Ar išjudins politikus vikšras košėje?

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
Rad­vi­liš­kio mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai Da­nu­tė Ma­ti­jo­šai­tie­nė ir Gin­tau­tas Lau­ri­kė­nas už­tik­ri­no: "Mie­ži­nės kruo­pos Liz­dei­kos gim­na­zi­jo­je ne­bu­vo eko­lo­giš­kos".
Kol Rad­vi­liš­kio po­li­ti­kai pe­ša­si, ku­ris ko­mi­te­tas tu­rė­tų aiš­kin­tis moks­lei­vių mai­ti­ni­mo pe­ri­pe­ti­jas, į mais­tą ra­jo­no mo­kyk­loms tie­kian­čios ir už tai mi­li­jo­ni­nės su­mos su­lauk­sian­čios kon­kur­so lai­mė­to­jos – VšĮ "Bru­ne­ros" dar­žą kren­ta vis nau­ji ak­me­nys.
Ar iš­ju­dins spren­di­mus ko­šė­je moks­lei­vės ap­tik­tas vikš­ras?

Po­sė­dis pra­si­dė­jo nuo "peš­ty­nių"

Tą pa­čią die­ną, kai ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo su­šauk­tas moks­lei­vių mai­ti­ni­mo pro­ble­mas tu­rė­jęs spręs­ti Kont­ro­lės ko­mi­te­to po­sė­dis, Rad­vi­liš­kio Liz­dei­kos gim­na­zi­jo­je ki­lo ažio­ta­žas dėl vikš­ro, ku­rį mie­ži­nių kruo­pų ko­šė­je ap­ti­ko val­gyk­lo­je pie­ta­vu­si gim­na­zi­jos ant­ro­kė.

Gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Ina Ba­ja­raus­kai­tė apie in­ci­den­tą pra­ne­šė mais­tą ra­jo­no mo­kyk­loms tie­kian­čios VšĮ "Bru­ne­ros" ad­mi­nist­ra­ci­jai, Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bai.

Su­rea­guo­ta bu­vo žai­biš­kai – ko­šės mo­kyk­los val­gyk­lo­je ne­be­li­ko.

Į įstai­gą at­vy­kę ra­jo­no Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos spe­cia­lis­tai ap­žiū­rė­jo ko­šės gu­mu­lą, ant ku­rio ma­tė­si gel­to­nos spal­vos vikš­ras, ir uti­li­za­vi­mui su­krau­tus apie 2 ki­log­ra­mus ko­šės. Jo­je nei vikš­rų, nei kir­mė­lių neap­tik­ta.

Ta­čiau Kont­ro­lės ko­mi­te­to po­sė­dis pra­si­dė­jo ne nuo mai­ti­ni­mo pro­ble­mų nag­ri­nė­ji­mo, dėl ku­rių ir bu­vo su­kvies­ti jo da­ly­viai, ir ne nuo Liz­dei­kos gim­na­zi­jo­je ki­lu­sio in­ci­den­to, o nuo po­li­ti­kų "peš­ty­nių".

Val­dan­čia­jai dau­gu­mai pri­klau­san­tis kon­ser­va­to­rius Eu­ge­ni­jus Pra­ne­vi­čius ėmė žer­ti prie­kaiš­tus opo­zi­ci­jo­je esan­čiam Kont­ro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui Ka­zi­mie­rui Rač­kaus­kiui.

E. Pra­ne­vi­čius ne­sup­ra­to, ko­dėl šis ko­mi­te­tas svars­to klau­si­mus, ku­riuos nag­ri­nė­ti jau ėmė­si Ta­ry­bos pa­ves­tas Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­tas ir įvar­di­jo tai ne­rei­ka­lin­ga kon­ku­ren­ci­ja ir ne­tgi ne­ko­le­giš­ku bei ne­pa­do­riu poel­giu.

Kol opo­nen­tai gin­či­jo­si, ku­ris ko­mi­te­tas ku­riam li­pa ant kul­nų, po­sė­dy­je da­ly­vau­jan­tys vi­suo­me­nės at­sto­vai tai įvar­di­jo be­ver­tė­mis par­ti­jų peš­ty­nė­mis dėl me­na­mos au­reo­lės.

Pro gy­ven­to­jų akis ne­pras­ly­do ir so­cia­li­nė­je erd­vė­je pa­sta­ruo­ju me­tu pa­si­ro­džiu­sios val­džios at­sto­vų nuo­trau­kos su prie­ra­šais, ku­rio­je mo­kyk­lo­je jie pie­ta­vo, ką val­gė ir kaip jiems tai pa­ti­ko.

Mais­to ver­tin­to­jų vaid­me­nį pa­si­sa­vi­nu­siems ir to­kiu bū­du be­si­rek­la­muo­jan­tiems val­džios at­sto­vams pa­siū­ly­ta grįž­ti į žmo­nių, o ne po­li­ti­kų vė­žes.

Spe­cia­lūs rei­ka­la­vi­mai iš­stū­mė kon­ku­ren­tus

Do­mė­tis moks­lei­vių mai­ti­ni­mu po­li­ti­kai ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vai ėmė po to, kai so­cia­li­nė­je erd­vė­je pra­dė­ta dis­ku­tuo­ti dėl šiais me­tais ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų pa­si­ra­šy­tos 1 mi­li­jo­no 127 tūks­tan­čių eu­rų ver­tės tre­jų me­tų truk­mės vai­kų ir mo­ki­nių mai­ti­ni­mo pa­slau­gos su­tar­ties su VšĮ "Bru­ne­ros".

Dis­ku­si­jų su­kė­lė ne tik išau­gu­si pa­slau­gos kai­na, bet ir pir­kė­jo – Rad­vi­liš­kio sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to pa­slau­gų cent­ro pa­teik­tos pir­ki­mo są­ly­gos, ku­rio­se, be kai­nos, bu­vo nu­ro­dy­tos ir ki­tos: val­gia­raš­čiuo­se pa­nau­do­ti eko­lo­giš­ki mais­to pro­duk­tai, į mai­ti­ni­mo pro­ce­są įdieg­ta elekt­ro­ni­nė sis­te­ma bei mais­to tech­no­lo­go pa­tir­tis.

Elekt­ro­ni­nė at­si­skai­ty­mo pa­slau­ga pa­ki­šo ko­ją "Bru­ne­ros" var­žo­vams ir juos eli­mi­na­vo iš kon­kur­so, tad lai­mė­to­ja ta­po vie­nin­te­lė sa­ly­gas ati­ti­ku­si "Bru­ne­ros" bend­ro­vė (bu­vęs "Kre­tin­gos mais­tas").

Ta­čiau da­bar ima aiš­kė­ti, jog elekt­ro­ni­nė pa­slau­ga mo­kyk­loms lyg ir ne­la­bai rei­ka­lin­ga – ja kol kas nau­do­ja­si tik trys mo­ky­mo įstai­gos, iš ku­rių dvi – V. Ku­dir­kos pro­gim­na­zi­ja ir Alks­niu­pių pa­grin­di­nė mo­kyk­la ja nau­do­jo­si dar iki su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo. Tad no­ri ne­no­ri per­ša­si min­tis: gal šis rei­ka­la­vi­mas bu­vo per­tek­li­nis?

Juo la­biau, kad mo­kyk­lų va­do­vų prieš kon­kur­są nie­kas net ne­klau­sė, ar bus ši pa­slau­ga rei­ka­lin­ga. Ji im­ta ir tie­siog įra­šy­ta į kon­kur­so są­ly­gas.

Ki­lo abe­jo­nių ir dėl pro­duk­tų eko­lo­giš­ku­mo, ka­dan­gi, kaip aiš­kė­ja, nė­ra jo­kios kont­ro­lės, ar mais­tui nau­do­ja­mi pro­duk­tai tik­rai yra eko­lo­giš­ki.

Sis­te­ma pri­ta­po tik V. Ku­dir­kos pro­gim­na­zi­jo­je

Di­džiau­sią elekt­ro­ni­nės at­si­skai­ty­mo už mais­tą sis­te­mos pa­tir­tį tu­rin­čios V. Ku­dir­kos pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rė sa­ko neį­si­vaiz­duo­jan­ti, kaip jie gy­ven­tų "be šio iš­ma­nu­mo". Mo­kyk­lo­je su va­di­na­mo­sio­mis elekt­ro­ni­nė­mis apy­ran­kė­mis at­si­skai­to 400 pro­gim­na­zi­jos mo­ki­nių.

Ta­čiau pro­gim­na­zi­jos va­do­vė pri­pa­ži­no, jog te­ko in­ves­tuo­ti ne­ma­žai lai­ko, kol tė­vams bu­vo išaiš­kin­ti šios sis­te­mos pri­va­lu­mai – ga­li­my­bė in­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­je ma­ty­ti, ką ir ka­da val­go ta­vo vai­kas, už­si­tik­ri­ni­mas, kad jis šios in­ter­ne­tu pa­pil­do­mos są­skai­tos ne­pa­nau­dos ne­svei­kiems ska­nės­tams ki­tur ir ne­tgi išanks­ti­nis me­niu pa­si­rin­ki­mas.

R. Da­gie­nės tei­gi­mu, pro­ble­mų dėl mai­ti­ni­mo bū­ta anks­čiau, o da­bar esą nu­si­skun­di­mų ne­be­gau­na­ma.

Bet, pa­vyz­džiui, Vaiž­gan­to pro­gim­na­zi­jo­je apy­ran­kes iš 412 mo­ki­nių įsi­gi­jo tik 100. Anot mo­kyk­los di­rek­to­rės Ni­jo­lės Kru­šie­nės, prie­var­ta apy­ran­kių neuž­dė­si – dau­gu­mai tė­vų esą yra pa­to­giau vai­kams duo­ti gry­nų­jų pi­ni­gų.

Nei apy­ran­kių, nei laik­ro­du­kų ne­no­ri ir Liz­dei­kos gim­na­zi­jos gim­na­zis­tai. Pa­sak di­rek­to­rės I. Ba­ja­raus­kai­tės, jų mo­ki­niai ap­skri­tai ma­žai val­go gim­na­zi­jos val­gyk­lo­je – vy­res­nie­ji au­to­mo­bi­liais va­žiuo­ja pie­tau­ti į ka­vi­nes bei de­ga­li­nes, o jau­nes­nie­ji ei­na į ar­ti­miau­sius pre­ky­bos cent­rus ir per­ka ban­de­les, ap­kep­tus kol­dū­nus.

Iš 42 ga­lin­čių gau­ti ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą val­gyk­lo­je val­go vos ke­li, mais­tą už pi­ni­gus per­ka ir­gi ne­daug liz­dei­kie­čių – apie 30.

Nei val­gan­čių­jų mo­kyk­los val­gyk­lo­je skai­čiu­mi, nei mais­to ko­ky­be ne­si­skun­dė Gra­ži­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Lais­vū­nas Vai­čiū­nas. Pa­sak jo, jų mo­kyk­lo­je apie treč­da­lis vai­kų gau­na ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą, daug mo­ki­nių val­go ir už tė­vų duo­da­mus pi­ni­gus. Esą ne­ma­žai val­gyk­lo­je ir pie­tau­jan­čių pe­da­go­gų.

Jis pa­ts ir­gi ten val­go ir ne­si­skun­džia: pa­si­rin­ki­mas yra di­de­lis, po­rci­jos nor­ma­lios, o pa­sa­ky­mai ska­nu-ne­ska­nu esą ne­tu­rė­tų bū­ti ver­ti­na­mi, nes tai – in­di­vi­dua­lus da­ly­kas.

Val­gan­tys mo­kyk­lo­se že­ria prie­kaiš­tus

Ta­čiau į ko­mi­te­to po­sė­dį atė­ję mo­ki­nių tė­vai ir moks­lei­viai prie­kaiš­tų mais­to ga­min­to­jams tu­rė­jo.

"Jūs atei­kit į mo­kyk­lą pa­val­gy­ti ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti ne vie­ną kar­tą, o vi­są mė­ne­sį. Ta­da ži­no­sit, kiek kar­tų per sa­vai­tę rei­kia val­gy­ti kot­le­tus, ko­kia jų ir kruo­pų ko­ky­bė ir ko­dėl vai­kai sa­ko, kad jiems ne­ska­nu", – prie­kaiš­tus po­li­ti­kams žė­rė vie­nos mo­kyk­los mo­ky­to­ja ir ma­ma, – "Du skir­tin­gi da­ly­kai yra kruo­pos na­muo­se ir kruo­pos – val­gyk­lo­je. Ma­no sū­nus sa­ko: "Už 2 eu­rus aš ka­vi­nė­je pa­val­gy­siu daug dau­giau. Ir ten ne­pa­duos at­vė­su­sio ar pri­de­gu­sio mais­to".

Ko­dėl pro­ble­mų nė­ra dar­že­liuo­se? To­dėl, kad ten vai­kams ga­mi­na vie­tos vi­rė­jos".

Žo­džių į va­tą ne­vy­nio­jo ir iš Še­du­vos at­vy­ku­si moks­lei­vė: "Pas mus su mais­to pa­si­rin­ki­mu – "ša­kės". Mė­sa – at­ša­lu­si, gu­mi­nė. Kruo­pos šal­tos".

"Kai kas nors at­va­žiuo­ja tik­rin­ti, tą die­ną ir po­rci­jos bū­na nor­ma­lios, ir val­gyk­los dar­buo­to­jos ma­lo­nios. Ki­tą die­ną – vėl tas pa­ts. Pa­tie­ka­lų pa­si­rin­ki­mas ma­žas", – tie­siai švie­siai žė­rė rad­vi­liš­kie­tė moks­lei­vė.

Dar vie­na ma­ma prie­kaiš­ta­vo, jog už pi­ni­gus val­gan­tys vai­kai ne­spė­ja pa­val­gy­ti per per­trau­ką ir dėl to vė­luo­ja į pa­mo­kas.

Sa­vo žo­dį dėl pro­duk­tų ta­rė ir ra­jo­no Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos spe­cia­lis­tai – Da­nu­tė Ma­ti­jo­šai­tie­nė ir Gin­tau­tas Lau­ri­kė­nas.

Jų tei­gi­mu, vi­zua­liai pa­tik­rin­ti, ar pa­tie­ka­lai pa­ga­min­ti iš eko­lo­giš­kų ža­lia­vų, neį­ma­no­ma. Tą ga­li pa­ro­dy­ti ne­bent žy­mė­ji­mas ant pa­kuo­tės ir do­ku­men­tai. Ta­čiau ko­kia mor­ka įdė­ta į sriu­bą: pa­gal do­ku­men­tą – eko­lo­giš­ka ar įpras­ti­nė, ne­pa­sa­ky­si.

Ta­čiau spe­cia­lis­tai už­tik­ri­no: kruo­pų ko­šė Liz­dei­kos gim­na­zi­jo­je, dėl ku­rios ki­lo in­ci­den­tas, bu­vo iš­vir­ta iš nee­ko­lo­giš­kų kruo­pų. Tą pa­ro­dė įpras­ti­nis jų pa­kuo­tės žy­mė­ji­mas. Be to, anot spe­cia­lis­tų, UAB "Šir­mu­lis", iš ku­rio pa­tiek­tų kruo­pų bu­vo iš­vir­ta ko­šė, eko­lo­giš­kų jų ne­tie­kia.

Kad rei­kia aiš­kin­tis ne į pa­tie­ka­lo įkri­tu­sio plau­ko ar kir­mė­lės is­to­ri­ją, o es­mę – ar yra vyk­do­mos pir­ki­mo są­ly­gos, ar tie­kia­ma eko­lo­giš­ka ža­lia­va, sa­vo nuo­mo­nę iš­reiš­kė Kont­ro­lės ko­mi­te­to na­rė Z. Žvi­kie­nė.

Ta­ry­bos Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką Jus­ti­ną Kvėg­lį su­ne­ra­mi­no fak­tas, kad ne­mo­ka­mai val­gan­tys vai­kai ne­tu­ri pa­tie­ka­lų pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bės.

"Tai di­di­na at­skir­tį, pa­šai­pas, už­gau­lio­ji­mus. Kuo šis vai­kas blo­ges­nis nei tas, ku­ris val­go už pi­ni­gus? Mo­kyk­lų va­do­vai pri­va­lo tai iš­gy­ven­din­ti. Jei ma­no vai­kas bū­tų taip iš­skir­tas, jis ten ne­val­gy­tų", – pa­si­pik­ti­ni­mo ne­slė­pė jau­nas po­li­ti­kas.

Abie­jų ko­mi­te­tų ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vų pa­ti­ki­ni­mu, įvy­kęs mo­ki­nių mai­ti­ni­mo ap­svars­ty­mas ne­bus tik paukš­čiu­kas prie nu­veik­tų dar­bų – esą ir to­liau bus lan­ko­ma­si mo­kyk­lo­se kar­tu su spe­cia­lis­tais, aiš­ki­na­ma­si si­tua­ci­ja, ku­ri vė­liau bus api­bend­rin­ta ir priim­ti vie­no­kie ar ki­to­kie spren­di­mai.

"Bru­ne­ros" po­zi­ci­ja

"Šiau­lių kraš­tas" apie ko­mi­te­te ap­ta­ri­nė­tas pro­ble­mas pa­si­tei­ra­vo VšĮ "Bru­ne­ros". Re­dak­ci­jai at­sa­kė įmo­nės Mar­ke­tin­go sky­riaus va­do­vė Sil­va PET­RI­KAUS­KIE­NĖ.

"Esa­me la­bai su­si­rū­pi­nę dėl si­tua­ci­jos Liz­dei­kos gim­na­zi­jo­je, su ku­ria te­ko su­si­dur­ti gim­na­zis­tei. Už­tik­ri­na­me, kad ne­dels­da­mi ėmė­mės vi­sų prie­mo­nių šiai si­tua­ci­jai iš­tir­ti bei ap­lin­ky­bėms iš­siaiš­kin­ti.

Bi­rios kruo­pų ko­šės ga­my­bai bu­vo nau­do­ja­mos tie­kė­jo UAB "Šir­mu­lis" tie­kia­mos mie­ži­nės kruo­pos. Šios kruo­pos ne­del­siant, mo­kyk­los at­sto­vų aki­vaiz­do­je, bu­vo išim­tos iš ga­my­bos, tie­kė­jas įspė­tas.

Ne pla­ni­ne tvar­ka de­zin­fe­kuo­tos ža­lia­vų san­dė­lia­vi­mo len­ty­nos. Vir­tu­vės dar­buo­to­jos pa­kar­to­ti­nai su­pa­žin­din­tos su mais­to sau­gos ir ge­ros hi­gie­nos pra­kti­kos tai­syk­lė­mis.

In­for­muo­ja­me, kad nuo­lat at­lie­ka­me pre­ven­ci­nius pa­tik­ri­ni­mus vi­so­se įmo­nės ap­tar­nau­ja­muo­se ob­jek­tuo­se. Kont­ro­liuo­ja­me mais­to sau­gos ir hi­gie­nos rei­ka­la­vi­mų lai­ky­mą­si bend­ro­vė­je bei tik­ri­na­me tie­kė­jų at­ve­ža­mus pro­duk­tus.

Įmo­nės vi­daus au­di­to­riai vyk­do ty­ri­mą. De­da­me vi­sas pa­stan­gas, kad tiks­lios įvy­kio prie­žas­tys bū­tų kuo grei­čiau išaiš­kin­tos ir iš­sa­miai iš­tir­tos".

Pa­sak S. Pet­ri­kaus­kie­nės, elekt­ro­ni­nio at­si­skai­ty­mo sis­te­ma įdieg­ta 15-oje Rad­vi­liš­kio ra­jo­no mo­kyk­lų. Mo­kyk­lų va­do­vy­bei iš­siųs­tas rek­la­mi­nis fil­mu­kas apie e-pi­ni­gi­nę, jos ga­li­my­bes ir tei­kia­mas nau­das, val­gyk­lo­se pa­ka­bin­ti rek­la­mi­niai pla­ka­tai su in­for­ma­ci­ja apie elekt­ro­ni­nį at­si­skai­ty­mą mo­kyk­los val­gyk­lo­je.

S. Pet­ri­kaus­kie­nė pa­ti­ki­no, jog bend­ro­vė veik­lą vyk­do lai­ky­da­ma­si vi­sų su­tar­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų. Vir­tu­vės dar­buo­to­jų dar­bą nuo­lat kont­ro­liuo­ja įmo­nės vi­daus au­di­tas, ki­ti spe­cia­lis­tai. Vals­ty­bės kont­ro­liuo­jan­čios ins­ti­tu­ci­jos taip pat nuo­lat vyk­do pa­tik­ri­ni­mus.

Pa­sak  jos, bend­ro­vė skun­dų dėl at­ša­lu­sio ar ne­ko­ky­biš­ko mais­to nė­ra ga­vu­si.

"Dėl eko­lo­giš­kų pro­duk­tų – yra ir to­kių, ir to­kių. Da­bar, kiek ži­nau, tu­rė­tų at­vež­ti eko­lo­giš­kų", – re­dak­ci­jai sa­kė S. Pet­ri­kaus­kie­nė.