Eksperimento dalyviams pažadėtas nemokamas maitinimas

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
De­šim­ty­je Rad­vi­liš­kio ra­jo­no mo­ky­mo įstai­gų prieš­mo­kyk­li­nu­kai ir pir­mo­kai mai­ti­na­mi tai­kant da­li­nio šve­diš­ko sta­lo prin­ci­pą.
Šį eks­pe­ri­men­tą pra­dė­ju­sios tai­ky­ti mo­kyk­los ti­ki­si, jog ki­tą­met tai at­vers ke­lius nuo ki­tų me­tų vi­sus šių am­žiaus gru­pių mo­ki­nius mai­tin­ti ne­mo­ka­mai.
Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
"Vals­tie­tis" Kęs­tu­tis Damb­raus­kas (ant­ras iš de­ši­nės) Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jui Jus­ti­nui Pra­niui (de­ši­nė­je) pa­tei­kė pla­nuo­ja­mų nau­jo­vių są­ra­šą. Ja­me – už­mo­jai ma­žiau­sius mo­ki­nu­kus mai­tin­ti ne­mo­ka­mai.

Ke­ti­ni­mai: ma­žiau­sius mai­tin­ti ne­mo­ka­mai

Ra­jo­no Tri­ša­lės ta­ry­bos po­sė­dy­je da­ly­va­vęs Sei­mo na­rio Au­ri­mo Gai­džiū­no pa­dė­jė­jas Kęs­tu­tis Damb­raus­kas pa­žė­rė pluoš­tą nau­jo­vių.

Pa­sak K. Damb­raus­ko, jei­gu Sei­mas pri­tars, šias nau­jo­ves ke­ti­na įgy­ven­din­ti So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja. Be­ne di­džiau­sia nau­jo­ve tap­tų ne­mo­ka­mas prieš­mo­kyk­li­nių kla­sių vai­kų ir pir­mo­kų mai­ti­ni­mas.

Pa­gal mi­nis­te­ri­jos vi­zi­ją, prieš­mo­kyk­li­nu­kams 49-ių sa­vi­val­dy­bių pa­si­rink­to­se bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se ne­mo­ka­mi pie­tūs bū­tų tie­kia­mi jau nuo ki­tų me­tų sau­sio, o nuo rug­sė­jo mė­ne­sio ne­mo­ka­mus pie­tus esą ga­lė­tų gau­ti vi­si Lie­tu­vos prieš­mo­kyk­li­nu­kai ir pir­mo­kai.

Pa­sak K. Damb­raus­ko, tam pri­reik­tų apie 7 mi­li­jo­nų eu­rų pa­pil­do­mų lė­šų, o ne­mo­ka­mus pie­tus pa­pil­do­mai gau­tų apie 50 tūks­tan­čių vai­kų.

Da­bar ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą ša­ly­je iš vi­so gau­na apie 50 tūks­tan­čių ne­pa­si­tu­rin­čių šei­mų vai­kų ir tam iš vals­ty­bės biu­dže­to ski­ria­ma apie 15 mi­li­jo­nų eu­rų.

Anot K. Damb­raus­ko, 20 pro­cen­tų ne­mo­ka­mo mai­ti­ni­mo kaš­tų tek­tų sa­vi­val­dy­bėms, o li­ku­sią da­lį fi­nan­suo­tų vals­ty­bė.

"Ar ne­bus su­prie­šin­tos mo­ky­mo įstai­gos ir mo­ki­niai, jei vie­no­se mo­kyk­lo­se vi­si prieš­mo­kyk­li­nu­kai val­gys ne­mo­ka­mai, o ki­to­se – tik ne­pa­si­tu­rin­čių šei­mų vai­kai?", – ga­li­mą disk­ri­mi­na­ci­ją įvar­di­jo Tri­ša­lės ta­ry­bos na­riai.

Ta­čiau šis klau­si­mas ir li­ko re­to­ri­niu, ka­dan­gi pa­gar­sin­ti So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos už­mo­jai kol kas tė­ra pla­nuo­se ir įgy­ven­di­ni­mo sta­di­jos dar nė­ra pa­sie­kę.

So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus duo­me­ni­mis, ra­jo­ne vai­kų, ku­rie gau­na ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą, skai­čius kas­met ma­žė­ja. To prie­žas­tys įvai­rios: ma­žė­ja pa­čių mo­ki­nių, po tru­pu­tį au­ga tė­vų pa­ja­mos.

Pa­vyz­džiui, 2016 me­tais ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą ra­jo­ne gau­da­vo 1850 vai­kų (bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lo­se mo­kė­si per 5 tūks­tan­čius mo­ki­nių), šie­met – 1200 (mo­ko­si per 4,3 tūks­tan­čio).

Ati­tin­ka­mai tam ski­ria­ma ir ma­žiau lė­šų: 330 tūks­tan­čių ir 201 tūks­tan­tis eu­rų. Ki­ta ver­tus, brangs­ta pa­ts ne­mo­ka­mas mai­ti­ni­mas – nuo sau­sio mė­ne­sio jis pa­bran­go maž­daug pu­se eu­ro vie­nam mo­ki­niui.

Eks­pe­ri­men­tuo­ja de­šimt mo­kyk­lų

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jos Ge­no­vai­tės Juo­dei­kie­nės tei­gi­mu, ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė yra tarp tų sa­vi­val­dy­bių, ku­rios pa­reiš­kė no­rą da­ly­vau­ti va­di­na­ma­ja­me eks­pe­ri­men­te ir ra­do mo­kyk­lų, ku­rios su­ti­ko prieš­mo­kyk­li­nu­kus pra­dė­ti mai­tin­ti da­li­nio šve­diš­ko sta­lo prin­ci­pu.

Anot ve­dė­jos, sa­vi­val­dy­bės bu­vo in­for­muo­tos, jog tik tai iš­ban­džiu­sios, jos ga­lės pre­ten­duo­ti į ne­mo­ka­mą prieš­mo­kyk­li­nu­kų mai­ti­ni­mą.

"Ra­jo­ne da­lis eks­pe­ri­men­te da­ly­vau­jan­čių prieš­mo­kyk­li­nio ir pra­di­nio ug­dy­mo įstai­gų jau tai­ko da­li­nį šve­diš­ko sta­lo mai­ti­ni­mo ti­pą, ki­tos įsi­jungs spa­lio-lapk­ri­čio mė­ne­siais", – sa­kė G. Juo­dei­kie­nė.

Mo­kyk­los esą pra­dė­jo nuo ga­li­my­bės mo­ki­niams pa­tiems pa­si­rink­ti no­ri­mą gar­ny­rą.

"Kaip pa­si­rink­ti, kiek ir ko­kių įsi­dė­ti dar­žo­vių vai­kams pa­de­da ir val­gyk­lų dar­buo­to­jos, ir pe­da­go­gai. Ir jau ma­to­me šio eks­pe­ri­men­to nau­dą – ne­su­val­gy­tų ir iš­me­ta­mų gar­ny­rų be­veik ne­be­li­ko.

Vie­nam la­biau pa­tin­ka agur­kai ir po­mi­do­rai, ki­tam – bu­ro­kė­liai ar mor­kos. Pas­te­bė­jo­me, jog vai­kai val­go tai, ką įpra­tę val­gy­ti na­muo­se, ta­čiau po tru­pu­tį jie yra mo­ko­mi pa­ra­gau­ti ir iki tol ne­val­gy­tų dar­žo­vių.

Vai­kų pa­si­rin­ki­mui tu­ri įta­kos ne­tgi dar­žo­vių su­pjaus­ty­mo bū­das. Pa­vyz­džiui, pa­ste­bė­ta, jog mor­kas jie daž­niau ren­ka­si, jei šios yra su­pjaus­ty­tos šiau­de­liais. Vai­kų ne­la­bai mė­gia­mi dar­žo­vių mi­ši­niai – jie ren­ka­si jas at­ski­rai, o ne su­mai­šy­tas", – pa­ste­bė­ji­mais da­li­jo­si G. Juo­dei­kie­nė.

Pa­sak jos, kai ku­rioms mo­kyk­loms te­ko pa­ko­re­guo­ti ir pie­tų per­trau­kų truk­mę – pa­vyz­džiui, Si­dab­ra­vo gim­na­zi­jo­je, pa­ste­bė­jus, jog vai­kai ne­spė­ja pa­val­gy­ti per 20 mi­nu­čių, pie­tų per­trau­ka bu­vo pail­gin­ta iki pus­va­lan­džio. O ki­toms įstai­goms esą pa­kan­ka ir 15 mi­nu­čių val­gy­mui skir­to lai­ko.

Įgy­ven­di­na ir ki­tas nau­jo­ves

Pa­sak G. Juo­dei­kie­nės, šve­diš­ko sta­lo prin­ci­pų įdie­gi­mas kai ku­rio­se mo­kyk­lo­se nė­ra vie­nin­te­liai nau­ji mai­ti­ni­mo­si įpro­čiai.

"Jau nuo 2017 me­tų ra­jo­no mo­kyk­lų val­gyk­lo­se pa­tie­ka­lai ga­mi­na­mi su ma­žes­niu drus­kos, cuk­raus kie­kiu, nau­do­ja­ma dau­giau ankš­ti­nių kul­tū­rų, ma­žiau ga­mi­na­ma mil­ti­nių pa­tie­ka­lų, dau­giau – žu­vies, lie­sios mė­sos pa­tie­ka­lų.

Ko­kiam nors pro­duk­tui aler­giš­kiems vai­kams pa­tie­ka­lai ga­mi­na­mi be jų", – sa­kė G. Juo­dei­kie­nė.

Vi­sos ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gos, ku­rio­se įgy­ven­di­na­mas iki­mo­kyk­li­nis, prieš­mo­kyk­li­nis ir pra­di­nis ug­dy­mas, da­ly­vau­ja vai­sių ir dar­žo­vių, pie­no ir pie­no pro­duk­tų pro­gra­mo­se, ku­rių tiks­las iš­mo­ky­ti mo­ki­nius dau­giau var­to­ti svei­kų pro­duk­tų, vai­sių, dar­žo­vių.

Dvi ra­jo­no mo­kyk­los – V. Ku­dir­kos pro­gim­na­zi­ja ir Alks­niu­pių pa­grin­di­nė mo­kyk­la yra pri­si­jun­gu­sios prie UAB "Eu­ro­fon­das" elekt­ro­ni­nių pi­ni­gi­nių sis­te­mos.

"Tai – ge­ras da­ly­kas, ypač nau­din­gas tė­vams, ku­rie ga­li elekt­ro­ni­nė­je erd­vė­je ste­bė­ti, ka­da jų vai­kas val­go, ką val­go, ko­kius pa­tie­ka­lus, kiek tam iš­lei­džia pi­ni­gų. Ši sis­te­ma lei­džia net pa­si­rink­ti pa­tie­ka­lus iš va­ka­ro, pa­si­ta­rus kar­tu su vai­kais. Be­ne vie­nin­te­lė są­ly­ga – tė­vai tu­ri nau­do­tis elekt­ro­ni­ne ban­ki­nin­kys­te, kad ga­lė­tų pri­si­jung­ti ir nau­do­tis elekt­ro­ni­nių pi­ni­gi­nių sis­te­ma", – sa­kė G. Juo­dei­kie­nė.

Pa­sak jos, apie pri­si­jun­gi­mo prie šios sis­te­mos ga­li­my­bę svars­to dar pen­kios ra­jo­no mo­kyk­los. Ji jau pra­de­da­ma įgy­ven­din­ti ir Rad­vi­liš­kio Vaiž­gan­to pro­gim­na­zi­jo­je.

Vai­kų svei­ka­tos ste­bė­se­nos in­for­ma­ci­nės sis­te­mos duo­me­ni­mis, 2018-2019 moks­lo me­tais ant­svo­rį tu­rė­jo be­veik 16 pro­cen­tų 6-18 me­tų mo­ki­nių.

Nu­tu­ki­mas nu­sta­ty­tas 6 pro­cen­tams vai­kų, apie 12 pro­cen­tų ne­pil­na­me­čių bu­vo per ma­žo svo­rio. Tai iš da­lies le­mia ir vai­kų mi­ty­bos įpro­čiai.

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Ra­jo­no Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jos Ge­no­vai­tės Juo­dei­kie­nės tei­gi­mu, ne­mo­ka­mo prieš­mo­kyk­li­nu­kų mai­ti­ni­mo sis­te­mą rei­kė­tų pa­da­ry­ti vi­suo­ti­ne, o ne at­ran­ki­ne.