Tur­ge­lio pre­kys­ta­lius ren­gia­si nu­griau­ti

Vytauto RUŠKIO nuotr.
Tur­ge­lio sta­lai, suo­lai ret­kar­čiais bu­vo pa­lo­py­ti, o ga­liau­siai pa­lik­ti ap­dris­kę.
De­šimt­me­čius vei­ku­sio Nau­jo­sios Ak­me­nės tur­ge­lio sta­ti­nius pa­si­reng­ta nu­griau­ti. Vie­toj jų pla­nuo­ja­ma sta­ty­ti nau­jus.

Ta­ry­bi­niais me­tais tur­gaus pre­ky­bai bu­vo pa­sta­ty­tos sto­gi­nės su pre­kys­ta­liais. Gre­ta po at­vi­ru dan­gu­mi iš­ri­kiuo­tos ke­lios ei­lės sta­lų ir suo­lų. De­šimt­me­čiais be­veik kiek­vie­ną die­ną jais nau­do­jo­si pre­kei­viai, daž­niau­siai siū­lan­tys so­do der­liaus gė­ry­bių.

At­kū­rus Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę že­mės skly­pas iš­nuo­mo­tas, nau­jie­ji šei­mi­nin­kai rin­ko mo­kes­čius iš pre­kei­vių. Jie ėmė rei­ka­lau­ti tin­ka­mų sa­ni­ta­ri­jos są­ly­gų, re­mon­tuo­ti sta­ti­nius, įren­gi­nius.

Nuo­mi­nin­kai ap­si­spren­dė nein­ves­tuo­ti, tad prieš ke­le­rius me­tus at­si­sa­kė vers­lo. Že­mės skly­pu, kaip vals­ty­bės tur­tu, ėmė­si rū­pin­tis Nau­jo­sios Ak­me­nės se­niū­ni­ja. Ta­čiau jos ba­lan­se nė­ra jo­kių sta­ti­nių.

"Tai yra ney­pa­tin­gi sta­ti­niai, ku­rie pa­gal tei­sės ak­tus ne­pri­va­lo bū­ti įtrauk­ti į ne­kil­no­ja­mojo tur­to re­gist­rą", – mo­ty­va­vo ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­ti­nio ūkio ir tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­ja Ra­sa Sto­nie­nė.

Nie­kas nė­ra pa­reiš­kę nuo­sa­vy­bės tei­sių į tur­ge­lio suo­lus, sto­gi­nes, pre­kys­ta­lius. Pa­sak R. Sto­nie­nės, jie ne­prik­lau­so kam nors ofi­cia­liai pa­gal do­ku­men­tus. Jei per nu­sta­ty­tą ter­mi­ną taip ir neat­si­ras sa­vi­nin­ko su įro­dy­mais, tuo­met ne­be­liks jo­kių ju­ri­di­nių kliū­čių nu­griau­ti tur­ge­lį.

Sa­vi­val­dy­bė tam ruo­šia­si apie de­šimt­me­tį. 2011 me­tais su­for­ma­vo ir užre­gist­ra­vo že­mės skly­pą. Jau pa­reng­ta­me pro­jek­te nu­ma­ty­ti nau­ji tur­ge­lio pre­kys­ta­liai, pa­sto­gės. Jos su­pro­jek­tuo­tos me­ta­li­nių konst­ruk­ci­jų su švie­sai pra­lai­džiais sto­gais.

Sup­ro­jek­tuo­ti še­ši sta­cio­na­rūs nau­ji kios­kai. Jais no­rin­tys nau­do­tis pre­kei­viai dėl to var­žy­sis sa­vi­val­dy­bės skel­bia­ma­me auk­cio­ne. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no vie­nos vie­tos pra­di­nę nuo­mos kai­ną – 150 eu­rų me­tams.

Koks tur­ge­lio te­ri­to­ri­jo­je ir priei­go­se esan­čių kios­kų li­ki­mas? Kios­kų sa­vi­nin­kams dar rug­sė­jo mė­ne­sį nu­ro­dy­ta iki per­tvar­kos dar­bų pra­džios šį tur­tą iš­si­kel­ti ki­tur ar­ba vi­sai iš­mon­tuo­ti. Pre­ten­zi­jų nie­kas ne­pa­reiš­kė.

"Kios­kai jau nu­griau­ti to­je skly­po da­ly­je, kurioje vyks­ta dar­bai, kai jie tę­sis ki­tur – ne­be­liks ir ki­tų kios­kų", – sa­kė R. Sto­nie­nė.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.