Išsaugotas pusšimtį metų veikiantis Tytuvėnų Miško muziejus

As­me­ni­nė nuo­tr.
Ty­tu­vė­nų Miš­ko mu­zie­jus.
MUMS RAŠO

Šių me­tų pra­džio­je Ty­tu­vė­nų mies­te­ly­je ki­lo ne­men­kas su­ju­di­mas, mat iš­ki­lo grės­mė se­na­jam mies­te­lio mu­zie­jui. Miš­ko mu­zie­jus de­šimt­me­čius pri­klau­sė Ty­tu­vė­nų urė­di­jai, ta­čiau, op­ti­mi­zuo­jant urė­di­jų veik­lą, pa­pil­do­mo, funk­ci­joms įgy­ven­din­ti ne­rei­ka­lin­go tur­to bu­vo at­si­sa­ko­ma. Tarp to­kių ob­jek­tų pa­kliu­vo ir šis. Iš­ki­lo grės­mė, kad jį pe­rė­mus VĮ "Tur­to ban­kas", "ne­rei­ka­lin­gas" in­ven­to­rius bus pa­ša­lin­tas, o pa­tį pa­sta­tą par­duos var­žy­ti­nė­se. Ini­cia­ty­vos iš­sau­go­ti mies­te­lio mu­zie­jų ėmė­si Ty­tu­vė­nų kraš­to bend­ruo­me­nė.

In­ter­ne­to erd­vė­je bu­vo su­kur­ta pe­ti­ci­ja, nea­be­jin­gi vie­ti­niai gy­ven­to­jai pa­si­ra­ši­nė­jo ir po­pie­ri­niuo­se pa­ra­šų rin­ki­mo la­puo­se. Ko­vo 30 die­ną, drau­ge su mu­zie­ju­je eks­kur­si­jas ve­dan­čiais Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos spe­cia­lis­tais, su­reng­ta at­vi­rų du­rų die­na, kuo­met taip pat bu­vo ga­li­ma iš­reikš­ti sa­vo pa­lai­ky­mą. Su­rink­ti 1 058 pa­ra­šai, ku­rie, su pra­šy­mu iš­sau­go­ti, per­duo­ti Kel­mės ra­jo­no val­džiai.

Šian­dien ga­li­me džiu­giai pra­neš­ti: mu­zie­jus iš­sau­go­tas, jis per­duo­tas Ty­tu­vė­nų mies­te­lio se­niū­ni­jai.

Įkur­ti gam­tos mu­zie­jų Ty­tu­vė­nuo­se, Kel­mės ra­jo­ne, bu­vo su­ma­ny­ta 1962 me­tais vie­na­me Gam­tos ap­sau­gos drau­gi­jos po­sė­dy­je. Šį spren­di­mą pa­ska­ti­no po­rei­kis po­pu­lia­rin­ti gam­tos ap­sau­gą, ypač jau­ni­mo, moks­lei­vių tar­pe. Bu­vęs drau­gi­jos pir­mi­nin­kas, tuo­me­ti­nis Miš­kų ūkio di­rek­to­rius, En­ri­kas Ju­ze­liū­nas, ėmė rū­pin­tis šiuo klau­si­mu.

Pag­rin­di­nė pro­ble­ma bu­vo eks­po­na­tai – kur jų gau­ti? Iš pra­džių bu­vo ap­si­ri­bo­ta kam­pe­liu miš­kų ūkio ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­tal­po­se, ku­ria­me įreng­ta eks­po­zi­ci­ja. Vė­liau mu­zie­jus per­si­kė­lė į di­des­nes pa­tal­pas, o gau­siau­siai eks­po­na­tais pa­si­pil­dė 1971 me­tais.

E. Ju­ze­liū­nas tu­rė­jo uni­ka­lų eks­po­na­tą – tau­ro ra­gus, ku­riuos iš­mai­nė į eks­po­zi­ci­jos įren­gi­mą. Šią is­to­ri­ją ži­no­me iš pa­ties E. Ju­ze­liū­no pa­sa­ko­ji­mo, 1998 me­tais iš­spaus­din­to ra­jo­no laik­raš­ty­je "Bi­čiu­lis": "Aš šiuos ra­gus nu­pir­kau iš P. Ga­nu­saus­ko 1959 m. ir, iš­sau­go­jęs juos dvy­li­ka me­tų, 1971 m. paau­ko­jau T. Iva­naus­ko zoo­lo­gi­jos mu­zie­jui. Pra­šiau tik prie ra­gų pri­seg­ti fun­da­to­riaus eti­ke­tę ir dviem mė­ne­siams iš­leis­ti zoo­lo­gi­jos mu­zie­jaus pre­pa­ra­to­rius da­ry­ti iš­kam­šas ku­ria­mam tuo­me­ti­nio miš­kų ūkio mu­zie­jui. At­ly­gi­ni­mą pre­pa­ra­to­riams su­mo­kė­jo miš­kų ūkis. Zoo­lo­gi­jos mu­zie­jaus di­rek­to­rius su to­mis są­ly­go­mis su­ti­ko, o man iš­da­vė pa­žy­mą apie do­va­no­tus ra­gus.". Ra­gai bu­vo ras­ti Ra­sei­nių ra­jo­ne, tuo­me­ti­nė­je Pa­go­ju­kų apy­lin­kė­je, Du­by­sos slė­ny­je ties Span­do­tų kai­mu. E. Ju­ze­liū­nas laiš­ke tei­gia, jog ra­gų am­žių – per 1 000 me­tų – nu­sta­tė gam­ti­nin­kas Ta­das Iva­naus­kas

Mu­zie­jus iš pra­džių įsi­kū­rė me­di­nio pa­sta­to da­ly­je Ty­tu­vė­nų miš­kų ūkio gy­ven­vie­tė­je, o po 1980-ųjų bu­vo per­kel­tas į nau­jas pa­tal­pas, kur yra iki šiol. Mu­zie­jaus veik­lai bu­vo pri­tai­ky­tas vi­sas me­di­nis pa­sta­tas, įreng­tos sa­lės, jau tu­ri­mi eks­po­na­tai pa­pil­dy­ti me­džio­to­jų do­va­no­to­mis iš­kam­šo­mis, vie­tos gy­ven­to­jų me­džio dar­bais. Il­gai­niui, jau ir po ne­prik­lau­so­my­bės at­ga­vi­mo, eks­po­na­tai bei pa­tal­pos pa­ma­žu bu­vo at­nau­ji­na­mi, kei­čia­mi Ty­tu­vė­nų urė­di­jos pa­stan­go­mis ir lė­šo­mis.

Ačiū vi­siems, pri­si­dė­ju­siems prie šio uni­ka­laus mu­zie­jaus iš­li­ki­mo!