Ar išjudins politikus vikšras košėje?

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
Rad­vi­liš­kio mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai Da­nu­tė Ma­ti­jo­šai­tie­nė ir Gin­tau­tas Lau­ri­kė­nas už­tik­ri­no: "Mie­ži­nės kruo­pos Liz­dei­kos gim­na­zi­jo­je ne­bu­vo eko­lo­giš­kos".
Kol Rad­vi­liš­kio po­li­ti­kai pe­ša­si, ku­ris ko­mi­te­tas tu­rė­tų aiš­kin­tis moks­lei­vių mai­ti­ni­mo pe­ri­pe­ti­jas, į mais­tą ra­jo­no mo­kyk­loms tie­kian­čios ir už tai mi­li­jo­ni­nės su­mos su­lauk­sian­čios kon­kur­so lai­mė­to­jos – VšĮ "Bru­ne­ros" dar­žą kren­ta vis nau­ji ak­me­nys.
Ar iš­ju­dins spren­di­mus ko­šė­je moks­lei­vės ap­tik­tas vikš­ras?

Po­sė­dis pra­si­dė­jo nuo "peš­ty­nių"

Tą pa­čią die­ną, kai ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo su­šauk­tas moks­lei­vių mai­ti­ni­mo pro­ble­mas tu­rė­jęs spręs­ti Kont­ro­lės ko­mi­te­to po­sė­dis, Rad­vi­liš­kio Liz­dei­kos gim­na­zi­jo­je ki­lo ažio­ta­žas dėl vikš­ro, ku­rį mie­ži­nių kruo­pų ko­šė­je ap­ti­ko val­gyk­lo­je pie­ta­vu­si gim­na­zi­jos ant­ro­kė.

Gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Ina Ba­ja­raus­kai­tė apie in­ci­den­tą pra­ne­šė mais­tą ra­jo­no mo­kyk­loms tie­kian­čios VšĮ "Bru­ne­ros" ad­mi­nist­ra­ci­jai, Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bai.

Su­rea­guo­ta bu­vo žai­biš­kai – ko­šės mo­kyk­los val­gyk­lo­je ne­be­li­ko.

Į įstai­gą at­vy­kę ra­jo­no Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos spe­cia­lis­tai ap­žiū­rė­jo ko­šės gu­mu­lą, ant ku­rio ma­tė­si gel­to­nos spal­vos vikš­ras, ir uti­li­za­vi­mui su­krau­tus apie 2 ki­log­ra­mus ko­šės. Jo­je nei vikš­rų, nei kir­mė­lių neap­tik­ta.

Ta­čiau Kont­ro­lės ko­mi­te­to po­sė­dis pra­si­dė­jo ne nuo mai­ti­ni­mo pro­ble­mų nag­ri­nė­ji­mo, dėl ku­rių ir bu­vo su­kvies­ti jo da­ly­viai, ir ne nuo Liz­dei­kos gim­na­zi­jo­je ki­lu­sio in­ci­den­to, o nuo po­li­ti­kų "peš­ty­nių".

Val­dan­čia­jai dau­gu­mai pri­klau­san­tis kon­ser­va­to­rius Eu­ge­ni­jus Pra­ne­vi­čius ėmė žer­ti prie­kaiš­tus opo­zi­ci­jo­je esan­čiam Kont­ro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui Ka­zi­mie­rui Rač­kaus­kiui.

E. Pra­ne­vi­čius ne­sup­ra­to, ko­dėl šis ko­mi­te­tas svars­to klau­si­mus, ku­riuos nag­ri­nė­ti jau ėmė­si Ta­ry­bos pa­ves­tas Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­tas ir įvar­di­jo tai ne­rei­ka­lin­ga kon­ku­ren­ci­ja ir ne­tgi ne­ko­le­giš­ku bei ne­pa­do­riu poel­giu.

Kol opo­nen­tai gin­či­jo­si, ku­ris ko­mi­te­tas ku­riam li­pa ant kul­nų, po­sė­dy­je da­ly­vau­jan­tys vi­suo­me­nės at­sto­vai tai įvar­di­jo be­ver­tė­mis par­ti­jų peš­ty­nė­mis dėl me­na­mos au­reo­lės.

Pro gy­ven­to­jų akis ne­pras­ly­do ir so­cia­li­nė­je erd­vė­je pa­sta­ruo­ju me­tu pa­si­ro­džiu­sios val­džios at­sto­vų nuo­trau­kos su prie­ra­šais, ku­rio­je mo­kyk­lo­je jie pie­ta­vo, ką val­gė ir kaip jiems tai pa­ti­ko.

Mais­to ver­tin­to­jų vaid­me­nį pa­si­sa­vi­nu­siems ir to­kiu bū­du be­si­rek­la­muo­jan­tiems val­džios at­sto­vams pa­siū­ly­ta grįž­ti į žmo­nių, o ne po­li­ti­kų vė­žes.

Spe­cia­lūs rei­ka­la­vi­mai iš­stū­mė kon­ku­ren­tus

Do­mė­tis moks­lei­vių mai­ti­ni­mu po­li­ti­kai ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vai ėmė po to, kai so­cia­li­nė­je erd­vė­je pra­dė­ta dis­ku­tuo­ti dėl šiais me­tais ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų pa­si­ra­šy­tos 1 mi­li­jo­no 127 tūks­tan­čių eu­rų ver­tės tre­jų me­tų truk­mės vai­kų ir mo­ki­nių mai­ti­ni­mo pa­slau­gos su­tar­ties su VšĮ "Bru­ne­ros".

Dis­ku­si­jų su­kė­lė ne tik išau­gu­si pa­slau­gos kai­na, bet ir pir­kė­jo – Rad­vi­liš­kio sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to pa­slau­gų cent­ro pa­teik­tos pir­ki­mo są­ly­gos, ku­rio­se, be kai­nos, bu­vo nu­ro­dy­tos ir ki­tos: val­gia­raš­čiuo­se pa­nau­do­ti eko­lo­giš­ki mais­to pro­duk­tai, į mai­ti­ni­mo pro­ce­są įdieg­ta elekt­ro­ni­nė sis­te­ma bei mais­to tech­no­lo­go pa­tir­tis.

Elekt­ro­ni­nė at­si­skai­ty­mo pa­slau­ga pa­ki­šo ko­ją "Bru­ne­ros" var­žo­vams ir juos eli­mi­na­vo iš kon­kur­so, tad lai­mė­to­ja ta­po vie­nin­te­lė sa­ly­gas ati­ti­ku­si "Bru­ne­ros" bend­ro­vė (bu­vęs "Kre­tin­gos mais­tas").

Ta­čiau da­bar ima aiš­kė­ti, jog elekt­ro­ni­nė pa­slau­ga mo­kyk­loms lyg ir ne­la­bai rei­ka­lin­ga – ja kol kas nau­do­ja­si tik trys mo­ky­mo įstai­gos, iš ku­rių dvi – V. Ku­dir­kos pro­gim­na­zi­ja ir Alks­niu­pių pa­grin­di­nė mo­kyk­la ja nau­do­jo­si dar iki su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo. Tad no­ri ne­no­ri per­ša­si min­tis: gal šis rei­ka­la­vi­mas bu­vo per­tek­li­nis?

Juo la­biau, kad mo­kyk­lų va­do­vų prieš kon­kur­są nie­kas net ne­klau­sė, ar bus ši pa­slau­ga rei­ka­lin­ga. Ji im­ta ir tie­siog įra­šy­ta į kon­kur­so są­ly­gas.

Ki­lo abe­jo­nių ir dėl pro­duk­tų eko­lo­giš­ku­mo, ka­dan­gi, kaip aiš­kė­ja, nė­ra jo­kios kont­ro­lės, ar mais­tui nau­do­ja­mi pro­duk­tai tik­rai yra eko­lo­giš­ki.

Sis­te­ma pri­ta­po tik V. Ku­dir­kos pro­gim­na­zi­jo­je

Di­džiau­sią elekt­ro­ni­nės at­si­skai­ty­mo už mais­tą sis­te­mos pa­tir­tį tu­rin­čios V. Ku­dir­kos pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rė sa­ko neį­si­vaiz­duo­jan­ti, kaip jie gy­ven­tų "be šio iš­ma­nu­mo". Mo­kyk­lo­je su va­di­na­mo­sio­mis elekt­ro­ni­nė­mis apy­ran­kė­mis at­si­skai­to 400 pro­gim­na­zi­jos mo­ki­nių.

Ta­čiau pro­gim­na­zi­jos va­do­vė pri­pa­ži­no, jog te­ko in­ves­tuo­ti ne­ma­žai lai­ko, kol tė­vams bu­vo išaiš­kin­ti šios sis­te­mos pri­va­lu­mai – ga­li­my­bė in­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­je ma­ty­ti, ką ir ka­da val­go ta­vo vai­kas, už­si­tik­ri­ni­mas, kad jis šios in­ter­ne­tu pa­pil­do­mos są­skai­tos ne­pa­nau­dos ne­svei­kiems ska­nės­tams ki­tur ir ne­tgi išanks­ti­nis me­niu pa­si­rin­ki­mas.

R. Da­gie­nės tei­gi­mu, pro­ble­mų dėl mai­ti­ni­mo bū­ta anks­čiau, o da­bar esą nu­si­skun­di­mų ne­be­gau­na­ma.

Bet, pa­vyz­džiui, Vaiž­gan­to pro­gim­na­zi­jo­je apy­ran­kes iš 412 mo­ki­nių įsi­gi­jo tik 100. Anot mo­kyk­los di­rek­to­rės Ni­jo­lės Kru­šie­nės, prie­var­ta apy­ran­kių neuž­dė­si – dau­gu­mai tė­vų esą yra pa­to­giau vai­kams duo­ti gry­nų­jų pi­ni­gų.

Nei apy­ran­kių, nei laik­ro­du­kų ne­no­ri ir Liz­dei­kos gim­na­zi­jos gim­na­zis­tai. Pa­sak di­rek­to­rės I. Ba­ja­raus­kai­tės, jų mo­ki­niai ap­skri­tai ma­žai val­go gim­na­zi­jos val­gyk­lo­je – vy­res­nie­ji au­to­mo­bi­liais va­žiuo­ja pie­tau­ti į ka­vi­nes bei de­ga­li­nes, o jau­nes­nie­ji ei­na į ar­ti­miau­sius pre­ky­bos cent­rus ir per­ka ban­de­les, ap­kep­tus kol­dū­nus.

Iš 42 ga­lin­čių gau­ti ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą val­gyk­lo­je val­go vos ke­li, mais­tą už pi­ni­gus per­ka ir­gi ne­daug liz­dei­kie­čių – apie 30.

Nei val­gan­čių­jų mo­kyk­los val­gyk­lo­je skai­čiu­mi, nei mais­to ko­ky­be ne­si­skun­dė Gra­ži­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Lais­vū­nas Vai­čiū­nas. Pa­sak jo, jų mo­kyk­lo­je apie treč­da­lis vai­kų gau­na ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą, daug mo­ki­nių val­go ir už tė­vų duo­da­mus pi­ni­gus. Esą ne­ma­žai val­gyk­lo­je ir pie­tau­jan­čių pe­da­go­gų.

Jis pa­ts ir­gi ten val­go ir ne­si­skun­džia: pa­si­rin­ki­mas yra di­de­lis, po­rci­jos nor­ma­lios, o pa­sa­ky­mai ska­nu-ne­ska­nu esą ne­tu­rė­tų bū­ti ver­ti­na­mi, nes tai – in­di­vi­dua­lus da­ly­kas.

Val­gan­tys mo­kyk­lo­se že­ria prie­kaiš­tus

Ta­čiau į ko­mi­te­to po­sė­dį atė­ję mo­ki­nių tė­vai ir moks­lei­viai prie­kaiš­tų mais­to ga­min­to­jams tu­rė­jo.

"Jūs atei­kit į mo­kyk­lą pa­val­gy­ti ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti ne vie­ną kar­tą, o vi­są mė­ne­sį. Ta­da ži­no­sit, kiek kar­tų per sa­vai­tę rei­kia val­gy­ti kot­le­tus, ko­kia jų ir kruo­pų ko­ky­bė ir ko­dėl vai­kai sa­ko, kad jiems ne­ska­nu", – prie­kaiš­tus po­li­ti­kams žė­rė vie­nos mo­kyk­los mo­ky­to­ja ir ma­ma, – "Du skir­tin­gi da­ly­kai yra kruo­pos na­muo­se ir kruo­pos – val­gyk­lo­je. Ma­no sū­nus sa­ko: "Už 2 eu­rus aš ka­vi­nė­je pa­val­gy­siu daug dau­giau. Ir ten ne­pa­duos at­vė­su­sio ar pri­de­gu­sio mais­to".

Ko­dėl pro­ble­mų nė­ra dar­že­liuo­se? To­dėl, kad ten vai­kams ga­mi­na vie­tos vi­rė­jos".

Žo­džių į va­tą ne­vy­nio­jo ir iš Še­du­vos at­vy­ku­si moks­lei­vė: "Pas mus su mais­to pa­si­rin­ki­mu – "ša­kės". Mė­sa – at­ša­lu­si, gu­mi­nė. Kruo­pos šal­tos".

"Kai kas nors at­va­žiuo­ja tik­rin­ti, tą die­ną ir po­rci­jos bū­na nor­ma­lios, ir val­gyk­los dar­buo­to­jos ma­lo­nios. Ki­tą die­ną – vėl tas pa­ts. Pa­tie­ka­lų pa­si­rin­ki­mas ma­žas", – tie­siai švie­siai žė­rė rad­vi­liš­kie­tė moks­lei­vė.

Dar vie­na ma­ma prie­kaiš­ta­vo, jog už pi­ni­gus val­gan­tys vai­kai ne­spė­ja pa­val­gy­ti per per­trau­ką ir dėl to vė­luo­ja į pa­mo­kas.

Sa­vo žo­dį dėl pro­duk­tų ta­rė ir ra­jo­no Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos spe­cia­lis­tai – Da­nu­tė Ma­ti­jo­šai­tie­nė ir Gin­tau­tas Lau­ri­kė­nas.

Jų tei­gi­mu, vi­zua­liai pa­tik­rin­ti, ar pa­tie­ka­lai pa­ga­min­ti iš eko­lo­giš­kų ža­lia­vų, neį­ma­no­ma. Tą ga­li pa­ro­dy­ti ne­bent žy­mė­ji­mas ant pa­kuo­tės ir do­ku­men­tai. Ta­čiau ko­kia mor­ka įdė­ta į sriu­bą: pa­gal do­ku­men­tą – eko­lo­giš­ka ar įpras­ti­nė, ne­pa­sa­ky­si.

Ta­čiau spe­cia­lis­tai už­tik­ri­no: kruo­pų ko­šė Liz­dei­kos gim­na­zi­jo­je, dėl ku­rios ki­lo in­ci­den­tas, bu­vo iš­vir­ta iš nee­ko­lo­giš­kų kruo­pų. Tą pa­ro­dė įpras­ti­nis jų pa­kuo­tės žy­mė­ji­mas. Be to, anot spe­cia­lis­tų, UAB "Šir­mu­lis", iš ku­rio pa­tiek­tų kruo­pų bu­vo iš­vir­ta ko­šė, eko­lo­giš­kų jų ne­tie­kia.

Kad rei­kia aiš­kin­tis ne į pa­tie­ka­lo įkri­tu­sio plau­ko ar kir­mė­lės is­to­ri­ją, o es­mę – ar yra vyk­do­mos pir­ki­mo są­ly­gos, ar tie­kia­ma eko­lo­giš­ka ža­lia­va, sa­vo nuo­mo­nę iš­reiš­kė Kont­ro­lės ko­mi­te­to na­rė Z. Žvi­kie­nė.

Ta­ry­bos Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką Jus­ti­ną Kvėg­lį su­ne­ra­mi­no fak­tas, kad ne­mo­ka­mai val­gan­tys vai­kai ne­tu­ri pa­tie­ka­lų pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bės.

"Tai di­di­na at­skir­tį, pa­šai­pas, už­gau­lio­ji­mus. Kuo šis vai­kas blo­ges­nis nei tas, ku­ris val­go už pi­ni­gus? Mo­kyk­lų va­do­vai pri­va­lo tai iš­gy­ven­din­ti. Jei ma­no vai­kas bū­tų taip iš­skir­tas, jis ten ne­val­gy­tų", – pa­si­pik­ti­ni­mo ne­slė­pė jau­nas po­li­ti­kas.

Abie­jų ko­mi­te­tų ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vų pa­ti­ki­ni­mu, įvy­kęs mo­ki­nių mai­ti­ni­mo ap­svars­ty­mas ne­bus tik paukš­čiu­kas prie nu­veik­tų dar­bų – esą ir to­liau bus lan­ko­ma­si mo­kyk­lo­se kar­tu su spe­cia­lis­tais, aiš­ki­na­ma­si si­tua­ci­ja, ku­ri vė­liau bus api­bend­rin­ta ir priim­ti vie­no­kie ar ki­to­kie spren­di­mai.

"Bru­ne­ros" po­zi­ci­ja

"Šiau­lių kraš­tas" apie ko­mi­te­te ap­ta­ri­nė­tas pro­ble­mas pa­si­tei­ra­vo VšĮ "Bru­ne­ros". Re­dak­ci­jai at­sa­kė įmo­nės Mar­ke­tin­go sky­riaus va­do­vė Sil­va PET­RI­KAUS­KIE­NĖ.

"Esa­me la­bai su­si­rū­pi­nę dėl si­tua­ci­jos Liz­dei­kos gim­na­zi­jo­je, su ku­ria te­ko su­si­dur­ti gim­na­zis­tei. Už­tik­ri­na­me, kad ne­dels­da­mi ėmė­mės vi­sų prie­mo­nių šiai si­tua­ci­jai iš­tir­ti bei ap­lin­ky­bėms iš­siaiš­kin­ti.

Bi­rios kruo­pų ko­šės ga­my­bai bu­vo nau­do­ja­mos tie­kė­jo UAB "Šir­mu­lis" tie­kia­mos mie­ži­nės kruo­pos. Šios kruo­pos ne­del­siant, mo­kyk­los at­sto­vų aki­vaiz­do­je, bu­vo išim­tos iš ga­my­bos, tie­kė­jas įspė­tas.

Ne pla­ni­ne tvar­ka de­zin­fe­kuo­tos ža­lia­vų san­dė­lia­vi­mo len­ty­nos. Vir­tu­vės dar­buo­to­jos pa­kar­to­ti­nai su­pa­žin­din­tos su mais­to sau­gos ir ge­ros hi­gie­nos pra­kti­kos tai­syk­lė­mis.

In­for­muo­ja­me, kad nuo­lat at­lie­ka­me pre­ven­ci­nius pa­tik­ri­ni­mus vi­so­se įmo­nės ap­tar­nau­ja­muo­se ob­jek­tuo­se. Kont­ro­liuo­ja­me mais­to sau­gos ir hi­gie­nos rei­ka­la­vi­mų lai­ky­mą­si bend­ro­vė­je bei tik­ri­na­me tie­kė­jų at­ve­ža­mus pro­duk­tus.

Įmo­nės vi­daus au­di­to­riai vyk­do ty­ri­mą. De­da­me vi­sas pa­stan­gas, kad tiks­lios įvy­kio prie­žas­tys bū­tų kuo grei­čiau išaiš­kin­tos ir iš­sa­miai iš­tir­tos".

Pa­sak S. Pet­ri­kaus­kie­nės, elekt­ro­ni­nio at­si­skai­ty­mo sis­te­ma įdieg­ta 15-oje Rad­vi­liš­kio ra­jo­no mo­kyk­lų. Mo­kyk­lų va­do­vy­bei iš­siųs­tas rek­la­mi­nis fil­mu­kas apie e-pi­ni­gi­nę, jos ga­li­my­bes ir tei­kia­mas nau­das, val­gyk­lo­se pa­ka­bin­ti rek­la­mi­niai pla­ka­tai su in­for­ma­ci­ja apie elekt­ro­ni­nį at­si­skai­ty­mą mo­kyk­los val­gyk­lo­je.

S. Pet­ri­kaus­kie­nė pa­ti­ki­no, jog bend­ro­vė veik­lą vyk­do lai­ky­da­ma­si vi­sų su­tar­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų. Vir­tu­vės dar­buo­to­jų dar­bą nuo­lat kont­ro­liuo­ja įmo­nės vi­daus au­di­tas, ki­ti spe­cia­lis­tai. Vals­ty­bės kont­ro­liuo­jan­čios ins­ti­tu­ci­jos taip pat nuo­lat vyk­do pa­tik­ri­ni­mus.

Pa­sak  jos, bend­ro­vė skun­dų dėl at­ša­lu­sio ar ne­ko­ky­biš­ko mais­to nė­ra ga­vu­si.

"Dėl eko­lo­giš­kų pro­duk­tų – yra ir to­kių, ir to­kių. Da­bar, kiek ži­nau, tu­rė­tų at­vež­ti eko­lo­giš­kų", – re­dak­ci­jai sa­kė S. Pet­ri­kaus­kie­nė.

Komentarai

Katerpileris    Tre, 2019-11-20 / 06:27
tas pageltonaves kirminiokas-garantuotai ir Briuselines labdaros ir mislijama,kad mokiniai bet ka sules,pavadinus ekologijomis.Auksini bizni daro-faktas kaip blynas,kirminiokai labai riebus,tai ir aliejaus bus sutaupoma......
labai juokinga katerpileriui    Tre, 2019-11-20 / 07:44
Iš kur virtoje košėje gali atsirasti gyvas, žalias kirminas ? Gal iš namų atsinešta ir įdėta, filmų apie aferistus prisižiūrėjus ? O politikai rimtai svarsto ...... Katerpileriai ir vatnykai briuseline labdara vadina.
Nuomonė    Tre, 2019-11-20 / 13:39
Užtektų savaitę rytais pakontroliuoti, kas išrašyta sąskaitose mokyklų valgykloms ir kas atvežama. Ar rasit ten išrašytus kiekius karbonadų, sprandinės, vištienos file ir pan., ar tiesiog kotletinę ir nuopjovas?
Mama    Ket, 2019-11-21 / 08:42
svarsto komitetai, tarybos, bet kai Taryboje yra virš 70 metų asmenys, vargiai jie supranta šiuolaikines problemas, vargiai pasistengs dėl anūkų ar proanūkų! Vykyt lauk senelius, ir tegul jaunimas eina darbų dirbt!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.