Kol paaiškės vairuotojas, į areštinę uždaryti visi

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Ne­val­do­mas au­to­mo­bi­lis su­sto­jo tven­ki­ny­je. Spė­ja­ma, kad prie vai­ro sė­dė­jo gir­tas vai­ruo­to­jas. Ku­ris iš tri­jų va­žia­vu­sių, aiš­ki­na­si po­li­ci­ja.
Anks­tų lie­pos 24-osios ry­tą Šiau­lių ra­jo­ne, Gruz­džių se­niū­ni­jos Ma­žei­kių kai­mo tven­ki­ny­je, ras­tas au­to­mo­bi­lis "VW Golf". Prie tven­ki­nio vaikš­ti­nė­jo du gir­tu­tė­liai vy­rai. Dar vie­nas, gir­čiau­sias, ras­tas jau na­muo­se. Kol po­li­ci­ja aiš­ki­na­si, ku­ris iš su­gė­ro­vų vai­ra­vo, areš­ti­nė­je at­si­dū­rė vi­si trys.

Paaiš­kė­jus, ku­ris iš vy­rų gir­tas bu­vo prie vai­ro, jam už vai­ra­vi­mą girtam teks sto­ti prieš teis­mą.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, au­to­mo­bi­liu va­žia­vo tri­se. Ta­čiau, at­vy­kus pra­ne­ši­mą apie in­ci­den­tą ga­vu­siems po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams, ant kran­to lū­ku­ria­vo jau dvie­se. Abu vy­rai bu­vo nuo gal­vos iki ko­jų šla­pi, abu ka­te­go­riš­kai nei­gė vai­ra­vę ma­ši­ną, ti­ki­no ne­tu­rin­tys tam tei­sės.

Kom­pa­ni­jai va­žiuo­jant ties kai­mo tven­ki­niu, au­to­mo­bi­lis ta­po ne­val­do­mas, ir niurk­te­lė­jo į van­de­nį. Vi­si trys gol­fu va­žia­vę vy­rai iš ma­ši­nos su­ge­bė­jo iš­si­ropš­ti pa­tys – nei me­di­kų, nei gel­bė­to­jų jiems ne­pri­rei­kė.

At­vy­kę Šiau­lių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos gel­bė­to­jai už­ka­bi­no buk­sy­ra­vi­mo ly­ną ir, pa­nau­do­ję au­to­mo­bi­li­nę ger­vę, "sken­duo­lį" iš­trau­kė į kran­tą. Jis nu­vež­tas į sau­go­ji­mo aikš­te­lę.

Au­to­mo­bi­liu va­žia­vu­siam 46 me­tų vy­rui nu­sta­ty­tas 1,86 pro­mi­lės gir­tu­mas, 34-erių vy­rui – 2,45 pro­mi­lės.

Na­muo­se ras­tam gol­fo 50 me­tų sa­vi­nin­kui, ku­rio ta­pa­ty­bę pa­rei­gū­nai išaiš­ki­no pa­gal ma­ši­nos vals­ty­bi­nį nu­me­rį – 2,71 pro­mi­lės. Jis ban­dė aiš­kin­ti ne­ži­nan­tis, kur pra­din­go jo prieš ke­lias sa­vai­tes iš pa­žįs­ta­mo įsi­gy­tas au­to­mo­bi­lis. Vis dėl­to jis pri­si­pa­ži­no gir­ta­vęs su bi­čiu­liais, tik jo­kio įva­žia­vi­mo į tven­ki­nį neat­si­mi­nė.

Kad tri­ju­lės nuo­ty­kiai bai­gė­si kai­mo tven­ki­ny­je, iš­da­vė ma­ši­nos sa­vi­nin­ko na­muo­se ras­ti šla­pi dra­bu­žiai. Vy­ras gy­nė­si juos ką tik iš­si­plo­vęs.

Komentarai

kike    Pen, 2019-07-26 / 21:50
Na, kai paaiškės kas vairavo, kiti du į teismą uždarytojus. Kokią turi teisę?
vairuotojas    Ket, 2019-08-01 / 11:40

In reply to by kike

eismo taisykles apsprendzia atsakomybes isdavas .Sio atveju yra auto savininkas,o pagal taisykles ,jis negali duoti vairuoti asmenima neturintiems teisiu girtiems ir t.t.Todel ji ir reikia imti uz kiausiu.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.