ja – pa­sta­te Upy­tės gat­vė­je siū­ly­ta įkur­din­ti Tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­rą, o bend­ruo­me­ni­nius na­mus per­kel­ti į šios įstai­gos da­bar­ti­nę vie­tą. Ta­čiau ga­liau­siai, pri­ta­rus ir da­ly­va­vu­sioms su­si­ti­ki­me ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vėms, ap­si­sto­ta prie pir­mi­nės min­ties – įreng­ti na­mus ne­vy­riau­sy­bi­nin­kams.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.