Ch. Frenkelio viloje – knygos "Trispalvė Irkutsko karštyje" pristatymas

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Kny­ga "Tris­pal­vė Ir­kuts­ko karš­ty­je" bus pri­sta­ty­ta šian­dien, 17 va­lan­dą, Ch. Fren­ke­lio vi­lo­je Šiau­liuo­se.
Šian­dien, 17 va­lan­dą, Šiau­lių "Auš­ros" mu­zie­jaus Chai­mo Fren­ke­lio vi­lo­je vyks "Šiau­lių kraš­to" žur­na­lis­tės Ži­vi­lės Ka­va­liaus­kai­tės kny­gos "Tris­pal­vė Ir­kuts­ko karš­ty­je" ant­ro­jo pa­pil­dy­to lei­di­mo pri­sta­ty­mas.

Ren­gi­ny­je pla­nuo­ja da­ly­vau­ti ke­lio­nių į Si­bi­rą da­ly­vis, Ru­si­jos lie­tu­vių ka­pe­lio­nas, dr. kun. Ri­man­tas Gu­de­lis, is­to­ri­kas Gied­rius Glo­bys, 2013 me­tų ke­lio­nės į Ir­kuts­ko sri­tį, po ku­rios bu­vo iš­leis­ta kny­ga, at­sto­vai, kny­gos he­ro­jai – bu­vę trem­ti­niai, jų ar­ti­mie­ji, kny­gos lei­dy­bi­nė ko­man­da.

Kon­cer­tuos Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro cho­ras "Trem­ti­nys", Jus­tė ir Do­vy­das Li­pins­kai.

Pir­ma­sis kny­gos lei­di­mas 2016 me­tais su­lau­kė di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo. Per­nai kny­ga bu­vo įver­tin­ta An­ta­no Ma­ci­jaus­ko pre­mi­ja.

Gau­siai iliust­ruo­to­je kny­go­je spaus­di­na­mi re­por­ta­žai iš ke­lio­nės po Ir­kuts­ko sri­tį, ku­rios me­tu lan­ky­ti bu­vę trem­ti­niai, tvar­ky­tos lie­tu­vių ka­pi­nės.

Ant­ro­ji kny­gos da­lis skir­ta Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­čių žmo­nių is­to­ri­joms, jų li­ki­mai sie­ja­si su pir­mo­sios kny­gos da­lies he­ro­jais ir vie­to­vė­mis.

Dau­gu­ma teks­tų bu­vo pub­li­kuo­ti Šiau­lių ap­skri­ties laik­raš­ty­je "Šiau­lių kraš­tas".

Ant­ra­sis lei­di­mas pa­pil­dy­tas nau­jo­mis, nie­kur ne­pub­li­kuo­to­mis apy­brai­žo­mis, tarp jų – apie mu­zi­kę Gra­ži­ną Ru­čy­tę-Lands­ber­gie­nę, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­rea­tę poe­tę Ra­mu­tę Sku­čai­tę, Si­bi­ro krep­ši­nio tė­vu va­di­na­mą Pet­rą Va­liu­šai­tį.

Kny­gos di­zai­ne­rė – Li­na Ka­se­ly­tė Iva­no­vie­nė, ma­ke­to tech­ni­nis re­dak­to­rius – Ar­tū­ras Jau­gė­la, ko­rek­to­rė – Jur­gi­ta Juš­ke­vi­čie­nė.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos