Fotografai sukūrė senolių portretus

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­dos ati­da­ry­me da­ly­va­vo au­to­riai Os­val­das Ba­lo­dis (iš kai­rės) Lo­re­ta Kaz­laus­kie­nė, Si­gi­tas Kaz­laus­kas, Al­gi­man­tas Kaz­laus­kas, Ro­mas Avi­ži­nis, Va­len­ti­na Avi­ži­nie­nė, Jo­nas Vaps­va.
Nau­jo­sios Ak­me­nės bib­lio­te­ko­je pir­ma­die­nį ati­da­ry­ta Ak­me­nės kraš­to fo­tok­lu­bo pa­ro­da "Port­re­tai".

De­vy­nių au­to­rių nuo­trau­ko­se – Ak­me­nės ra­jo­no so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro gy­ven­to­jai. Jie priė­mė fo­tog­ra­fų pa­siū­ly­mą da­ly­vau­ti fo­to­se­si­jo­je, ku­ri pus­die­nį tru­ko cent­re esan­čio­je ren­gi­nių sa­lė­je.

Se­ny­vo am­žiaus mo­de­liai bu­vo kvie­čia­mi pa­si­puoš­ti, at­si­neš­ti mie­lų daik­tų.