Konkursas vežėjui ar tik imitacija?

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius įsi­ti­ki­nęs, kad "Bus­tu­rui" ne­lai­mė­jus kon­kur­so, nau­jas ve­žė­jas Sa­vi­val­dy­bei tu­rės kom­pen­suo­ti 400 tūks­tan­čių eu­rų, su­mo­kė­tų už nau­juo­sius au­to­bu­sus.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­skel­bė kon­kur­są vež­ti ke­lei­vius pen­kiais marš­ru­tais Šiau­lių mies­te. Aiš­ki­na­ma, kad ke­lei­viams nie­kas ne­pa­si­keis, o at­si­ra­dus kon­ku­ren­ci­jai jie tik iš­loš. Bet kon­kur­so są­ly­gos ke­lia klau­si­mų – gal no­ri­ma, kad kon­ku­ren­ci­ja neat­si­ras­tų?
Kon­kur­so lai­mė­to­jas įgys tei­sę nau­do­tis 12 šie­met pirk­tų "MAN Lion's Ci­ty" au­to­bu­sų, jei Sa­vi­val­dy­bei kom­pen­suos 400 tūks­tan­čių eu­rų ir dar pa­jėgs pa­siū­ly­ti ma­žiau­sią nu­va­žiuo­to ki­lo­met­ro įkai­nį.

Kon­kur­sas pen­kiems marš­ru­tams

Šių me­tų pra­džio­je Sa­vi­val­dy­bės bend­ro­vė "Bus­tu­ras" gy­rė­si, jog į jos ga­ra­žus at­vy­ko nau­ju­tė­lai­čiai du­jo­mis va­ro­mi mies­to au­to­bu­sai "MAN Lion's Ci­ty".

12 to­kių au­to­bu­sų nu­pirk­ta įgy­ven­di­nant vals­ty­bi­nį eko­lo­giš­ko trans­por­to įsi­gi­ji­mo pro­jek­tą pen­kiuo­se di­džiuo­siuo­se ša­lies mies­tuo­se. Be­veik 3 mi­li­jo­nus kai­na­vu­sio pir­ki­nio di­džio­ji da­lis ap­mo­kė­ta iš Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų skir­tos pa­ra­mos. Apie 400 tūks­tan­čių pri­si­dė­jo pa­ti įmo­nė.

Šią sa­vai­tę Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis pra­ne­šė, kad šie au­to­bu­sai yra ne "Bus­tu­ro", o Sa­vi­val­dy­bės ir jais ke­lei­viai ve­ža­mi ga­li bū­ti tik po "kon­ku­ren­ciš­kos pro­ce­dū­ros". "Bus­tu­rui" au­to­bu­sai pa­ti­kė­ti lai­ki­nai, at­li­kus ap­lin­ki­nių au­to­bu­sų par­kų ap­klau­są.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas pri­mi­nė, kad ne kar­tą Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba bu­vo pa­si­sa­kiu­si ir kė­lu­si prie­kaiš­tus Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei, kad ke­lei­vių ve­ži­mas vyk­do­mas per vi­daus san­do­rį, o ne per kon­ku­ren­cin­gą pro­ce­dū­rą. Sa­vi­val­dy­bė bu­vo įpa­rei­go­ta si­tua­ci­ją iš­tai­sy­ti. 2017 me­tų bir­že­lio 14 die­ną bu­vo pa­skelb­ta, kad per vie­ne­rius me­tus or­ga­ni­zuos kon­kur­są ve­žė­jui pa­rink­ti.

Ta­čiau Ad­mi­nist­ra­ci­ja su­si­ra­ši­nė­jo su Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba, ban­dė mies­to Ta­ry­bo­je pa­tvir­tin­ti po­rą kon­kur­so są­ly­gų, anot A. Bar­tu­lio, "bu­vo pro­ce­se".

Pos­tū­miu šiam pro­ce­sui ta­po nau­jie­ji au­to­bu­sai, ku­rie ga­li bū­ti pa­ti­kė­ti tik kon­kur­so bū­du pa­rink­tam ve­žė­jui. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pa­brė­žė, kad kon­kur­sas at­vi­ras, ja­me ga­li da­ly­vau­ti ir už­sie­nio ša­lių ve­žė­jai.

Kon­kur­sas skel­bia­mas 5 mies­to marš­ru­tams, ku­rių nu­me­riai 2, 8, 14, 20 24. Marš­ru­tai pa­rink­ti taip, kad vie­nas au­to­bu­sas per mė­ne­sį ga­lė­tų nu­va­žiuo­ti ne ma­žiau nei 50 tūks­tan­čių ki­lo­met­rų.

Kon­kur­sas baig­sis rugp­jū­čio 20 die­ną, o su­tar­tis su lai­mė­to­ju bus su­da­ry­ta dve­jiems me­tams su ga­li­my­be pra­tęs­ti dar tre­jiems. Nu­ga­lė­to­ju bus pa­skelb­tas ve­žė­jas, pa­siū­lęs ma­žiau­sią 1 ki­lo­met­ro ri­dos kai­ną.

Var­di­jo pri­va­lu­mus ke­lei­viams

A. Bar­tu­lis už­tik­ri­no, kad ke­lei­viai dėl kon­kur­so ne­pa­jaus jo­kio dis­kom­for­to. Jei kon­kur­są lai­mės ki­ta įmo­nė, ne "Bus­tu­ras", nau­jie­ji au­to­bu­sai vis tiek bus įtrauk­ti į bend­rą elekt­ro­ni­nio bi­lie­to sis­te­mą ir ke­lei­viams nie­kas ne­si­keis.

Į su­tar­tį įtrauk­ti to­kie rei­ka­la­vi­mai, kaip tin­ka­mas ke­lei­vių ap­tar­na­vi­mas, ku­rio vie­nas iš ele­men­tų – au­to­bu­sų tvar­ka­raš­čio lai­ky­ma­sis, punk­tua­lu­mas.

"At­si­ra­dus kon­ku­ren­ci­jai nau­ja­sis ve­žė­jas bus dar pa­slau­ges­nis, ir pa­slau­gų ko­ky­bė tu­rė­tų pa­ge­rė­ti ke­lei­viams. Jei­gu mies­to ke­lei­vius ap­tar­nau­tų ne vie­nas "Bus­tu­ras", bet dvi kom­pa­ni­jos, jos sa­vo įvaiz­dį no­rė­tų for­muo­ti per pa­slau­gu­mą ir ke­lei­viai nuo to tik iš­loš­tų", – pri­pa­žįs­ta A. Bar­tu­lis.

Anot di­rek­to­riaus, kei­sis tai, kad jei šian­dien nau­jie­ji au­to­bu­sai ap­tar­na­vo vi­sus 30 marš­ru­tų pa­gal "Bus­tu­ro" pa­si­rin­ki­mą, tai po kon­kur­so jie bus su­kon­cent­ruo­ti į konk­re­čius 5 marš­ru­tus.

Be­veik pu­sė mi­li­jo­no už tei­sę į Sa­vi­val­dy­bės au­to­bu­sus

Ne­žiū­rint A. Bar­tu­lio op­ti­miz­mo, jog at­si­ra­dus kon­ku­ren­ci­jai ke­lei­viai tik lai­mė­tų, pa­na­šu, kad kon­kur­so są­ly­gos tos kon­ku­ren­ci­jos ga­li ir ne­ska­tin­ti.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius sa­kė, kad pa­gal jung­ti­nės veik­los su­tar­tį Sa­vi­val­dy­bė yra įsi­pa­rei­go­ju­si su­mo­kė­ti "Bus­tu­rui" au­to­bu­sų įsi­gi­ji­mo pri­si­dė­ji­mo da­lį – 400 tūks­tan­čius eu­rų.

"Jei kon­kur­są lai­mė­tų ki­tas ve­žė­jas, ta­da jis įgy­tų pa­rei­gą tą su­mą su­mo­kė­ti "Bus­tu­rui". Šios įmo­nės įdė­ti pi­ni­gai jam tu­ri grįž­ti, nes jis tų au­to­bu­sų ne­beeksp­loa­tuos o Sa­vi­val­dy­bė tu­ri at­gau­ti tą pri­si­dė­ji­mą iš nau­jo ve­žė­jo", – įsi­ti­ki­nęs A. Bar­tu­lis.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas pa­brė­žė, kad da­bar­ti­nė sis­te­ma yra to­kia, kad apie 60 pro­cen­tų per­ve­ži­mo kai­nos su­mo­ka ke­lei­vis, 40 pro­cen­tų den­gia Sa­vi­val­dy­bė.

"Čia at­si­ras tre­čias mo­kė­to­jas – įmo­nė, ku­ri veš ir ban­dys skai­čiuo­ti tą pri­si­dė­ji­mą sa­vo pel­no są­skai­ta. Jei­gu to ne­bus, ti­kė­ti­na, kad da­bar­ti­nis mū­sų mo­de­lis ( su "Bus­tu­ru" – red.pa­st.) ne­sun­kiai kon­ku­ruos ir bus efek­ty­ves­nis", – at­sklei­dė A. Bar­tu­lis.

Jis ti­ki­no, jog kon­kur­so są­ly­go­se įdė­ti vi­si sau­gik­liai, kad ga­li­mas nau­ja­sis ve­žė­jas ne­ga­lė­tų dem­pin­guo­ti kai­nos, tu­rė­da­mas vil­tį, jog atei­ty­je Sa­vi­val­dy­bė pa­di­dins vien­kar­ti­nio bi­lie­to kai­ną.

Ka­da skelbs kon­kur­są ki­tiems mies­to marš­ru­tams? A. Bar­tu­lis sa­ko, jog tai "klau­si­mas į atei­tį". Pir­miau­siai ana­li­zuos šio kon­kur­so efek­ty­vu­mą.

Tiks­las ne pa­slau­ga, o įmo­nė?

Mies­to ūkio ir plėt­ros ko­mi­te­to na­rys ir bu­vęs Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Mar­ty­nas Šiur­kus ste­bė­jo­si, kad to­kio kon­kur­so są­ly­gos ne­bu­vo tei­kia­mos ap­tar­ti ko­mi­te­te.

Pa­si­do­mė­jęs kon­kur­so me­džia­ga, jis ma­no, kad jo "są­ly­gos – žiau­rios". Anot jo, pra­ktiš­kai ne­dir­ban­ti Šiau­liuo­se įmo­nė ne­la­bai tu­ri ga­li­my­bių da­ly­vau­ti. Pa­vyz­džiui, ji pri­va­lo tu­rė­ti sa­vo ser­vi­są.

"Kam rei­ka­lau­ti su­si­mo­kė­ti tuos 400 tūks­tan­čius eu­rų? Juk jie yra kai­nos da­lis, ku­ri di­di­na pa­slau­gos įkai­nį. Čia tas pa­ts, kas pirk­tu­me ran­gos dar­bus už ma­žiau­sią kai­ną ir dar pa­pra­šy­tu­me su­si­mo­kė­ti pu­sę mi­li­jo­no. Kiek yra įmo­nių, ku­rios tu­ri be­veik pu­sę mi­li­jo­no lais­vų pi­ni­gų?", – dės­tė po­li­ti­kas, pa­ste­bė­jęs, kad lai­mė­ju­si įmo­nė, su­mo­kė­ju­si mi­nė­tą su­mą tų au­to­bu­sų neį­gis.

Jis įsi­ti­ki­nęs, kad Sa­vi­val­dy­bė ne­skel­bia ve­žė­jo kon­kur­so vi­siems mies­to marš­ru­tams, nes jos tiks­las – ne pa­slau­ga, o įmo­nės "Bus­tu­ras" iš­lai­ky­mas. M. Šiur­kus pri­mi­nė, kad Ta­ry­bos po­sė­dy­je "Bus­tu­ro"va­do­vas pa­tvir­ti­no, kad įmo­nė dar nė­ra pa­si­ren­gu­si da­ly­vau­ti ve­žė­jo pa­rin­ki­mo kon­kur­se. Anot Ta­ry­bos na­rio, Sa­vi­val­dy­bė temps, kiek ga­li­ma il­giau, kad "Bus­tu­ras" at­si­nau­jin­tų par­ką ir ga­lė­tų da­ly­vau­ti kon­kur­se.

"Man pa­vyz­dys – Tar­tu mies­tas, ku­ris pa­si­skel­bė šva­rų kon­kur­są, įsi­ver­ti­no marš­ru­tus, op­ti­ma­lų po­rei­kį. Jie 10-čiai me­tų nu­si­pir­ko pa­slau­gą už 6,5 mi­li­jo­no eu­rų kas­met, ku­rią teiks 65 ab­so­liu­čiai nau­ji au­to­bu­sai. Mums "Bus­tu­ras" be­veik tiek pat kai­nuo­ja. O už nuo­la­ti­nį bi­lie­tą Tar­tu ke­lei­viai mo­ka 15 eu­rų", – ly­gi­no M. Šiur­kus.

Redakcijos archyvo nuotr.
12 to­kių nau­jų au­to­bu­sų ga­lės "paim­ti" ve­žė­jas, lai­mė­jęs kon­kur­są 5 mies­to marš­ru­tams ap­tar­nau­ti.