Keičiasi miestelių viešosios erdvės

Keičiasi miestelių viešosios erdvės

Kei­čia­si mies­te­lių vie­šo­sios erd­vės

Praei­tais me­tais Šiau­lių ra­jo­ne Kai­riuo­se ir Meš­kui­čiuo­se pra­si­dė­ję inf­rast­ruk­tū­ri­nių pro­jek­tų dar­bai po žie­mos spar­čiai vyks­ta to­liau. Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė skel­bia, kad šie dar­bai vyk­do­mi įgy­ven­di­nant Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plėt­ros fon­do ir Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mus pro­jek­tus.

Per­mai­nos Kai­riuo­se pa­tiks ir poil­siau­to­jams

Kai­rių mies­te­lio cent­ri­nė ir bend­ruo­me­ni­nė aikš­tės re­konst­ruo­ja­mos, o ša­lia cent­ri­nės aikš­tės ir se­niū­ni­jos įren­gia­ma au­to­bu­sų sto­te­lė, ša­li­gat­vis, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė. Pės­tie­siems jau nu­ties­ti ta­kai tarp Plen­to ir Vyš­nių, Vyš­nių ir Aly­vų gat­vių. Pa­si­ra­šius ran­gos dar­bų su­tar­tį, pra­dė­ta uni­ver­sa­laus spor­to komp­lek­so sta­ty­ba Eže­ro gat­vė­je. Pla­nuo­ja­ma, kad jau šį ru­de­nį bus ga­li­ma nau­do­tis vaiz­din­go­je eže­ro pa­šo­nė­je įreng­tu spor­to aikš­ty­nu su fut­bo­lo, krep­ši­nio, te­ni­so, gim­nas­ti­kos ir vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė­mis.

Pro­jek­tas tu­ri bū­ti baig­tas 2020 lie­pos 31 die­ną. Dar li­ko įreng­ti pės­čių­jų ta­kų ap­švie­ti­mą Plen­to ir Eže­ro gat­vė­se bei pės­čių­jų ta­ką nuo Plen­to iki Kaš­to­nų gat­vių. Kai­rių mies­te­lio vie­šo­sios inf­rast­ruk­tū­ros at­nau­ji­ni­mas kai­nuos per 871 tūks­tan­tį eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos ir sa­vi­val­dy­bė lė­šų.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ža­da, kad šią va­sa­rą poil­siau­to­jai ga­lės mė­gau­tis gra­žes­ne pa­mėg­to Kai­rių eže­ro ap­lin­ka. Pro­jek­to „Mak­ro­fi­tų bio­ma­sės ša­li­ni­mas Kai­rių eže­re ir prie­kran­tė­se“ me­tu jau šie­nau­ja­mi pa­kran­tė­se au­gan­tys mak­ro­fi­tai. Pir­mą kar­tą jie bu­vo nu­pjau­ti ru­de­nį, o iki šių me­tų bir­že­lio mė­ne­sio bus šie­nau­ja­mi ant­rą­kart. Mak­ro­fi­tus ke­ti­na­ma ša­lin­ti du kar­tus per me­tus pen­kerius me­tus iš ei­lės, taip ap­sau­gant eže­rą nuo už­žė­li­mo.

Meš­kui­čiuo­se dar­bai baig­sis jau šiais me­tais

Per­mai­nas pa­ste­bi ir Meš­kui­čių gy­ven­to­jai. Cent­ri­nėje mies­te­lio da­ly­je re­konst­ruo­ja­ma aikš­tė ir jos priei­gos, prie kul­tū­ros na­mų įren­gia­mas ša­li­gat­vis, as­fal­tuo­ja­ma au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė. Šiau­lių gat­vės da­ly­je nuo Sto­ties iki Ru­pei­kių gat­vių bai­gia­mi įreng­ti ša­li­gat­viai ir ap­švie­ti­mas. Pės­tie­ji jau ga­li ke­liau­ti Sto­ties gat­vė­je nuo Šiau­lių iki Me­cha­ni­za­to­rių gat­vių įreng­tu ša­li­gat­viu.

Ti­ki­ma­si, kad dau­giau gy­vy­bės mies­te­liui įkvėps pa­si­kei­tęs par­kas. Jo lan­ky­to­jai nau­jai įreng­tais ta­kais pa­si­vaikš­čio­ti ga­li ne tik die­ną, bet ir va­ka­re, nes įreng­tas ap­švie­ti­mas. Pa­sta­ty­ti nau­ji suo­liu­kai, įreng­tos spor­to ir žai­di­mų aikš­te­lės, tre­ni­ruok­liai. Ar­ti­miau­siu me­tu bus at­so­din­ti ir su­for­muo­ti gė­ly­nai ir ki­ti žel­di­niai.

Be­veik 994 tūks­tan­čius eu­rų, iš ku­rių be­veik 145 tūks­tan­čiai yra ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės da­lis, kai­nuo­jan­tis pro­jek­tas bus baig­tas jau šių me­tų lapk­ri­čio 30 die­ną.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

As­tos ŠUL­NIE­NĖS nuo­tr.

Kai­riuo­se – re­konst­ruo­ja­ma aikš­tė

Meš­kui­čių par­ke – nau­ji ap­švies­ti ta­kai.

.