Dvilypis valdiškas dosnumas

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
S. Šal­kaus­kio gim­na­zi­jos dar­buo­to­jams teko po šo­ko­la­di­nį pe­liu­ką – už jų ge­ru­mą.
Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas kal­bė­jo tie­są, sa­ky­da­mas, kad Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis la­bai ge­ras žmo­gus. Ir dos­nus. Sa­viems. Ką tik iš Sta­sio Šal­kaus­kio gim­na­zi­jos dar­buo­to­jų per di­rek­to­rę iš­rei­ka­la­vęs grą­žin­ti per­nai iš­mo­kė­tas pre­mi­jas, sa­viems dar­buo­to­jams jų ne­pa­gai­lė­jo. Ir ne ne­pil­nus 7 tūks­tan­čius eu­rų, kaip gim­na­zi­jo­je, o be­veik 80 tūks­tan­čių eu­rų – iš mies­to biu­dže­to.

Ne ma­žiau ge­ras žmo­gus trokš­ta bū­ti ir me­ras, tad sa­vo sek­re­to­ria­to 7 dar­buo­to­jams iš­da­li­jo per 2 tūks­tan­čius eu­rų. Tie­sa, Sa­vi­val­dy­bės struk­tū­ro­je me­ro pa­ta­rė­jas Ar­nas Il­gaus­kas įra­šy­tas du kar­tus, dar kaip ei­nan­tis Ta­ry­bos sek­re­to­riaus pa­rei­gas. Gal jam me­ras ir pre­mi­jas dvi sky­rė?

Kai pa­klau­sė­me Sa­vi­val­dy­bė­je, už ką val­di­nin­kai ap­do­va­no­ti pre­mi­jo­mis, ga­vo­me at­sa­ky­mą: dar­buo­to­jui, dir­ban­čiam sa­vi­val­dy­bė­je 6 ir dau­giau mė­ne­sių, skir­ta 340 eu­rų iš­mo­ka, dir­bu­siam nuo 3 ik 6 mė­ne­sių – 170 eu­rų, dir­bu­siam ma­žiau kaip 3 mė­ne­sius – 90 eu­rų neats­kai­čius mo­kes­čių.

Va taip, ne už dar­bą ar jo ko­ky­bę, o tie­siog už sun­kiai iš­dirb­tus mė­ne­sius.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius S. Šal­kaus­kio gim­na­zi­jai skir­ta­me raš­te su­ra­šė, kad va­ly­to­joms, vir­tu­vės, raš­ti­nės dar­buo­to­joms, ūkio dar­bi­nin­kams pre­mi­jos iš­mo­kė­tos ne­tei­sė­tai, nes di­rek­to­rės įsa­ky­me pa­ra­šy­ta, kad jos skir­tos už ge­rus 2018 me­tų gim­na­zi­jos dar­bo re­zul­ta­tus. Pre­mi­ją dar­buo­to­jams ga­li­ma skir­ti tik at­li­kus vien­kar­ti­nes ypač svar­bias įstai­gos veik­lai už­duo­tis ar­ba kar­tą per me­tus la­bai ge­rai įver­ti­nus biu­dže­ti­nės įstai­gos dar­buo­to­jo praė­ju­sių ka­len­do­ri­nių me­tų veik­lą. Ir nie­kaip ki­taip. Su­si­ti­ki­me, kur me­ras šo­ko­la­di­niais pe­liu­kais ap­da­li­jo pre­mi­jas grą­ži­nu­sius gim­na­zi­jos dar­buo­to­jus, A. Vi­soc­kas guo­dė­si, kaip sun­ku su­gal­vo­ti, už ką va­ly­to­jai ga­li­ma skir­ti pre­mi­ją. Už­tat už ką val­di­nin­kui skir­ti pre­mi­ją, net gal­vos su­kti ne­rei­kia. Mat įsta­ty­mas ki­tas. Li­ko pi­ni­gų mo­kos fon­de – iš­da­li­jai ir ra­mu.

O ir kaip ne­liks, jei pri­trū­kai – Ta­ry­ba ir vėl skirs. Juk Ta­ry­ba sa­va, o ką ten opo­zi­ci­ja py­pau­ja, ga­li­ma ir dė­me­sio ne­kreip­ti. Štai va­sa­ros vi­du­ry­je dar­bo už­mo­kes­čio fon­dą pa­pil­dė 15 tūks­tan­čių eu­rų.

A. Vi­soc­kas ta­me pa­čia­me su­si­ti­ki­me dar­buo­to­jus svei­ki­no su jų "aukš­to­mis ver­ty­bė­mis". O ar ne­bū­tų pra­smin­ga me­rui tas pa­čias aukš­tas ver­ty­bes pa­si­ma­tuo­ti ir sau?

Pri­min­si­me, kad ka­tast­ro­fiš­kai ki­tų me­tų biu­dže­te lė­šų sto­ko­jan­ti Šiau­lių sa­vi­val­dy­bė tau­po. Spjo­vu­si į pa­čių priim­tą komp­ro­mi­są su vi­suo­me­ne, aso­cia­lius be­na­mius nu­spren­dė įkur­din­ti mies­to cent­ro gy­ve­na­ma­ja­me ra­jo­ne, nes taip esą su­tau­pys ke­lis šim­tus tūks­tan­čių eu­rų. Ar tik­rai vi­sur tau­po­te, po­nai!?

Me­ras ne taip se­niai aiš­ki­no, kad biu­dže­ti­nės įstai­gos ne­tu­ri iki me­tų ga­lo iš­leis­ti vi­sus su­tau­py­tus pi­ni­gus. Jų ver­kiant pri­reiks ki­tais me­tais. O kaip su pa­čių pa­vyz­džiu?

Ci­niš­kai at­ro­do Sa­vi­val­dy­bės va­dų žings­nis pa­ma­lo­nin­ti Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jus pre­mi­jo­mis ką tik nu­skam­bė­ju­sia­me skan­da­le su S. Šal­kaus­kio gim­na­zi­jos žmo­nė­mis. Tūks­tan­ti­nes al­gas gau­nan­tiems mies­to va­do­vams, ma­tyt, sun­ku įsi­vaiz­duo­ti, ką reiš­kia nė 400 eu­rų neuž­dir­ban­tiems žmo­nėms grą­žin­ti tris mė­ne­sius iš ei­lės po 70–80 eu­rų at­gal mo­kyk­lai. Ką jiems po to rei­kia val­gy­ti, kaip iš­lai­ky­ti na­mus, ap­reng­ti vai­kus... Me­ras džiū­ga­vo, kad su­si­ti­ki­me po di­rek­to­rės iš­pra­šy­tos vie­nos dar­buo­to­jos kal­bos, vi­si ki­ti, jo pa­pra­šy­ti, pri­ta­ria­mai pa­plo­jo. O pa­ban­dyk ne­plo­ti! Lik­si ir be tų 400 eu­rų.

A. Vi­soc­kas ta­me pa­čia­me su­si­ti­ki­me dar­buo­to­jus svei­ki­no su jų "aukš­to­mis ver­ty­bė­mis". O ar ne­bū­tų pra­smin­ga me­rui tas pa­čias aukš­tas ver­ty­bes pa­si­ma­tuo­ti ir sau? Pa­vyz­džiui, už įsta­ty­mus pa­žei­džian­čius sa­vo po­tvar­kius, ku­riais ke­lis­kart iš pa­rei­gų at­lei­do bu­vu­sį plau­ki­mo mo­kyk­los "Del­fi­nas" di­rek­to­rių, iš sa­vo pi­ni­gi­nės grą­žin­ti pri­teis­tus de­šim­tis tūks­tan­čių eu­rų at­gal į Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą.

V. Ku­dir­kos pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rius pa­ts priė­mė spren­di­mą at­si­sa­ky­ti mė­ne­sio at­ly­gi­ni­mo, kad pa­ten­kin­tų mies­to val­džią, rei­ka­lau­jan­čią grą­žin­ti į biu­dže­tą per­nykš­tes dar­buo­to­jų pre­mi­jas. Ta­čiau už šį ne­sa­va­nau­diš­ką žings­nį pro­gim­na­zi­jos va­do­vui me­ras iš­kil­min­gai šo­ko­la­di­nio pe­liu­ko neį­tei­kė. Ma­tyt, la­bai jau akis de­gi­no šis mo­kyk­los va­do­vo žings­nis.

Ar­tė­ja šven­tos Ka­lė­dos. Šei­mos su­sės prie šven­ti­nių sta­lų. Kas juos pa­si­puoš šo­ko­la­di­niais pe­liu­kais, o kas nu­si­kraus pra­ban­gio­mis gė­ry­bė­mis. Siū­ly­tu­me ir mies­to va­do­vams per šven­tę prie­šais sa­ve pa­si­dė­ti po į žmo­nių ge­ru­mą iš­mai­ny­tą sa­vo šo­ko­la­di­nį pe­liu­ką. Gal jis pri­min­tų, ko­kie ap­gai­lė­ti­ni kar­tais bū­na jų priim­ti spren­di­mai.

Komentarai

Ramus    Ket, 2019-12-19 / 12:05
Vartoti komunistinės Kinijos kalendoriuje esančią simboliką nelabai sveikintinas reikalas.
gėda pelėda    Ket, 2019-12-19 / 13:01
nu va, po truputėlį jau išlenda tikrasis Caro veidelis ir "gerumas". Ko tylit vakarykščiai, nuliniai, artiniai ir editukiniai komentatoriai?
Vakar    Ket, 2019-12-19 / 20:02

In reply to by gėda pelėda

Bet Šiaulių miesto skola vis tiek lieka viena mažiausių Lietuvoje. Bet kažkodėl neprisimenu,kaip valdė Sartauskas,Mikšys ir pan. Jie taip pat gaudavo premijas prieš naujus metus. Mirtina tyla. Būdavo. Kodėl tada Šiaulių kraštas taip nepylė negerų žodžių ant valdžios? Gal irgi nubyrėdavo kąsnelis koks už tylėjimą. Šiaulių kraštas,Šiaulių naujienos ir Šiaulių televizija. Kaip tik gali juodina merą. Man tik įdomu,kieno už visai tai kyšo ausys ir dar šis tas. Visi Šiandien Šiaulių mieste vykdomi darbai buvo patvirtinti dar 2017m. Kai mero komanda buvo 5 - 8 žmonės tai yra mažuma. Taip,kad žmonės mieli nesipykime prieš gražiausia metų šventes. Ramybės ir taikos paskutine advento savaite.
patylėtum, jei nežinai    Ket, 2019-12-19 / 21:06

In reply to by Vakar

nežinai - nekalbėk. Premijų savivaldybėje niekada nebūdavo. Visi taupydavo, būdavo veržiami diržai, taupoma, netgi varoma priverstinių nemokamų atostogų, taip pat trumpinamos darbo valandos, nes nebuvo iš ko mokėti algų, nekalbant apie premijas. Taip, kad geriau patylėkite. Premijos atsirado kai atėjo vaikščiotojai šiukšlinukai. Tada pirmame tarybos posėdyje, pirmu klausimu buvo įrašytas mero algos pakėlimas (archyvuose viskas yra). Nė vienas iki šiol meras negaudavo tokios sočios algos. Ir nė vienas iki šiol buvęs meras, neturėjo tiek patarėjų. Plius atsirado nauji padėjėjų etatai. Netgi yra dirbančių nuotoliniu būdu. Dirbtinai buvo išplėstas aparatas departamentams įkurti. Jų vadovų algų mokos fondui sukurti buvo įvykdyta reorganizacija, atleidžiant žmones, kurių sąskaita draugeliai yra maitinami iki šiol. Šitokių lėšų švaistymo neleido nei vienas iki šiol buvęs meras. Miesto reprezentacijai (pjarui) taip pat skiriamos milžiniškos išlaidos. Tiek užsakomųjų straipsnių nė vienas meras nespausdino. Panaikintas viešųjų ryšių skyrius. Bijoma kitokios nuomonės. Demokratijos žodis spaudai panaikintas. Rašoma ir sakoma tai, kas paliepiama. Likę dirbantys, bijo. Tiesiog bijo prarasti turimą darbą. Tortų ir visokių šokoladinių peliukų, niekas net minties neturėjo, kad galėtų taip prabangiai švaistytis. Ir t.t., ir pan. Galima būtų tęsti.
ir    Ket, 2019-12-19 / 21:25

In reply to by Vakar

prie ankstesnių merų (visų: Šavinio, Saldos, Lankausko, Stasiūnaitės, Juškaus, Volkovo, Mikšio ir Sartausko) savivaldybės administracijoje buvo laikai, kuomet taupė popierių, benziną, spausdintuvus ir net rašalus antsaudams. Apie remontus niekas nesvajojo. Kai šiuo metu viskas išremontuota ir prabanga dvelkia kaip Prezidentūroje. Nebėra jokio taupymo - pavaldžioms įstaigoms įsakoma elgtis skrupulingai, o apie save neužmiršta - išsimoka vos ne algos dydžio premijas. Giriamasi pertekliniu biudžetu, o paskiau verkiama, kad lėšų trūksta. Meluoja, neraudonuoja ir dar atvirai tyčiojasi.
Na na    Pen, 2019-12-20 / 09:50

In reply to by Rajoninis

Irgi nežinai - nekalbėk. Buvo metas kai vadovai mažinosi savo algas ir visi vienas kitą žmoniškai suprato ir palaikė. Buvo blokados, krizės ir sunkmečiai. Ir nemeluok, kad viskas dabar daroma darbuotojų patogumui. Daroma tam, kad juos paversti savo perspektyviais rinkėjais (daugina pakalikus). Nes kai bijosi kažko netekti, būsi priklausomas nuo to, ką pakiša. Pasidarysi lojalus vyraujančiai nuostatai - skųsti, engti, tyčiotis. Apgalvotas manevras valdyti. Formuojama nuomonė "Ašesugeras", visi kiti blogi ir vagys :)
Šventės    Ket, 2019-12-19 / 13:18
Ar matot ,,laimingus " sveikinamų moterų veidus.Šventės nešventiškos.
lygis    Ket, 2019-12-19 / 14:22
Kai netašytus bukagalvius pakartotinai išsirenkame sau ir miestui vadovauti, - turbūt daugeliui miestelėnų atrodo, jog miesto galvai tik tokio protelio ir pakanka . Primityvus baudžiavinis bendravimas ir klaninis valdymas vis dar artimas, suprantamas, savas ?
Jo    Ket, 2019-12-19 / 15:35
Internatuose nelabai išmoksi žmogiškųjų vertybių, bendravimo, nuoširdumo, pagarbos ir suvokimo. Fizruko specialybei irgi to nereikia. Auklėjimo spragos atsiliepia miesto dvasiniam gerbūviui.
kontrabanda    Ket, 2019-12-19 / 16:05
tai gi jis dar 1988-1990 veze gintara ,cigaretes malboro, ikrus, degtine su savo draugeliais orentacininkais i svedija pas kitus orentacininkus. Molediec meriukas. Valdo kaip putka putka. Pasake ufonautas kaip balsuot ir balsuoja kiti ufonautai. O prisikelimo aikste , kaip ufonautu nusileidimo takas... Pipiec
:)    Ket, 2019-12-19 / 17:45
Liaudiškai tariant, šūdo lenkis ne dėl baimės, bet dėl smarvės. Ramunėlėmis fotolaborantas tikrai nekvepia.
Tapin-Tapas    Ket, 2019-12-19 / 19:09
Ne veltui Šiaulių meras įtrauktas į Tapino sudarytą bukiausių Lietuvos politikų penketuką. Greitai Tapino šou vyks Šiauliuose. Tikiuosi, kad kvietimas bus priimtas. Bus galimybė pasitikrinti IQ.
Visockai    Ket, 2019-12-19 / 22:15
Ka darysi jei nebusi “meru”.. vel šiukles rinksi”.. - šiukle prie šiukles
RJM    Ket, 2019-12-19 / 22:47
Geras straipsnis. Laimė, kad yra padorių ir protingų žurnalistų. Juk turi kas nors pasakyti, kaip savivaldybės šutvė varo į lankas, daro gėdą miestui.
O    Pen, 2019-12-20 / 09:15
kur elementarus žmogiškumas ir atjauta žmogui. Juk valdžioje, tikiuosi, yra ne besieliai robotai, žinantys paragrafus ir straipsnius, bet gyvi žmonės, kurie juk neturėtų spardyti kitų ir mindyti jų žmogiškąjį orumą. Juk bent įsivaizduokite, ką turi jausti minimumą gaunantis žmogus, iš kurio reikalaujama grąžinti 200 Eur premiją (atseit ne pagal raidę paskirtą), o patys tūkstančiu uždirbantys pagal tą pačią raidę pasiskiria sau didžiules premijas, kurios mokamos iš sutaupytų biudžeto pinigų, kurie lieka neorganizuojant vasaros vaikų užimtumo, neišmokant skirtų socialinių išmokų, uždarant pirtis ir pan.
benamis    Pen, 2019-12-20 / 12:19
Asocialus-visuomenes apleistas? Namu neturintis,visuomenes apleistas bedalis zmogus .Kur ji deti? I savartyna? Zmogus zmogu i savartyna meta.Kokia tai visuomene?
miestietis    Pen, 2019-12-20 / 14:51
Patys šiauliečiai matote klasikinį ir, sakyčiau, banalų lauko akmenų svaidymą į valdančiosios daugumos daržą- ar padarytu negerai (gal neapgalvotai), ar padarytu gailestingai, vis tiek yra vien tik blogai. Tam paaiškinimas yra vienas vienintelis- rinkimai prasidėjo ir jie tęsiasi nuo pat antros dienos po praeitų rinkimų.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.