Apie profesijas pasakojo buvę gimnazistai

Al­gir­do BA­RAN­ČIU­KO nuo­tr.
Pro­fe­si­jų sa­vai­tės ren­gi­niai Kel­mės Jo­no Grai­čiū­no gim­na­zi­jo­je bai­gė­si su­si­ti­ki­mu su "Šiau­lių kraš­to" žur­na­lis­te Ži­vi­le Ka­va­liaus­kai­te.
Kel­mės Jo­no Grai­čiū­no gim­na­zi­ja Pro­fe­si­jų sa­vai­tės su­si­ti­ki­mus penk­ta­die­nį bai­gė pa­šne­ke­siu su laik­raš­čio "Šiau­lių kraš­tas" žur­na­lis­te Ži­vi­le Ka­va­liaus­kai­te.

Su­si­ti­ki­me žur­na­lis­tė gim­na­zis­tams ne tik kal­bė­jo apie dar­bo kas­die­ny­bę, ke­lio­nes, bet ir pir­mie­siems pri­sta­tė pa­pil­dy­tą kny­gos "Tris­pal­vė Ir­kuts­ko karš­ty­je" lei­di­mą. Ry­toj (tre­čia­die­nį) 17 va­lan­dą kny­gos pri­sta­ty­mas vyks Šiau­liuo­se, Chai­mo Fren­ke­lio vi­lo­je.

Ž. Ka­va­liaus­kai­tė gim­na­zi­ją bai­gė 1997 me­tais (57 lai­da, auk­lė­to­ja Ire­na Sa­bai­tie­nė), bu­vo ap­do­va­no­ta var­di­ne An­ta­no Mi­ka­la­jū­no pre­mi­ja. Mo­ky­da­ma­si bend­ra­dar­bia­vo gim­na­zi­jos leis­ta­me laik­raš­ty­je "Vai­vo­rykš­tė".

Pro­fe­si­jų sa­vai­tės ren­gi­niai gim­na­zi­jo­je vy­ko nuo pir­ma­die­nio. Su gim­na­zis­tais bend­ra­vo tei­sė­ja Dai­va Val­čiu­kie­nė, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai Auš­ri­nė Sta­še­vi­čie­nė ir To­mas Mo­lo­to­kas, pro­gra­muo­to­jas Val­das Bir­bi­las, gro­žio te­ra­peu­tė Vai­da Jan­kaus­kai­tė.

Pro­fe­si­jų sa­vai­tės su­si­ti­ki­mus or­ga­ni­za­vo ir ve­dė vy­res­ny­sis eko­no­mi­kos ir vers­lu­mo mo­ky­to­jas Ne­ri­jus Ša­raus­kas.

Pro­fe­si­jų sa­vai­tė gim­na­zi­jo­je vy­ko ant­rus me­tus. Pa­sak jos su­ma­ny­to­jo N. Ša­raus­ko, su­si­ti­ki­mų idė­ja – kad bu­vę mo­ki­niai apie sa­ve, mo­kyk­lą, stu­di­jas, dar­bą pa­pa­sa­ko­tų da­bar­ti­niams moks­lei­viams ir pa­dė­tų ap­si­spręs­ti, ko­kią pro­fe­si­ją pa­si­rink­ti.